Příbalový Leták

Cazitel Cat


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Cazitel 230/20 mg ochucené potahované tablety pro kočky


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

Loughrea,

Co. Galway,

Irsko


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cazitel 230/20 mg ochucené potahované tablety pro kočky

Pyrantelum, Praziquantelum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje:

Pyranteli embonas 230 mg

Praziquantelum 20 mg


Bílá až našedlá kulatá bikonvexní potahovaná tableta s dělící rýhou na jedné straně a hladká na druhé straně.


4. INDIKACE


Léčba smíšených invazí způsobených gastrointestinálními hlísticemi a tasemnicemi následujících druhů:

Hlístice:Toxocara cati, Toxascaris leonina.

Tasemnice:Dipylidium caninum, Taeniataeniaeformis, Echinococcus multilocularis.


5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívejte současně se sloučeninami piperazinu.

Nepoužívejte u koťat mladších 6 týdnů.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky, nebo na některou z pomocných látek.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Kočky.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Dávkování:

Doporučená dávka je 20 mg/kg pyrantelu (to odpovídá 57,5 mg/kg pyrantel embonátu) a 5 mg/kg praziquantelu. To odpovídá dávkování 1 tableta na 4 kg ž. hm.


Živá hmotnost

Tablety

1,0 – 2,0 kg

½

2,1 – 4,0 kg

1

4,1 – 6,0 kg

1 ½

6,1 – 8,0 kg

2


Způsob podání a trvání léčby:

Jednorázové perorální podání. Tablety by měly být podané kočce přímo, ale v případě potřeby mohou být zamíchané do krmiva.

V případě napadení škrkavkami, a to zejména u koťat, nelze očekávat úplnou eliminaci parazitů a riziko nákazy pro člověka tak může přetrvávat.Měla by se proto provádět opakovaná ošetření vhodnými přípravky účinnými proti hlísticím ve 14 denních intervalech až do období 2-3 týdnů po odstavu.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


K zajištění správného dávkování by měla být s co možná největší přesností stanovena živá hmotnost ošetřovaného zvířete


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Není určeno pro potravinová zvířata.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce.

Veškeré nespotřebované poloviny tablet zlikvidujte.

Uchovávejte blistry v krabičce.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Nepoužívat během březosti, lze použít během laktace.

Po dávkách více než 5krát vyšších než doporučených byly pozorovány známky intolerance, jako je zvracení.

Časté a opakované používání anthelmintik z určité skupiny může mít za následek rozvoj rezistence parazitů k takové skupině antiparazitik.

Blechy jsou mezihostiteli jednoho běžně rozšířeného druhu tasemnic – Dipylidium caninum. Opětovná infekce tasemnicemi je nevyhnutelná, pokud nedojde k regulaci mezihostitelů, jako jsou blechy, myši atd.


Zvláštní opatření určená osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného pozření vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci praktickému lékaři.

V zájmu správné hygieny by si měli lidé, kteří podávají tablety přímo kočkám nebo je přidávají do kočičího krmiva, po podání přípravku umýt ruce.

Pouze pro zvířata.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem.

Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Červenec 2014


15. DALŠÍ INFORMACE


Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.


2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 60, 64, 68, 70, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 112, 116, 120, 128, 136, 140, 144, 150, 152, 160, 168, 176, 180, 184, 192, 200, 204, 206, 208, 216, 224, 232, 240, 248, 250, 280, 300, 500 nebo 1000 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


Zoetis Česká republika, s.r.o.

Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika


Tel: +420 257 101 111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com