Příbalový Leták

Cefixime Innfarm 400 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cefixime InnFarm 400 mg potahované tablety cefiximum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje cefiximum 400 mg ve formě cefiximum trihydricum.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Další informace naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahovaná tableta

5 tablet v jednom balení 7 tablet v jednom balení 10 tablet v jednom balení


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


INN - FARM d.o.o.

Maleševa ulica 014, 1000 Ljubljana Slovinsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


Reg.číslo.: 15/410/13-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže.:


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


cefixime innfarm 400 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Cefixime InnFarm 400 mg

tablety

cefiximum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

INN-FARM d.o.o.

3. POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

LOT:

5. JINÉ


3