Příbalový Leták

Canvac P-In

Adresa

Dyntec spol. s r. o.

Pražská 328

411 55 Terezín, Česká republika

Telefon

Fax

E-mail

+420 416 782 251

+420 416 782 575

dyntec@iol.cz

MDccPINspcCZ030810


Souhrn údajů o přípravku

CANVAC P-IN

injekční suspenze pro psy

SPC


NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CANVAC P-IN injekční suspenze pro psy.


KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Jedna dávka (1 ml) obsahuje:


Léčivá(é) látka(y):

Parvovirus enteritidis canis inactivatum min. 128 HAU*,


Adjuvans:


gel hydroxidu hlinitého 2,5 - 4,5 mg,


Pomocné látky:


thiomersal max. 0,1 mg,


*Hemaglutinační jednotky, tj. množství antigenu po inaktivaci, indukující hladinu hemaglutinačně‑inhibičních protilátek v sérech morčat dle požadavků Evropského lékopisu


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


LÉKOVÁ FORMA


Injekční suspenze.

Narůžovělá tekutina s lehce roztřepatelným sedimentem.


KLINICKÉ ÚDAJE


Cílové druhy zvířat


Psi.


Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Aktivní profylaktická imunizace psů od stáří 6 týdnů proti parvoviróze psů. Vakcína je zejména určena k imunizaci březích zvířat k zajištění ochrany jejich mláďat specifickou kolostrální imunitou proti parvoviróze psů.


Solidní imunita nastupuje za 2 až 3 týdny po primovakcinaci. Po revakcinaci přetrvává imunita nejméně 1 rok. Kolostrální imunita nastupuje ihned po narození po příjmu kolostra a přetrvává přibližně 2 až 4 měsíce v závislosti na množství přijatého kolostra a úrovni imunity u matky.

Kontraindikace


Nepoužívat v případech akutního infekčního onemocnění, orgánového a horečnatého onemocnění, v případech, kdy byla zjištěna nepříznivá postvakcinační reakce či alergie při dřívějších vakcinacích a po stresu zvířat (přeprava, vysoké teploty prostředí).

Nepoužívat u dosud neimunizovaných březích fen ve vysokém stupni březosti a těsně po porodu.


Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Nejsou.


Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Po imunizaci se doporučuje ponechat zvířata přibližně 2 až 3 dny v klidu. Mláďata se doporučuje ponechat v klidu přibližně 1 týden. Zejména se nedoporučuje používat psy k výcviku, k lovu nebo k jiným namáhavým výkonům. Rovněž se nedoporučuje zvířata přemísťovat a vystavovat stresovým podmínkám.

Mláďata, která jsou imunizována velmi mladá, mohou z důvodu neúplné a vytvářející se imunokompetence a případného negativního vlivu kolostrální imunity nedostatečně reagovat na vakcinační dávku.


Doporučuje se imunizovat odčervená zvířata.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Imunizační dávka musí být připravena, z lékovky odebrána a zvířeti aplikována za aseptických podmínek.

Nepoužívejte vakcínu, pokud došlo k poškození uzavření lékovky.


V případě náhodného samopodání/sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.


Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Ojediněle (více než 1 a méně než 10 zvířat z 10 000) může aplikace vakcíny vyvolat mírný subfebrilní vzestup teploty a přechodnou inapetenci. Celkové reakce odezní do 3 až 4 dnů. Ve velmi ojedinělých případech (méně než 1 zvíře z 10 000) může po předešlé senzibilizaci vyvolat i anafylaktickou či alergickou reakci. K nástupu této nežádoucí reakce dochází obvykle časně po aplikaci s příznaky typickými pro anafylaktickou či alergickou reakci. Ke zmírnění celkových reakcí se doporučuje použít symptomatickou léčbu.

Za 2 až 5 dní po imunizaci se ojediněle může v místě aplikace v podkoží vytvořit tuhoelastický útvar velikosti hrášku. K jeho samovolnému vymizení dojde do 2 až 3 týdnů.


Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).


Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Lze použít v raném a středním stupni březosti psů a u matek v období laktace.


Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.


Podávané množství a způsob podání


Imunizační dávka pro 1 zvíře je bez ohledu na druh, stáří, pohlaví a hmotnost 1 ml.

Před použitím se vakcína nechá ohřát na okolní teplotu a protřepe se.

Vakcína se aplikuje subkutánně (s. c.) nejlépe v krajině za lopatkou.


Vakcína je určena zejména k opakované vakcinaci již imunizovaných březích fen a to nejpozději 2 týdny před očekávaným porodem. Vytvořený vysoký obsah specifických protilátek předaný mláďatům zajišťuje pasivní imunitu.

Vakcínou lze primovakcinovat také mláďata od stáří 6 až 8 týdnů a to zejména při nepříznivé nákazové situaci.


Základní vakcinace:

primovakcinace ve stáří 6-8 týdnů.

2. dávka za 3 týdny po primovakcinaci

Při primovakcinaci štěňat pocházejících od imunizovaných matek je vhodné podat ještě 3. dávku vakcíny za 3 týdny po 2. vakcinaci.


Revakcinace:

Pro udržení trvalé imunity se doporučuje pravidelná roční revakcinace.


Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Po podání dvojnásobné dávky nebyly zaznamenány žádné další nežádoucí účinky, než ty co jsou popsány v bodu 4.6.


Ochranné lhůty


Není určeno pro potravinová zvířata.


IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: Inaktivované virové vakcíny.


ATCvet kód: QI07AA01. Inaktivovaná virová vakcína pro psy.


Stimulace aktivní imunity proti parvoviróze psů s následným zajištěním pasivní imunity u potomků.

Účinnou složku přípravku představuje inaktivovaný virus parvovirózy psů vázaný na adjuvantní složku vakcíny. Imunogen se po parenterální aplikaci postupně uvolňuje z adjuvantní složky, stimuluje imunitní systém a vyvolá tvorbu aktivní specifické imunity proti parvoviróze psů. U mláďat je k ochraně zvířat využito kolostrální imunity. Specifická ochrana zvířat proti onemocnění je vázána zejména na humorální imunitu.


Se vznikem specifické imunity je imunogen postupně aktivně degradován a metabolizován. Pomocné látky jsou po imunizaci zvířat metabolizovány, degradovány a vyloučeny organismem.


FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


Seznam pomocných látek


gel hydroxidu hlinitého,

thiomersal,

ředící médium (roztok PBS):

chlorid sodný,

chlorid draselný,

dihydrogenfosforečnan draselný,

hydrogenfosforečnan sodný dodekahydrát,

voda na injekci.


Inkompatibility


Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.


Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Obsah lékovky spotřebujte ihned po otevření.


Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte v chladničce (2°C - 8 °C).


Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem. Uchovávejte v suchu.


Druh a složení vnitřního obalu


12 x 1 dávka, to je vždy 1 ml ve 12 skleněných nebo umělohmotných lékovkách o užitném objemu 3 ml, uzavřených pryžovou zátkou a hliníkovou pertlí, opatřených etiketou a uložených v kartónové krabičce s příbalovou informací.

60 x 1 dávka, to je vždy 1 ml v 60 skleněných nebo umělohmotných lékovkách o užitném objemu 3 ml, uzavřených pryžovou zátkou a hliníkovou pertlí, opatřených etiketou a uložených v umělohmotné krabičce s příbalovou informací.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Dyntec spol. s r. o.

Pražská 328

411 55 Terezín

Česká republika

Telefon: +420 416 782 251

Fax: +420 416 782 575

E-mail: dyntec@dyntec.cz


REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


97/338/95-C


DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE


Datum první registrace: 16. května 1995

Datum posledního prodloužení registrace: 20. října 2006, 18. února 2011


DATUM REVIZE TEXTU


Listopad 2015


ZÁKAZ PRODEJE, DODÁVÁNÍ A/NEBO POUŽITÍ


Neuplatňuje se.


DALŠÍ INFORMACE


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


2968bfa391d48a7754237074a79309a7.doc

Strana 5 (celkem 5)