Příbalový Leták

Carprodyl F 100.0 Mg


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE


CARPRODYL F 20 mg, tablety pro psy

CARPRODYL F 50 mg, tablety pro psy

CARPRODYL F 100 mg, tablety pro psy


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

Ceva Animal Health Slovakia s r. o., Račianska 153, 831 53 Bratislava, Slovenská Republika


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

CEVA SANTE ANIMALE – Z.I. Trés le Bois – 22600 Loudéac - FRANCE


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CARPRODYL F 20 mg, tablety pro psy

CARPRODYL F 50 mg, tablety pro psy

CARPRODYL F 100 mg, tablety pro psy


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá tableta obsahuje:

CARPRODYL F 20 mg: carprofenum 20 mg a žlutý oxid železitý0,0375 mg (E 172)

CARPRODYL F 50 mg: carprofenum 50 mg a žlutý oxid železitý 0,09375 mg (E 172)

CARPRODYL F 100 mg: carprofenum 100 mg a žlutý oxid železitý 0,1875 mg (E 172)

Okrouhlá, béžová tableta s půlící rýhou.

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.


4. INDIKACE


Zmírnění zánětu a bolesti při onemocněních muskuloskeletálního systému a degenerativních onemocnění kloubů.

Tablety jsou určeny i k tlumení pooperační bolesti, jako pokračování parenterální analgezie.


5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat u koček.

Nepoužívat u březích fen nebo u fen v laktaci.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo některou z pomocných látek.

Nepoužívat u zvířat trpících srdečním, jaterním, ledvinovým onemocněním, nebo u zvířat kde hrozí nebezpečí gastrointestinální ulcerace, krvácení nebo kde je prokázána krevní dyskrazie.

Nepoužívat u štěňat mladších 4 měsíců.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Mohou se vyskytnout typické nežádoucí účinky spojené s užívaním NSAIDs, jako jsou zvracení, měkké výkaly/průjmy, melena, ztráta apetitu a letargie. Nežádoucí účinky se objevují nejčasteji v průběhu prvního týdne léčby, jsou ve většině případů přechodného charakteru a vymizí v průběhu léčby. Zřídka mají vážný nebo fatální průběh.

Případy gastrointestinálního krvácení jsou výjimečné.

Jestliže se objeví nežádoucí účinky přestaňte veterinární léčivý přípravek podávat a vyhledejte veterinárního lékaře.

Stejně jako u ostatních NSAIDs existuje riziko ojedinělých ledvinových nebo idiosynkratických játerních nežádoucích účinků;

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Psi.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Perorální podání.

4 mg karprofenu/ kg ž. hm. / den

Pro omezení zánětu a zmírnění bolesti způsobené poruchami muskuloskeletálního systému a degenerativním onemocněním kloubů se doporučuje podávat:

Počáteční denní dávka: 4 mg karprofenu / kg / ž. hm. / den, může být podána naráz nebo rozdělena na dvě rovnocenné dávky. V závislosti na klinické odezvě může být denní dávka snížena.

Délka léčby je závislá na klinické odezvě. Dlouhodobá léčba by měla probíhat pod dohledem veterinárního lékaře.

Na prodloužení analgetického a protizánětlivého účinku po operaci, může být karprofen podáván jako pokračování parenterální předoperační léčby injekčně podaným karprofenem, v dávce 4 mg / kg ž. hm./den po dobu 5 dní.

Nepřekračovat doporučené dávkování.


Tablety jsou ochucené a spontánně přijímané většinou psů.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Není určeno pro potravinová zvířata.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Zbylé nepoužité tablety a poloviny tablety uchovávejte v původních blistrech, aby byly chráněny před světlem.

Doba použitelnosti zbylých polovin tablet: 7 dní.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru po „EXP“

Uchovávat mimo dosah dětí.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Použití u starších zvířat představuje určité riziko. Jestliže je použití nevyhnutelné, je nutné pečlivé klinické sledování psů.

Nepoužívat u dehydrovaných, hypoproteinemických, hypovolemických nebo hypotenzních psů,protože hrozí riziko zvýšení renální toxicity.

NSAIDs mohou způsobit inhibici fagocytózy a proto v případě léčby zánětu, který je spojen s bakteriální infekcí, je nutné zvážit použití antimikrobiální terapie.


Odezva na dlouhodobou léčbu by měla být monitorována v pravidelných intervalech veterinárním lékařem.

Vzhledem k ochucení tablet je nutné uchovávat je na bezpečném místě, mimo dosah zvířat.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného požití tablet, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři příbalovou informaci.

Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.


Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Studie na laboratorních zvířatech (krysy a králíci) prokázali fetotoxický účinek karprofenu v dávkách blízkých terapeutické dávce.

Bezpečnost veterinárního přípravku pro březí a laktující feny nebyla zkoumána. Nepoužívejte u březích a laktujících fen.


Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Karprofen nesmí být podáván s glukokortikoidy.

Nepodávat současně nebo v průběhu (před a po) 24 hodin jiné NSAIDs.

Některá NSAIDs se mohou silně vázat na plasmatické bílkoviny a tak soutěžit s jinými silně navázanými léčivy což může vést k toxickému účinku.

Je třeba se vyhnout současnému podávání potenciálně nefrotoxických léčiv.
Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Nebyly zaznamenané žádné toxické účinky při léčbě karprofenem v dávce nad 6 mg/kg ž. hm. 2 x denně po dobu 7 dní (3 násobné překročení doporučené dávky 4 mg/kg ž. hm./den) ani při dávce 6 mg / kg ž. hm./ den po dobu 7 dní (1.5 násobné překročení doporučené dávky 4 mg/kg ž. hm./ den).

Neexistuje žádné specifické antidotum při předávkování karprofenem, postupuje se podle obecných zásad podpůrné terapie při předávkování NSAIDs.

Při požití většího množství tablet může dojít k závažným nežádoucím účinkům. Pokud máte podezření, že váš pes požil větší množství tablet než je doporučené, vyhledejte svého veterinárního lékaře.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Únor 2015


15. DALŠÍ INFORMACE


Tablety jsou ochucené a spontánně přijímané většinou psů.


Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Velikost balení:


Carprodyl F 20 mg:

Papírová skládačka obsahuje 20 tablet: 2 blistre po 10 tabletách

Papírová skládačka obsahuje 100 tablet: 10 blistrů po 10 tabletách

Papírová skládačka obsahuje 200 tablet 20 blistrů po 10 tabletách

Papírová skládačka obsahuje 500 tablet: 50 blistrů po 10 tabletách


Carprodyl F 50 & 100 mg:

Papírová skládačka obsahuje 20 tablet: 4 blistre po 5 tabletách

Papírová skládačka obsahuje 100 tablet: 20 blistrů po 5 tabletách

Papírová skládačka obsahuje 200 tablet 40 blistrů po 5 tabletách

Papírová skládačka obsahuje 500 tablet: 100 blistrů po 5 tabletách


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.0