Příbalový Leták

Carvesan 6,25

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CARVESAN 6,25

tablety

Carvedilolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje carvedilolum 6,25 mg.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sacharózu, monohydrát laktózy aj.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


tablety 28 tablet 30 tablet 50 tablet 60 tablet 90 tablet 100 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


MEDOPHARM, s.r.o., Praha, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 77/326/07-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


CARVESAN 6,25


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CARVESAN 6,25

tablety

Carvedilolum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


MEDOPHARM

3. POUŽITELNOST


EX{EXP}

4 ČÍSLO ŠARŽE {Lot}

5 JINÉ

MF{date of manufacture}

3/3