Příbalový Leták

Catosal 100/0.05 Mg/Ml


PŘÍLOHA III


OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Catosal injekční roztok


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci :

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KVP Pharma+Veterinärprodukte GmbH, Projensdorfer Str. 324, D- 241 06 Kiel, Německo


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Catosal injekční roztok

Butafosfanum

Cyanocobalaminum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Catosal je čirý růžový injekční roztok, který v 1 ml obsahuje:


Léčivé látky:

Butafosfanum 100 mg

Cyanocobalaminum 0,050 mg


Pomocné látky

Butylalkohol 30 mg


4. INDIKACE


Poruchy přeměny látkové podmíněné nedostatky ve výživě nebo nemocemi, metafylaxe sterility a poporodních onemocnění. Tetanie a parézy společně s vápníkovou a hořčíkovou léčbou. U zdravých zvířat ke zvýšení svalové výkonnosti.


5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat u koní a kožešinových zvířat, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Koně, skot, psi, kočky, kožešinová zvířata.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ


Podle jednotlivých případů.

Koně: 10 – 25 ml (i.v., i.m., s.c.)

Skot: 10 – 25 ml (i.v.)

Hříbě: 5 – 12 ml (i.v., i.m., s.c.)

Tele: 5 – 12 ml (i.v.)

Pes: 0,5 – 5 ml (i.m, s.c., i.v.).

Kočka a kožešinová zvířata: 0,5 – 2,5 ml (i.m, s.c., i.v.)

Velikost dávky určuje stav pacienta. Podle potřeby aplikaci opakujeme.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


10. OCHRANNÁ LHŮTA

Skot: maso a mléko bez ochranných lhůt.

Nepoužívat u koní a kožešinových zvířat, jejichž maso je určeno pro lidský konzum.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.


Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.


Doba použitelnosti po prvním otevření: 28 dnů


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Žádná.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2012


15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


Česká republika:

BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, ČR

tel.: 266 101 741

fax: 266 101 4954