Příbalový Leták

Capecitabine Fresenius Kabi 150 Mg Potahované Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička- 150 mg potahované tablety_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg potahované tablety Capecitabinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje capecitabinum 150 mg.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Také obsahuje monohydrát laktózy. Pro více informací čtěte příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


60 potahovaných tablet

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Fresenius Kabi Oncology Plc. Bordon, Hampshire Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


44/079/13-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg potahované tablety1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg potahované tablety Capecitabinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Fresenius Kabi Oncology Plc.


3. POUŽITELNOST


EXP_

4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


logo


3