Příbalový Leták

Carvedilol Orion 6,25 Mg

sp.zn. sukls181042/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

Carvedilol Orion 6,25 mg, potahované tablety Carvedilol Orion 12,5 mg, potahované tablety Carvedilol Orion 25 mg, potahované tablety Carvedilolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Carvedilol Orion a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Carvedilol Orion užívat

3.    Jak se přípravek Carvedilol Orion užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek Carvedilol Orion uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Carvedilol Orion a k čemu se používá

Léčivý přípravek Carvedilol Orion patří do skupiny alfa- a beta-blokátorů. Léčivá látka, karvedilol, rozšiřuje krevní cévy, snižuje krevní tlak a omezuje odpor cév vůči srdeční činnosti při pumpování krve. Karvedilol má také zklidňující účinek na srdeční rytmus. Karvedilol snižuje nároky srdce na kyslík a zlepšuje tak příznaky anginy pectoris.

Carvedilol Orion se používá k léčbě vysokého krevního tlaku a k léčbě anginy pectoris. Carvedilol Orion se také používá v doplňkové léčbě srdečního selhání, kde zlepšuje srdeční funkce.

Lékař může předepsat lék k jinému účelu a/nebo v jiném dávkování, než je uvedeno v příbalové informaci. Vždy se řiďte instrukcemi lékaře a instrukcemi uvedenými v příbalové informaci.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Carvedilol Orion užívat

Neužívejte Carvedilol Orion

-    jestliže jste alergický(á) na karvedilol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    jestliže máte nebo jste měli astma nebo bronchospazmus (zúžení průdušek)

-    jestliže trpíte neléčeným nebo nestabilním srdečním selháním nebo určitými typy poruch srdečního vedení (takzvaným AV blokem typu II nebo III, pokud nemáte zavedený kardiostimulátor, nebo tzv. sick sinus syndromem).

-    jestliže trpíte těžkým oslabením srdeční funkce (kardiogenní šok).

-    jestliže máte velmi nízkou tepovou frekvenci nebo velmi nízký krevní tlak.

-    jestliže trpíte vážnou poruchou acidobazické rovnováhy (rovnováha mezi kyselinami a zásaditými látkami) v těle (metabolická acidóza, acidémie).

-    jestliže máte zvýšenou funkci nadlevin (feochromocytom), která není léčena žádnými léky.

-    jestliže trpíte závažným onemocněním jater.

-    jestliže jste v současné době nitrožilně léčeni přípravky, které se používají k léčbě vysokého krevního tlaku nebo srdečních potíží (verapamil nebo diltiazem).

Upozornění a opatření

Před zahájením léčby přípravkem Carvedilol Orion se poraďte se svým lékařem

-    jestliže máte srdeční selhání doprovázené:

•    nízkým krevním tlakem

   snížený přísun krve a kyslíku do srdce (ischemická choroba srdeční) a kornatění tepen (ateroskleróza)

•    a/nebo potíže s ledvinami

Měly Vám být proto monitorovány funkce ledvin. Může být nutné snížení Vaší dávky.

-    jestliže máte diabetes (cukrovku). Léčba přípravkem Carvedilol Orion může maskovat příznaky nízké hladiny krevního cukru. Váš krevní cukr musí proto být pravidelně monitorován.

-    jestliže máte těžké dechové obtíže, kvůli kterým užíváte léky, Carvedilol Orion může zhoršovat tyto dýchací obtíže.

-    jestliže nosíte kontaktní čočky. Carvedilol Orion může snižovat tvorbu slz.

-    jestliže máte Raynaudův fenomén (prsty na rukou a nohou nejdříve zmodrají,    pak    zbělají    a

poté zároveň s bolestí zčervenají) nebo jiným periferním cévním onemocněním. Carvedilol Orion může zhoršovat tyto příznaky.

-    jestliže máte zvýšenou činnost štítné žlázy, se zvýšenou produkcí hormonů štítné žlázy, Carvedilol Orion může maskovat tyto příznaky.

-    jestliže užíváte Carvedilol Orion a máte podstoupit operaci zahrnující anestézii. Měli byste se předem poradit s lékařem odpovědným za anestézii.

-    jestliže máte velmi nízký puls (méně než 55 tepů za minutu).

-    jestliže jste měli těžkou alergickou reakci (např. na štípnutí hmyzem nebo    na    jídlo)    nebo

jestliže právě absolvujete, nebo máte podstoupit alergickou desenzibilizační terapii, protože Carvedilol Orion může zeslabit účinek léků používaných na léčbu takových alergických reakcí

-    jestliže máte psoriázu (lupénku).

-    jestliže trpíte nadměrnou funkcí nadledvinek (feochromocytom).

-    jestliže trpíte neobvyklou formou anginy pectoris nazývanou Prinzmetalova angina, způsobenou křečí věnčitých tepen.

-    jestliže trpíte labilní (Váš krevní tlak se rychle mění) nebo sekundární hypertenzí (vysoký krevní tlak způsobený jiným lékařským problémem).

-    jestliže trpíte ortostatickou hypotenzí, náhlým poklesem krevního tlaku při vzpřímení.

-    jestliže máte akutní zánětlivé onemocnění srdce.

-    jestliže trpíte zúžením srdečních chlopní.

Děti

Nejsou k dispozici dostatečné údaje o účinnosti a bezpečnosti karvedilolu.

Další léčivé přípravky a přípravek Carvedilol Orion

Jiné současně užívané léky mohou ovlivnit nebo mohou být ovlivněny přípravkem Carvedilol Orion. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Jestliže Vám je během léčby předepisován jiný lék, nezapomeňte informovat Vašeho lékaře, že užíváte Carvedilol Orion.

Je obzvlášť důležité, aby byl Váš lékař informovaný o tom, že již užíváte:

-    Digoxin (k léčbě srdečního selhání)

-    Karbamazepin (lék na epilepsii)

-    Paroxetin, fluoxetin, bupropion (léky na depresi)

-    Cinakalcet (lék používány při léčbě nadměrné funkce příštítných tělísek)

-    Flukonazol (lék k léčbě mykózy)

-    Rifampicin (antibiotika užívaná k léčbě tuberulózy)

-    Cimetidin (lék k léčbě žaludečních vředů, pálení žáhy a refluxu žaludečních kyselin)

-    Cyklosporin (lék na potlačení imunitního systému, pro prevenci reakcí po orgánové transplantaci, používá se také například na některé revmatické nebo dermatologické potíže)

-    Klonidin (preparát k snížení krevního tlaku nebo pro léčbu migrény)

-    Verapamil, Diltiazem, Amiodaron (léčiva na léčbu nepravidelného srdečního rytmu)

-    Chinidin, Disopyramid, Mexiletin, Propafenon, Flekainid (tzv. antiarytmika I. třídy)

-    Jiná antihypertenziva. Karvedilol může zvýšit účinky jiných současně podávaných léků na snížení krevního tlaku (např. antagonisté alfal-receptoru) a léků, u kterých se snižování krevního tlaku projevuje jako vedlejší účinek, např. barbituráty (v léčbě epilepsie), fenothiaziny (k léčbě psychóz), tricyklická antidepresiva (k léčbě deprese) vasodilatancia a alkohol.

-    Inzulín nebo perorální antidiabetika (léky snižující hladinu krevního cukru), jejich účinek na snižování hladiny krevního cukru může být zvýšen a příznaky nízké hladiny cukru v krvi mohou být zastíněny.

-    Sympatomimetika (léky, které zvyšují funkce sympatického nervového systému).

-    Dihydropyridiny typu blokátorů kalciových kanálů (léky k léčbě vysokého krevního tlaku a onemocnění koronárních tepen jako například amlodipin a felodipin)

-    Blokátory nervosvalové ploténky (léky snižující svalové napětí).

-    Deriváty ergotaminu (lék na migrénu).

-    Některé léky proti bolesti (NSAID), estrogeny (hormony) a kortikosteroidy (hormony kůry nadledvin), v některých případech mohou snižovat účinek karvedilolu na snížení krevního tlaku.

-    Léky obsahující reserpin a inhibitory monoaminooxidáz (MAOI), jelikož mohou vyvolat další snížení srdečního tepu.

-    Bronchodilatátory, např. fenoterol, formoterol, salbutamol, terbutalin, salmeterol (inhalační přípravky používané k rozšíření dýchacích cest).

Přípravek Carvedilol Orion s jídlem, pitím a alkoholem

Carvedilol Orion může zvýšit účinek alkoholu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Existuje riziko poškození nenarozeného dítěte. Karvedilol se má používat během těhotenství pouze považuje-li to lékař za nutné.

Není známo, zda karvedilol prostupuje do mateřského mléka, a proto by se neměl užívat během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Na začátku léčby, při zvyšování dávky, při změně přípravku a v kombinaci s alkoholem se mohou objevit závrať a únava. Není známo, že by karvedilol ve správných dávkách snižoval schopnost řízení dopravních prostředků a obsluhy strojů. Pokud při užívání tablet cítíte závratě nebo slabost, měli byste se vyhnout řízení motorových vozidel nebo práci vyžadující velkou pozornost.

Vy sami jste odpovědni za rozhodnutí, zda jste v dobré kondici pro řízení motorového vozidla nebo vykonávání jiných činností, vyžadujících zvýšenou pozornost. Jedním z faktorů, které mohou snížit Vaši schopnost bezpečně vykonávat tyto činnosti, je samotný fakt, že užíváte léky. Léky se projevují svými účinky nebo nežádoucími účinky. Popis těchto účinků je uveden v jiných částech textu. Čtěte všechny informace v této příbalové informaci.

Přípravek Carvedilol Orion obsahuje laktózu.

Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.


Jak se přípravek Carvedilol Orion užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Máte-li pocit, že účinky přípravku Carvedilol Orion jsou příliš silné nebo příliš slabé, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Tablety se mají polykat alespoň s polovinou sklenice vody.

Potahované tablety polykejte alespoň s polovinou sklenice vody. Potahované tablety můžete užívat s jídlem nebo bez jídla. Pacienti se srdečním selháním by však měli užívat potahované tablety s jídlem, za účelem snížení rizika závratí při náhlém vzpřímení.

Tablety Carvedilol Orion jsou k dispozici v následujících sílách:

6,25 mg, 12,5 mg a 25 mg

Vysoký krevní tlak:

Obvyklá dávka je 1 tableta přípravku Carvedilol Orion 12,5 mg (odpovídající 12,5 mg karvedilolu) po dobu prvních dvou dnů a poté 2 tablety přípravku Carvedilol Orion 12,5 mg (odpovídající 25 mg karvedilolu) jednou denně. Pro tyto účely dávkování jsou k dispozici jiné síly přípravku Carvedilol Orion.

Angina pectoris:

Obvyklá dávka je 1 tableta přípravku Carvedilol Orion 12,5 mg (odpovídající 12,5 mg karvedilolu) dvakrát denně po dobu 2 dnů a pak 2 tablety přípravku Carvedilol Orion 12,5 mg (odpovídající 25 mg karvedilolu) dvakrát denně. Pro tyto účely dávkování jsou k dispozici jiné síly přípravku Carvedilol Orion.

Srdeční selhání:

Obvyklá počáteční dávka je 1/2 tablety přípravku Carvedilol Orion 6,25 mg (odpovídající 3,125 mg karvedilolu) dvakrát denně po dobu dvou týdnů. Dávka se může postupně zvyšovat, obvykle ve dvoutýdenních intervalech .

Dávka se může podle potřeby zvyšovat nebo snižovat. Váš lékař Vám náležitě poradí.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Carvedilol Orion, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Carvedilol Orion, než jste měl(a), nebo jestliže děti náhodně užily tento přípravek, prosím kontaktujte svého lékaře, nemocnici, nebo zavolejte záchrannou službu kvůli poskytnutí informací o riziku a doporučení opatření, která máte učinit.

Příznaky předávkování mohou zahrnovat pocity na omdlení vzhledem k nepřiměřeně nízkému krevnímu tlaku, pomalé srdeční akci a ve vážných případech občasnému vynechání srdečního tepu. Mohou se objevit dechové obtíže, stažené dýchací cesty, malátnost, snížená úroveň vědomí a záchvaty křečí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Carvedilol Orion

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku (nebo více dávek), užijte v obvyklém čase následující dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Většina nežádoucích účinků je závislá na dávce a zmizí při redukci dávky nebo při přerušení léčby. Některé nežádoucí účinky se mohou objevit na začátku léčby a spontánně vymizí během pokračování léčby.

Přerušte užívání přípravku a okamžitě informujte lékaře, pokud se u Vás vyskytne jakýkoli z následujících nežádoucích účinků:

-    pomalý nebo nepravidelný srdeční tep, závratě, slabost nebo potíže s dýcháním (může se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10)

-    potíže při dýchání, astma (u náchylných pacientů), plicní edém(voda na plicích) (může se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10)

-    bolest na hrudi (angina pectoris) (může se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů)

-    alergická reakce (může se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů)

-    závažné kožní reakce jako jsou změny na kůži a sliznici nebo závažné rozsáhlé kožní poškození (olupování kůže) (může se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů)

Další nežádoucí účinky:

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů):

-    závratě (např. při rychlém vzpřímení), bolest hlavy

-    hypotenze (nízký krevní tlak)

-    únava

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů)

-    zánět průdušek, zápal plic, infekce horních cest dýchacích, záněty močového ústrojí

-    anémie

-    zvýšení hmotnosti, zvýšená hladina cholesterolu, zvýšená nebo snížená hladina glukózy v krvi u diabetiků, přetížení tekutinou, zadržování tekutiny

-    deprese, depresivní nálady

-    poruchy zraku, suché oči, podráždění očí

-    ortostatická hypotenze (náhlý pokles krevního tlaku při vzpřímení), poruchy periferního oběhu, např. studené ruce a nohy, periferní cévní onemocnění

-    nevolnost, průjem, zvracení, poruchy trávení, bolest břicha

-    bolest v končetinách

-    selhání ledvin, narušení ledvinné funkce u pacientů u pacientů se zkornatělými tepnami a/nebo poškozenou ledvinnou funkcí, potíže při močení

-    otoky, bolest

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů):

-    poruchy spánku

-    závratě, mdloby, abnormální pocity v těle

-    kožní reakce, vypadávání vlasů

-    impotence

Vzácné (postihují až 1 z 1 000 pacientů):

-    snížení počtu krevních destiček

-    ucpaný nos

-    zácpa

Velmi vzácné (postihují až 1 ze 10 000 pacientů):

-    nedostatek bílých krvinek

-    sucho v ústech

-    zvýšená hladina jaterních enzymů

-    močová inkontinence u žen

Závratě, mdloby, bolest hlavy a únava jsou obvykle mírné a pravděpodobně se objeví na počátku léčby.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Carvedilol Orion uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Carvedilol Orion obsahuje Léčivou látkou je carvedilolum.

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, krospovidon, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, hypromelosa, oxid titaničitý (E 171), triethyl-citrát, makrogol, polydextrosa (E1200).

Jak přípravek Carvedilol Orion vypadá a co obsahuje toto balení

6,25 mg potahované tablety: bílé, oválné, s půlící rýhou na obou stranách a označené "6.25" na jedné straně.

12,5 mg potahované tablety: bílé, oválné, s půlící rýhou na obou stranách a označené "12.5" na jedné straně.

25 mg potahované tablety: bílé, oválné, s půlící rýhou na obou stranách a označené "25" na jedné straně.

Tablety 6,25 mg, 12,5 mg a 25 mg lze dělit na dvě stejné poloviny.

Velikosti balení u 6,25 mg, 12,5 mg a 25 mg: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 98 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finsko

Výrobce:

Orion Corporation, Orion Pharma Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finsko

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str.

Ag. Varvara Athens 123 5 Řecko

Dragenopharm Apotheker Puschl GmbH Gollstra^e 1 84529 Tittmoning Německo

Swiss Caps GmbH GrassingerstraBe 9 83043 Bad Aibling Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 9.4.2014