Příbalový Leták

Canifug-Lösung 1%

sp.zn. :sukls129584/2012 a sp.zn.:sukls 130459/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Canifug-Losung 1%

Kožní sprej, roztok (Clotrimazolum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle

pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

•    Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.


Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Canifug-Losung 1% a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Canifug-Losung 1% používat

3.    Jak se přípravek Canifug-Losung 1% používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Canifug-Losung 1% uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Canifug-Losung 1% a k čemu se používá

Canifug-Losung 1% je protiplísňový roztok určený k podání na kůži.

Canifug-Losung 1% se používá k léčbě houbových infekcí kůže (mykóz) způsobených dermatofyty, kvasinkovými houbami (např. rodu Candida), plísňovými houbami a jinými organismy, jako jeMalasseziafurfur. Ty se mohou projevovat jako mykotická infekce nohou, mykotická infekce kůže a kožních záhybů, povrchová kandidóza nebo Pityriasis versicolor.

Mykotická infekce nohou a kůže postihuje místa snadného zapaření (meziprstí, kožní záhyby). Typickými příznaky těchto onemocnění jsou kožní ložiska s červeným (zánětlivým) lemem, který může být posetý drobnými puchýřky. Ložiska mohou být drobná, oválná, nebo větší, nepravidelného mapovitého tvaru. Může dojít k olupování na obvodu ložisek nebo k šupinatění v centru ložiska.

Povrchové kandidózy se projevují jako zřetelně ohraničené, obvykle červené svědící skvrny, často se objevují v místech zapářky nebo mezi prsty.

Pityriasis versicolor (tzv. tinea versicolor) je houbová infekce s jasně ohraničenými skvrnami, obvykle hnědými na světlé kůži a bělavými na tmavé kůži, obvykle se vyskytují na hrudníku nebo na zádech, skvrny nesvědí, může docházet k povrchovému olupování kůže. Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 14 dnů, je nutné se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Canifug-Losung 1% používat Nepoužívejte přípravek Canifug-Losung 1%

-    jestliže jste alergický(á) na klotrimazol, propylenglykol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    v oblasti prsů v průběhu kojení.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Canifug-Losung 1% se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Děti a dospívající

Zvláštní úpravy léčby nej sou nutné, protože není znám žádný nárůst výskytu nebo intenzity nežádoucích účinků při použití přípravku Canifug-Losung 1%.

Další léčivé přípravky a přípravek Canifug-Losung 1%

Canifug-Losung 1% snižuje účinnost amfotericinu a jiných polyenových antibiotik (nystatin, natamycin).

Současně s přípravkem Canifug-Losung 1% nenanášejte na postižená místa jiný přípravek k lokálnímu podání.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Canifug-Losung 1% se z preventivních důvodů nemá používat v počáteční fázi těhotenství (1. -

3. měsíc).

V průběhu kojení se Canifug-Losung 1% nesmí aplikovat na oblast prsů.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Canifug-Losung 1% nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Canifug-Losung 1% obsahuje

propylenglykol, který může způsobovat podráždění pokožky.

3. Jak se přípravek Canifug-Losung 1% používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Canifug-Losung 1% je roztok ke kožnímu podání.

Jestliže lékař nedoporučí jinak, přípravek Canifug-Losung 1% nastříkejte v tenké vrstvě 2-3krát denně na postižená místa na kůži.

Před každým použitím přípravku nejprve postižené místo pečlivě omyjte a poté důkladně osušte.

Při každém použití přípravku Canifug-Losung 1% prosím postupujte podle níže uvedených pokynů:

-    Odstraňte z trysky spreje průhledné víčko.

-    Pokud se přípravek chystáte použít poprvé, trysku několikrát stiskněte, než dojde k vystříknutí rovnoměrného aerosolu. Při dalších aplikacích je přípravek připraven k okamžitému použití.


-    Lahvičku držte 10-30 cm od kůže a nastříkejte přípravek na postižená místa. V závislosti na místě aplikace můžete lahvičku držet s tryskou směřující nahoru nebo dolů (viz obrázky).

-    Při každé aplikaci stiskněte trysku jednou až dvakrát. Toto množství stačí i na rozsáhlejší ložiska houbové infekce.

-    Vetřete aplikovaný roztok do kůže.

-    Poté na trysku opět nasaďte průhledné víčko.

Doba trvání léčby

Pro úspěšnost léčby přípravkem Canifug-Losung je důležitá pravidelná a dostatečně dlouhá léčba. Trvání léčby je různé a závisí na různých faktorech, jako je rozsah a místo onemocnění.

Aby se dosáhlo úplného vyléčení, nesmí se obvykle léčba zastavit, jakmile zmizí příznaky onemocnění, ale musí se v ní pokračovat ještě nejméně 2 týdny po vymizení klinických známek onemocnění.

Obvyklá délka léčby u dermatomykóz je 3-4 týdny, u Pityriasis versicolor 1-3 týdny. Pokud nedojde ke zlepšení příznaků po 2 týdnech léčby, vyhledejte lékaře.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Canifug-Losung 1%, než jste měl(a)

Omyjte pokožku vodou. Při náhodném požití přípravku, zvláště dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající přípravek, aby lékař věděl, co jste použil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Canifug-Losung 1%

Přípravek použijte hned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Canifug-Losung 1%

Pro úspěch léčby je důležitá pravidelná a dostatečně dlouhá léčba (viz bod 3. Jak se přípravek Canifug-Losung 1% používá).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte některé z níže uvedených nežádoucích účinků, přerušte používání přípravku Canifug-Losung 1% a co nejdříve se poraďte se svým lékařem.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10000): alergické reakce

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000): podráždění kůže (např. zarudnutí, pálení nebo píchání)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek Canifug-Losung 1% uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření: Do uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace

Co přípravek Canifug-Losung 1% obsahuje

Léčivou látkou je clotrimazolum.

Jeden ml roztoku obsahuje clotrimazolum 0,01 g.

Dalšími složkami jsou

makrogol 400, isopropylalkohol, propylenglykol.

Jak přípravek Canifug-Losung 1% vypadá a co obsahuje toto balení

Canifug-Losung 1% je čirý, bezbarvý roztok bez viditelných částeček, zapáchající po isopropylalkoholu, který se dodává v lahvičkách z hnědého skla s plastovým mechanickým rozprašovačem.

Balení obsahuje 30 ml, 50 ml a 60 ml roztoku ve spreji pro kožní podání.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel SudbrackstraBe 56, D-33611 Bielefeld, Německo

Tel.:    +49 (0)521 8808-05

Fax:    +49 (0)521 8808-334

E-mail:    info@wolff-arzneimittel.de

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Medac, spol. s r.o.

Sirotkova 45 616 00 Brno Tel.: 541 240 837

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

9.12.2015

5/5