Příbalový Leták

Canvac R

Adresa

Dyntec spol. s r. o.

Pražská 328

411 55 Terezín, Česká republika

Telefon

Fax

E-mail

+420 416 782 251

+420 416 782 575

dyntec@iol.cz

CRccRspcCZ260209


Souhrn údajů o přípravku

CANVAC R

injekční suspenze

SPC


NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CANVAC R injekční suspenze


KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Jedna dávka (1 ml) obsahuje:


Léčivá látka:

Virus rabiei inactivatum min. 2 IU.


Adjuvans:

gel hydroxidu hlinitého 1,4 - 6,5 mg.


Pomocná látka:

thiomersal max. 0,1 mg.


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


LÉKOVÁ FORMA


Injekční suspenze. Vakcína je bílá nebo růžová tekutina s lehce roztřepatelným sedimentem.

KLINICKÉ ÚDAJE

Cílové druhy zvířat


Psi, kočky, kožešinová zvířata, skot, ovce, kozy, prasata a koně.


Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


K aktivní imunizaci cílových druhů zvířat proti vzteklině.


Solidní imunita nastupuje za 2 až 3 týdny po základní vakcinaci. Po revakcinaci přetrvává imunita nejméně 1 rok.


Kontraindikace


Nepoužívat v případech akutního infekčního onemocnění, orgánového a horečnatého onemocnění, v případech, kdy byla zjištěna nepříznivá postvakcinační reakce či alergie při dřívějších vakcinacích a po stresu zvířat (přeprava, vysoké teploty prostředí).


Nepoužívat u březích zvířat ve vysokém stupni březosti a těsně po porodu.


Je zakázané imunizovat vzteklinou nemocná zvířata nebo zvířata, která byla ve styku se zvířaty nemocnými vzteklinou nebo byla-li jimi poraněna. Zvířata, která poranila člověka, smí být imunizována až po uplynutí pozorovací doby.


Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Kolostrální imunita nastupuje ihned po narození po příjmu kolostra a přetrvává přibližně 3 až 9 měsíců v závislosti na množství přijatého kolostra a úrovni imunity u matky.


Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Po imunizaci se doporučuje ponechat zvířata přibližně 2 až 3 dny v klidu. Mláďata se doporučuje ponechat v klidu přibližně 1 týden. Zejména se nedoporučuje používat psy k výcviku, k lovu nebo k jiným namáhavým výkonům. Rovněž se nedoporučuje zvířata přemísťovat a vystavovat stresovým podmínkám.

Mláďata, která jsou imunizována velmi mladá, mohou z důvodu neúplné a vytvářející se imunokompetence a případného negativního vlivu kolostrální imunity nedostatečně reagovat na vakcinační dávku. Plánovaný vakcinační program je nutné upravit v situacích, kdy se očekávají vyšší hladiny kolostrálních protilátek.


Doporučuje se imunizovat odčervená zvířata.


Vakcinace proti vzteklině se řídí zvláštními předpisy.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


V případě náhodného samopodání/sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.


Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Vzácně může aplikace vakcíny vyvolat mírný subfebrilní vzestup teploty a přechodnou inapetenci. Celkové reakce odezní do 3 až 4 dnů. Ve velmi vzácných případech může po předešlé senzibilizaci aplikace vakcíny vyvolat i anafylaktickou či alergickou reakci. K nástupu této nežádoucí reakce dochází obvykle časně po aplikaci s příznaky typickými pro anafylaktickou či alergickou reakci. Ke zmírnění celkových reakcí se doporučuje použít symptomatickou léčbu.

V místě aplikace vakcíny se může vytvořit malý viditelný otok velikosti hrášku a místo může být bolestivé. Ve většině případů tyto lokální reakce v místě injekce vymizí a vstřebají se bez nutnosti ošetření do 14 dnů.


Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).


Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Březost a laktace:

Lze použít v raném a středním stupni březosti zvířat a v období laktace.


Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma lyofilizovaných složek vakcín řady CANVAC určených pro psy. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.Podávané množství a způsob podání


Imunizační dávka pro 1 zvíře je bez ohledu na druh, stáří, pohlaví a hmotnost 1 ml.


Imunizační dávka musí být připravena, z lékovky odebrána a zvířeti aplikována za aseptických podmínek. Před použitím se vakcína nechá ohřát na okolní teplotu a protřepe se. Nepoužívejte vakcínu, pokud došlo k poškození uzavření lékovky.


Psům, kočkám, kožešinovým zvířatům, skotu, ovcím, kozám a koním se dávka aplikuje subkutánně (s.c.). Prasatům se dávka aplikuje intramuskulárně (i.m.) v oblasti krku, za uchem.


Všeobecně k dosažení imunity u dospělých zvířat postačí aplikace jedné dávky. K dlouhodobému udržení imunity jsou nutné opakované roční revakcinace. Mladým zvířatům neznámého původu se doporučuje aplikovat druhou dávku za 2 až 4 týdny po první dávce a to bez ohledu na kolostrální imunitu a stáří mláďat.


Základní vakcinace:

U masožravců, kteří pocházejí od imunizovaných matek, a kteří přijali kolostrum, se doporučuje aplikovat jednu dávku mláďatům ve stáří přibližně 5 měsíců. U mláďat, která pocházejí od neimunizovaných matek, se doporučuje aplikovat první dávku mláďatům, ve stáří přibližně 1 měsíce. V případě vakcinace mláďat ve stáří do 5 měsíců se za 4 až 6 týdnů doporučuje aplikovat druhou dávku.

U sudokopytníků a lichokopytníků se doporučuje aplikovat jednu dávku mláďatům po vymizení kolostrální imunity a to v závislosti na druhu zvířete, v převážné většině ve stáří 3 až 9 měsíců. U mláďat, která pocházejí od neimunizovaných matek, se doporučuje aplikovat první dávku ve stáří přibližně 2 měsíců. Za 2 až 4 týdny se doporučuje aplikovat druhou dávku.


Revakcinace:

Pro udržení trvalé imunity se doporučuje pravidelná roční revakcinace.


Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Po podání dvojnásobné dávky nebyly zaznamenány žádné další nežádoucí účinky, vyjma těch uvedených v bodu 4.6.


Ochranné lhůty


Bez ochranných lhůt.


IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: Inaktivovaná virová vakcína.


ATCvet kód: QI07AA02.


Stimulace aktivní imunity proti vzteklině.


Účinnou složku přípravku představuje inaktivovaný virus vztekliny, pomnožený na buněčné kultuře linie BSR-21 (ledviny křečka) a vázaný na adjuvantní složku vakcíny, což je gel hydroxidu hlinitého. Imunogen se po parenterální aplikaci postupně uvolňuje z adjuvantní složky, stimuluje imunitní systém a vyvolá tvorbu aktivní specifické imunity proti vzteklině. U mláďat je k ochraně zvířat využito kolostrální imunity. Vzniká řada obranných mechanizmů snižujících následné rozvinutí onemocnění po kontaktu s infekcí. Specifická ochrana zvířat proti onemocnění je vázána zejména na humorální imunitu.Adekvátní imunitní odpověď po vakcinaci vzniká u plně imunokompetentních zvířat. U většiny druhů zvířat dochází k plné imunokompetenci v několika týdnech po narození a to v závislosti na druhu zvířete. U imunizace příliš mladých zvířat proto nemusí dojít k úplné imunitní odpovědi na podanou vakcinační dávku.

Se vznikem specifické imunity je imunogen postupně aktivně degradován a metabolizován. Pomocné látky jsou po imunizaci zvířat metabolizovány, degradovány a vyloučeny organismem.


FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


Seznam pomocných látek


Gel hydroxidu hlinitého,

thiomersal,

roztok PBS:

chlorid sodný,

chlorid draselný,

dihydrogenfosforečnan draselný,

hydrogenfosforečnan sodný dodekahydrát,

voda na injekci.


Inkompatibility


Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma lyofilizovaných složek vakcín řady CANVAC určených pro psy.


Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.


Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: jednodávkový obal - spotřebujte ihned, vícedávkový obal - 10 hodin.


Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte v chladničce (2°C - 8 °C).


Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu. Chraňte před světlem. Uchovávejte v suchu.

Druh a složení vnitřního obalu


12 x 1 dávka, to je vždy 1 ml ve 12 skleněných (typu I) nebo umělohmotných (PP) lahvičkách o užitném objemu 3 ml, uzavřených pryžovou zátkou (typu I) a hliníkovou pertlí, opatřených etiketou a uložených v kartónové krabičce s příbalovou informací.


60 x 1 dávka, to je vždy 1 ml v 60 skleněných (typu I) nebo umělohmotných (PP) lahvičkách o užitném objemu 3 ml, uzavřených pryžovou zátkou (typu I) a hliníkovou pertlí, opatřených etiketou a uložených v umělohmotné krabičce s příbalovou informací.


5 x 10 dávek, to je vždy 10 ml v 5 skleněných (typu I) nebo umělohmotných (PP) lahvičkách o užitném objemu 10 ml, uzavřených pryžovou zátkou (typu I) a hliníkovou pertlí, opatřených etiketou a uložených v kartónové krabičce s příbalovou informací.


1 x 20 dávek, to je 20 ml v 1 umělohmotné (PP) lahvičce o užitném objemu 20 ml, uzavřené pryžovou zátkou (typu I) a hliníkovou pertlí, opatřené etiketou a uložené v kartónové krabičce s příbalovou informací.


5 x 20 dávek, to je vždy 20 ml v 5 umělohmotných (PP) lahvičkách o užitném objemu 20 ml, uzavřených pryžovou zátkou (typu I) a hliníkovou pertlí, opatřených etiketou a uložených v kartónové krabičce s příbalovou informací.

1 x 50 dávek, to je 50 ml v 1 umělohmotné (PP) lahvičce o užitném objemu 50 ml, uzavřené pryžovou zátkou (typu I) a hliníkovou pertlí, opatřené etiketou a uložené v kartónové krabičce s příbalovou informací.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Dyntec spol. s r. o.

Pražská 328

411 55 Terezín

Česká republika

Telefon: +420 416 782 251

Fax: +420 416 782 575

E-mail: dyntec@dyntec.cz


REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


97/072/03-C


DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE


Datum první registrace: 9. září 2003

Datum posledního prodloužení registrace: 8. dubna 2009


DATUM REVIZE TEXTU


Leden 2016


ZÁKAZ PRODEJE, DODÁVÁNÍ A/NEBO POUŽITÍ


Neuplatňuje se.


DALŠÍ INFORMACE


Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


1e63b754b8204bff9471cea04ae67419.doc

Strana 5 (celkem 5)