Příbalový Leták

Caniverm


OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CANIVERM perorální pasta


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Bioveta a.s.,

Komenského 212,

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


CANIVERM perorální pasta


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Perorální žlutá pasta, která v obsahuje 1 ml:


Léčivé látky:

Fenbendazolum 75 mg

Pyranteli embonas 72 mg

Praziquantelum 25 mg


Pomocné látky:

Butylhydroxyanisol 0,2 mg


4. INDIKACE


Onemocnění způsobená helminty psů a koček (Toxocara canis, Toxocara cati, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.).


5. KONTRAINDIKACE


Oční cysticerkóza a spinální neurocysticerkóza. Poškození jater.

Nepodávat současně s přípravky na bázi piperazinu, případně jinými antiparazitiky.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky, nebo na některou z pomocných látek.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Do několika hodin po aplikaci se může objevit hypersalivace, vomitus, kašovitá stolice, kopřivka, případně zvýšená teplota. Jedná se o reakci na uvolňované bílkoviny z odumírajících helmintů, nejedná se o reakci na léčivo.

Přípravek může způsobit ospalost zvířete.


Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Psi, kočky.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávkování:

Doporučená dávka je 15 mg fenbendazolu, 14,4 mg pyrantelu embonátu a 5 mg praziquantelu na 1 kg ž. hm., tj. 1 ml pasty na 5 kg ž.hm.


Kočka:

- 0,5 ml pasty na 0,5-2 kg ž. hm.

- 1 ml pasty na 2,1-5 kg ž. hm.


Pes:

- 0,5 ml pasty na 0,5-2 kg ž. hm.

- 1 ml pasty na 2,1-5 kg ž. hm.

- dále 1 ml pasty na každých 5 kg ž. hm.


CANIVERM perorální pasta je určena pouze k perorálnímu podání.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Aplikátor je třeba přizpůsobit vypočítané dávce dle výše uvedeného schématu nastavením kroužku na příslušné místo pístu: Držte píst stříkačky, rýhovaný dávkovací kruh otáčením posuňte po pístu tak, aby spodní hrana kruhu byla v zákrytu s ryskou požadovaného objemu.

Ujistěte se, že zvíře nemá v tlamě žádné zbytky potravy. Odstraňte uzávěr aplikátoru, vložte jej do tlamy a naneste pastu na kořen jazyka. Po aplikaci okamžitě na několik vteřin zvedněte hlavu zvířete a ujistěte se, že zvíře dávku spolklo.

Nepodávat současně s mléčnou potravou.

Dávka se podává jednorázově.

U mláďat se doporučuje odčervovat od 3. do 12. týdne stáří jednorázově v intervalu 3 týdnů a pak pravidelně každé 3 měsíce.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Není určeno pro potravinová zvířata.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.


Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.


Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě a krabičce.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 6 měsíců.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Zvláštní opatření pro použití u zvířat

U březích fen je třeba přesně dodržovat dávkování.

Případné nežádoucí účinky je nutno konzultovat s veterinárním lékařem.

Přípravek se nesmí aplikovat zvířatům, která projevují příznaky jiného než střevního parazitárního onemocnění.

Rezistence parazitů vůči kterékoliv skupině anthelmintik se může vyvinout po častém, opakovaném použití anthelmintik ze stejné skupiny.

Předcházejte poddávkování z důvodu nesprávného určení živé hmotnosti či nesprávným podáním léku.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V průběhu aplikace nekuřte, nejezte a nepijte.

Po použití přípravku si umyjte ruce vodou a mýdlem.

Přípravek může způsobit podráždění kůže a očí. Zamezte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. V případě náhodné expozice přípravkem, opláchněte zasažené místo proudem čisté vody. V případě náhodného pozření přípravku nebo v případě zasažení očí vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na fenbendazol, pyrantel, prazikvantel nebo na některou z pomocných látek a těhotné ženy by měli přípravek podávat se zvýšenou obezřetností.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem (zejména ve velkochovech) by se měly používat ochranné gumové nebo latexové rukavice.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2012


15. DALŠÍ INFORMACE

Nepodávat současně s přípravky na bázi piperazinu, případně jinými antiparazitiky.


Pouze pro zvířata.


Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.5