Příbalový Leták

Capecitabine Pharmagen 500 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Capecitabine Pharmagen 150 mg, potahované tablety Capecitabine Pharmagen 500 mg, potahované tablety capecitabinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje capecitabinum 150 mg. Jedna potahovaná tableta obsahuje capecitabinum 500 mg.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje také barviva oxid titaničitý (E171), žlutý a červený oxid železitý (E172) a další složky. Další údaje naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


60 potahovaných tablet. 120 potahovaných tablet.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


PHARMAGEN CZ s.r.o., Bělohorská 238/85, Břevnov, 169 00 Praha 6, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


44/217/14-C

44/218/14-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Capecitabine Pharmagen 150 mg Capecitabine Pharmagen 500 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Capecitabine Pharmagen 150 mg, potahované tablety Capecitabine Pharmagen 500 mg, potahované tablety capecitabinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


PHARMAGEN CZ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


5. JINÉ


3