Příbalový Leták

Cefotaxime Lek 1 G Prášek Pro Injekční Roztok

VNĚJŠÍ OBAL

1.    NÁZEV LEOVEHO PŘÍPRAVKU


Cefotaxime Lek 1 g prášek pro injekční roztok

cefotaximum


2.    OBSAH LEQVE LÁTKY/LEOVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: cefotaximum natricum 1,05 g v 1 injekční lahvičce, což odpovídá cefotaximum 1 g.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH


1 injekční lahvička 10 injekčních lahviček

i.v. injekce: 1 g cefotaximu se rekonstituuje ve 4 ml vody na injekci. i.m. injekce: 1 g cefotaximu se rekonstituuje ve 3 ml vody na injekci. Rekonstituovaný roztok je určen k okamžitému použití.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní a intramuskulární podání.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LECIVÝ PHPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTREBNE


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LEOVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny!


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko Zastoupení v ČR: Sandoz s.r.o., Praha


12. REGISTRAČNÍ OSLO


13. aSLO SARZE


Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VYDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITI


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Neuplatňuje se - odůvodnění přijato.


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODANÍ


Cefotaxime Lek 1 g prášek pro injekční roztok cefotaximum


2. ZPŮSOB PODÁNI


Intramuskulární nebo intravenózní podání. 3 POUŽITELNOST


EXP:


4. QSLO ŠARŽE


Č.š.:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


1 g


3 / 3