Příbalový Leták

Canigen Puppy 2b

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Canigen Puppy 2b


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:


VIRBAC

1ére Avenue-2065 m

F-06516 Carros Cedex

Francie


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Canigen Puppy 2b

Injekční suspenze.


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Parvovirus enteritidis canis attenuatum 2b, kmen CPV 39………..105,6 - 107,5 TCID50*


*50% infekční dávka pro tkáňové kultury


4. INDIKACE


K aktivní imunizaci psů proti psí parvoviróze, ke snížení vylučování viru, k prevenci mortality a typických příznaků (enterická forma) od 5 týdnů věku.

Nástup imunity se dostavuje 2 týdny po vakcinaci. Délka trvání imunity byla prokázána do 11. týdne věku.


5. KONTRAINDIKACE


Nejsou.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


V místě aplikace injekce se může v některých případech vyskytnout mírný, přechodný pruritus (trvající méně než 1 minutu) a mírná bolestivost až do 30 minut po vakcinaci. V místě aplikace může být také pozorován mírný, přechodný otok, který po dvou až třech hodinách sám zmizí.


U některých zvířat lze pozorovat reakce v důsledku přecitlivělosti na přípravek. V případě anafylaktických reakcí okamžitě zahajte léčbu kortikoidy nebo antihistaminiky jako při běžné léčbě anafylaktických reakcí.


Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Pes (štěně).


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ


Podávejte jednu dávku 1 ml přípravku subkutánně štěňatům od 5 týdnů věku.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Z důvodu heterogenního šíření mateřských protilátek mezi štěňaty se doporučuje o 2 týdny později revakcinace v dávce 1 ml. K zajištění dlouhodobé imunity by se mělo provést konvenční vakcinační schéma se začátkem před 11. týdnem věku s vakcínou obsahující valenci parvoviru.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Není určeno pro potravinová zvířata.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.


Uchovávejte a přepravujte chlazené (2C – 8C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Vakcinační kmen se může šířit. Bylo prokázáno, že toto šíření nezpůsobuje u březích nebo laktujících fen nebo koček žádné nežádoucí účinky.


Vakcínu je třeba podávat při dodržení běžných aseptických podmínek pro vakcinaci. Před vakcinací je třeba zvířata přeléčit na střevní endoparazity. Očkujte pouze zdravá štěňata.

V případě vysokých hladin mateřských protilátek ( 1/80), je poměr sérokonverze redukován z 94% na 42%.


Léčivá látka vakcíny nemá u člověka patogenní účinky, avšak doporučuje se dodržet běžná opatření k zamezení potřísnění kůže a sliznic a sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem. V případě náhodného sebepoškození vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.


Nepoužívat v průběhu březosti a laktace.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Říjen 2012


15. DALŠÍ INFORMACE


Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jinou vakcínou.


Nemísit s jinou vakcínou nebo imunologickým přípravkem.


Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení:

10 x 1 dávka

50 x 1 dávka

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


3