Příbalový Leták

Ceftazidim Mip 2 G

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ceftazidim MIP 1 g, prášek pro injekční/infuzní roztok Ceftazidim MIP 2 g, prášek pro injekční/infuzní roztok

ceftazidimum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna lahvička obsahuje ceftazidimum 1 g (jako ceftazidimum pentahydricum) Jedna lahvička obsahuje ceftazidimum 2 g (jako ceftazidimum pentahydricum)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocná látka: uhličitan sodný

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek pro injekční/infuzní roztok

1 lahvička 5 lahviček 10 lahviček


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

1    g: Intramuskulární nebo intravenózní podání.

2    g: Intravenózní podání.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


MIP Pharma GmbH Kirkeler Str. 41 66440 Blieskastel Německo

12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA

1    g: 15/165/15-C

2    g: 15/166/15-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITRNÍM OBALU INJEKČNÍ LAHVIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ceftazidim MIP 1 g, prášek pro injekční/infuzní roztok Ceftazidim MIP 2 g, prášek pro injekční/infuzní roztok

ceftazidimum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Ceftazidimum 1 g (jako ceftazidimum pentahydricum) Ceftazidimum 2 g (jako ceftazidimum pentahydricum)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sodík.

4    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek pro injekční/infuzní roztok 5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

1    g: Intramuskulární nebo intravenózní podání.

2    g: Intravenózní podání.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


MIP Pharma GmbH


12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

1 g:

15/165/15-C

2 g:

15/166/15-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU