Příbalový Leták

Canocord 4 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Canocord 4 mg Canocord 8 mg Canocord 16 mg Canocord 32 mg tablety

candesartanum cilexetilum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje candesartanum cilexetilum 4 mg. Jedna tableta obsahuje candesartanum cilexetilum 8 mg. Jedna tableta obsahuje candesartanum cilexetilum 16 mg. Jedna tableta obsahuje candesartanum cilexetilum 32 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocná látka: laktosa.

Další údaje viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


tableta

14 tablet 28 tablet 30 tablet 56 tablet 60 tablet 84 tablet 90 tablet 98 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.:

Canocord 4 mg : 58/564/11-C Canocord 8 mg : 58/565/11-C Canocord 16 mg : 58/566/11-C Canocord 32 mg : 58/567/11-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

canocord 4 mg canocord 8 mg canocord 16 mg canocord 32 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH PVC/PVDC/Al blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Canocord 4 mg Canocord 8 mg Canocord 16 mg Canocord 32 mg tablety

candesartanum cilexetilum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


KRKA


3. POUŽITELNOST


Doba použitelnosti bude vyražena při výrobě.


4. ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže bude vyraženo při výrobě.


5. JINÉ