Příbalový Leták

Capecitabin Actavis 500 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Capecitabin Actavis 150 mg Capecitabin Actavis 500 mg Potahované tablety Capecitabinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Capecitabin Actavis 150 mg

Jedna potahovaná tableta obsahuje capecitabinum 150 mg. Capecitabin Actavis 500 mg

Jedna potahovaná tableta obsahuje capecitabinum 500 mg.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje také monohydrát laktózy.

Pro další informace čtěte příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Capecitabin Actavis 150 mg 60 potahovaných tablet Capecitabin Actavis 500 mg 120 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegur 76-78 220 Hafnarfjoróur Island


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLA


Capecitabin Actavis 150 mg: 44/540/12-C Capecitabin Actavis 500 mg: 44/541/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Capecitabin Actavis 150 mg Capecitabin Actavis 500 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Capecitabin Actavis 150 mg Capecitabin Actavis 500 mg Potahované tablety Capecitabinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis logo


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


3