Příbalový Leták

Cazaprol 1 Mg

Informace pro variantu: Potahovaná Tableta (30 Ii,1mg), Potahovaná Tableta (98 Ii,1mg), Potahovaná Tableta (90 Ii,1mg), Potahovaná Tableta (60 Ii,1mg), Potahovaná Tableta (28 Ii,1mg), Potahovaná Tableta (84 Ii,1mg), Potahovaná Tableta (56 Ii,1mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cazaprol 0,5 mg Cazaprol 1 mg Cazaprol 2,5 mg Cazaprol 5 mg potahované tablety

Cilazaprilum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje cilazaprilum 0,5 mg, 1 mg, 2,5 mg nebo 5 mg (ve formě cilazaprilum monohydricum).


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktosu.

Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


potahované tablety

28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 60 potahovaných tablet 84 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet


5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte při teplotě do 30 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


KRKA, d.d., Novo mesto, Šmaiješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Cazaprol 0,5 mg: 58/704/07-C Cazaprol 1 mg: 58/705/07-C Cazaprol 2,5 mg: 58/706/07-C Cazaprol 5 mg: 58/707/07-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


cazaprol 0,5 mg cazaprol 1 mg cazaprol 2,5 mg cazaprol 5 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cazaprol 0,5 mg Cazaprol 1 mg Cazaprol 2,5 mg Cazaprol 5 mg potahované tablety

Cilazaprilum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


KRKA


3. POUŽITELNOST


Doba použitelnosti bude vyražena při výrobě.


4    ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže bude vyraženo při výrobě.


5. JINÉ