Příbalový Leták

Cazitel Plus

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Cazitel Plus tablety pro psy


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE


Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.

Loughrea

Co. Galway

Irsko


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cazitel Plus tablety pro psy

Praziquantelum, Febantelum, Pyrantelum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje 50 mg Praziquantelum, 50 mg Pyrantelum (odpovídá 144 mg Pyranteli embonas) a 150 mg Febantelum.

Cazitel Plus tablety jsou světle žluté tablety s dělící rýhou ve tvaru kříže na jedné straně. Tablety lze rozdělit na stejné poloviny nebo čtvrtiny.

INDIKACE


U psů: Léčba smíšených invazí způsobených hlísticemi a tasemnicemi následujících druhů

Hlístice:

Škrkavky:Toxocara canis, Toxascaris leonina(dospělci a stádia těsně před dosažením dospělosti)

Měchovci:Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum(dospělci)

Tenkohlavci:Trichuris vulpis(dospělci)

Tasemnice:

Tasemnice:Echinococcusspp., (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia spp.,

(T. hydatigena, T. pisiformis, T. taeniformis), Dipylidium caninum(dospělci a vývojové formy)


5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívejte zároveň se sloučeninami piperazinu, protože anthelmintický účinek pyrantelu a piperazinu může být antagonizován.

Nepoužívejte u zvířat se známou přecitlivělostí na účinné látky nebo na některou z pomocných látek.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Ve velmi vzácných případech byly pozorovány gastrointestinální poruchy (průjem, zvracení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Psi.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Jedna dávka: Perorální podání.

Doporučené dávkování: 15 mg/kg ž.hm. febantelu, 5 mg/kg pyrantelu (ekvivalentní 14,4 mg/kg pyrantel-embonátu) a 5 mg/kg praziquantelu

1 tableta přípravku Cazitel Plus na 10 kg ž.hm.. Tablety lze podat přímo nebo zamíchané do jídla. Hladovka není před léčbou ani po ní nutna.

Tablety lze rozdělit na poloviny nebo čtvrtiny.


Dávkování:

živá hmotnost (kg)

Tablety

½–2,5

1/4

2,6-5,0

½

5,1-10,0

1

10,1-15,0

15,1-20,0

2

20,1-25,0

25,1-30,0

3

30,1-35,0

35,1-40,0

4

> 40,1

1 tableta na 10 kg


Obraťte se na veterinárního lékaře ohledně potřeby a frekvence opakovaného podání přípravku.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Aby bylo zaručeno podání správné dávky, určete co nejpřesněji živou hmotnost.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Není určeno pro potravinová zvířata.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Všechny nespotřebované poloviny nebo čtvrtiny tablet ihned zlikvidujte.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte současně se sloučeninami piperazinu, protože anthelmintický účinek pyrantelu a piperazinu může být antagonistický.

Souběžné použití s dalšími cholinergickými sloučeninami (např. foxim) může být toxické.

Pokud si nejste jisti, a váš pes používá jiný veterinární léčivý přípravek, poraďte se s veterinárním lékařem nebo lékárníkem.


Blechy jsou mezihostiteli jednoho běžně rozšířeného druhu tasemnic – Dipylidium caninum.

Opětovné zamoření tasemnicemi je zaručené, pokud nedojde k regulaci mezihostitelů, jako jsou blechy, myši atd.

Zamoření tasemnicemi je nepravděpodobné u štěňat mladších 6 týdnů.

U ovcí a potkanů byl prokázán teratogenní účinek přisuzovaný vysokým dávkám febantelu. U fen v rané fázi březosti nebyly provedeny žádnéstudie. Použití tohoto přípravku během březosti by mělo následovat až po zvážení poměru prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem. Použití tohoto přípravku není doporučeno u fen během prvních 4 týdnů březosti. Nepřekračujte stanovenou dávku při léčbě březích fen.

Po častém a opakovaném použití anthelmintik ze stejné skupiny se může vyvinout rezistence parazitů na danou skupinu anthelmintik.


Zvláštní opatření pro uživatele:

V případě náhodného pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci praktickému lékaři. V zájmu dobré hygieny by si měly osoby podávající tablety přímo psům nebo přidávající je do krmiva pro psy po podání umýt ruce.

Pouze pro zvířata

Echinokokóza představuje riziko pro člověka. Protože echinokokóza je onemocnění s povinným hlášením Světové organizaci pro zdraví zvířat (OIE), je třeba získat od kompetentního orgánu specifické pokyny týkající se léčby a následného ošetření, a na ochranu a bezpečnost osob.


Předávkování:

Kombinace praziquantelu, pyrantel-embonátu a febantelu je u psů velmi dobře snášena. Ve studiích bezpečnosti bylo prokázáno příležitostné zvracení po jednorázovém podání dávky přesahující 5 násobně nebo více doporučené dávkování.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2014


DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.


2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 70, 80, 84, 90, 98, 100, 104, 106, 120, 140, 150, 180, 200, 204, 206, 250, 280, 300, 500 a 1000 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


Zoetis Česká republika, s.r.o.

Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Tel: +420 257 101 111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com