Příbalový Leták

Carprieve 20 Mg

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Carprieve 20 mg ochucené tablety pro psy


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Léčivá látka:


Carprofenum 20 mg


Pomocné látky:


Úplný seznam pomocných látek viz 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Tablety.

Světle hnědé okrouhlé ploché tablety se skoseným okrajem.

Tablety lze dělit na stejné části.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Psi.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Analgezie a tlumení chronických zánětů, například při degenerativním onemocnění kloubů u psů.


Přípravek se též používá k tlumení pooperačních bolestí.


4.3 Kontraindikace


Nepřekračujte stanovenou dávku.

Nepoužívejte u koček.


Nepoužívat u psů s onemocněním srdce, jater a ledvin, u nichž je možný výskyt gastrointestinální ulcerace nebo krvácení, a kde byl také prokázaný výskyt krevní dyskrazie nebo přecitlivělosti na tento lék.


Nepoužívat u štěňat mladších než 4 měsíců.


Nepoužívat v případě přecitlivělosti na účinnou látku nebo na některou z pomocných látek.


Viz bod 4.7 a 4.8


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Viz bod 4.3 a 4.5.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Použití přípravku u starších psů může představovat určité riziko. Jestliže se nelze takovému použití vyhnout, vyžaduje se u takových psů snížení dávky a pečlivý dohled ošetřujícího lékaře.


Nepoužívat u dehydrovaných, hypovolemických a hypotenzních psů, protože je u nich potenciální riziko zvýšené renální toxicity.


NSAIDs mohou způsobit inhibici fagocytózy, a proto by při léčbě zánětlivých stavů spojených s bakteriální infekcí měla být zvážena vhodná souběžná antimikrobiální léčba.


Žvýkací tablety jsou ochucené. Aby se zabránilo jakémukoliv náhodnému požití, skladujte tablety mimo dosahu zvířat.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


V případě náhodného pozření vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Po manipulaci s přípravkem si umyjte ruce.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Byly popsány typické nežádoucí účinky související s podáváním NSAID, jako je zvracení, měkká stolice/průjem, okultní krvácení ve stolici, ztráta chuti a letargie. Tyto nežádoucí účinky se obecně vyskytují během prvního týdne léčby a ve většině případů jsou přechodné a vymizí po ukončení léčby. Avšak ve velmi vzácných případech mohou být závažné nebo fatální.


Podobně jako je tomu v případě jiných NSAID, existuje určité riziko vzácných renálních nebo idiosynkratických hepatických nežádoucích účinků.


4.7 Použití v průběhu březosti a laktace


Studie na laboratorních zvířatech (potkan, králík) prokázaly fetotoxické účinky karprofenu v dávkách blízkých terapeutické dávce.

Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla během březosti a laktace stanovena. Nepoužívejte u fen v období březosti a laktace. U chovných jedinců nepoužívejte v období reprodukce.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Karprofen se silně váže na plazmatické bílkoviny a soutěží s jinými silně vazebnými léky vázajícími se na plazmatické proteiny, což může zvyšovat jeho potenciální toxické účinky. Současně nebo během 24 hod. po podání tohoto přípravku nepodávejte jiné NSAID a glukokortikoidy. Je třeba se vyhnout současnému podávání potenciálně nefrotoxických léků.

Nepodávat současně s antikoagulanty.

Viz též v bod 4.5.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Perorální podání. Tablety jsou ochucené a ve většině případů je zvířata ochotně přijímají.


2-4 mg karprofenu na kg ž.hm., den


Počáteční dávka 4 mg karprofenu na kg ž.hm. a den je doporučena jako jedna dávka nebo rozdělena na dvě stejné dávky. Podle klinické odpovědi může být denní dávka snížena po 7 dnech na 2 mg karprofenu na kg ž.hm. a den, podávaná jako jedna dávka.

Délka léčby závisí na klinické odpovědi. Dlouhodobá léčba musí být vedena pod dohledem veterinárního lékaře.


K prodloužení analgetického a protizánětlivého účinku po pooperačním parenterálním podání je možné pokračovat podáváním tablet v denní dávce 4 mg karprofenu na kg ž.hm. a den po dobu 5 dní.

Nepřekračujte doporučené dávkování.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota) (pokud je to nutné)


Nebyly pozorovány příznaky toxicity při podávání přípravku v dávkách do 6 mg/kg dvakrát denně po dobu 8 dní (trojnásobek maximální doporučené dávky 4 mg/kg/den) a 6 mg/kg jedenkrát denně po dobu dalších 7 dní (1,5 násobek maximální doporučené dávky 4 mg/kg/den).


Neexistuje specifické antidotum při předávkování karprofenem. Používá se všeobecná podpůrná terapie podle klinických příznaků při předávkovaní NSAIDs.


Po požití většího množství přípravku se mohou objevit některé nežádoucí účinky. Pokud se domníváte, že váš pes požil tablety ve větším množství než je doporučená dávka, kontaktujte svého veterinárního lékaře.


4.11 Ochranné lhůty


Není určeno pro potravinová zvířata.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva, deriváty kyseliny propionové, karprofen

ATCvet kód: QM01AE91


5.1 Farmakodynamické vlastnosti


Karprofen patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých látek 2 – arylpropionové kyseliny, které mají protizánětlivý, analgetický a antipyretický účinek.


Karprofen stejně jako většina ostatních NSAIDs je inhibitorem enzymu cyklooxygenázy podílejícím se na kaskádě kyseliny arachidonové. Avšak inhibice syntézy prostaglandinů karprofenem je ve srovnání s jeho protizánětlivými a analgetickými vlastnostmi slabá. Po podání terapeutických dávek psům nedochází k inhibici produkce cyklooxygenázy (prostaglandiny a tromboxany) nebo lipoxygenázy (leucotrienis) nebo je jen velmi nízké. Přesný mechanizmus účinku karprofenu není jasný.


5.2 Farmakokinetické údaje


Po jednorázovém perorálním podání dávky 4 mg karprofenu na kg ž.hm. a den psům je čas potřebný na dosažení maximální plazmatické koncentrace 31 μg/ml 2,5 hodiny. Biologická dostupnost při perorálním podání je více než 90% z celkové dávky. Více než 98% karprofenu se váže na plazmatické bílkoviny a jeho distribuční objem je malý. 70% karprofenu intravenózně podaného je vylučováno po biliární exkreci hlavně trusem, zejména jako konjugát glukonidu. Karprofen podstupuje u psů enantioselektivní enterohepatický cyklus, kde se jen S(+) enantiomer význammé recykluje. Plazmatická clearance karprofenu S(+) je přibližně dvojnásobná proti R(-) karprofenu. Biliární clearance karprofenu S(+) se zdá být přibližně trojnásobně vyšší než u karprofenu R(-).


Karprofen se vylučuje hlavně žlučí. 70% intravenózně podaného je vylučováno po biliární exkreci hlavně trusem, zejména jako konjugát glukonidu a 15% se vyloučí močí.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


6.1 Seznam pomocných látek


Monohydrát laktosy

Natrium-larutyl-sulfát

Sušený prášek z prasečích jater

Sacharosa

Suchý kvasnicový extrakt

Mouka z pšeničných klíčků

Predboptnalý škrob

Povidon K30

Mikrokrystalická celulosa

Guar-galaktomannan

Magnesium-stearát


6.2 Inkompatibility


Neuplatňuje se.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 18 měsíců.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 24 hodin.

Zbylé nepoužité části tablet po 24 hodinách zlikvidujte.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte v suchu.

Chraňte před světlem.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Zbylé nepoužité části tablet uchvovávejte v blistru.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Blistr (hliník- hliník) po 10 tabletách v krabičce obsahující celkem 20, 100, 200 nebo 500 tablet.


Na trhu nemusi být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Camlough Road, Newry, County Down BT35 6 JP Severní Irsko


8. Registrační číslo


96/052/11-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


20. 7. 2011/ 10. 8. 2016


10. DATUM REVIZE TEXTU


Srpen 2016


DALŠÍ INFORMACE


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.1