Příbalový Leták

Candibene Krém

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Candibene krém

(clotrimazolum)


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden g krému obsahuje clotrimazolum 10 mg (1%).


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: sorbitan-stearát, polysorbát 60, cetyl-palmitát, oktyldodekanol, cetylstearylalkohol, benzylalkohol, čištěná voda


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


krém 20, 50 g


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Po prvním otevření tuby je doba použitelnosti 1 rok.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TĚ NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


26/953/92-S/C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. 15 NÁVOD K POUŽITÍ


Přípravek se používá k léčbě kožních plísňových onemocnění (mykóz). Obvyklé dávkování: 2-3x denně nanést krém v tenké vrstvě na postižená místa.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Candibene krém


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITRNÍM OBALU tuba


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Candibene krém

(clotrimazolum)

2 ZPŮSOB PODÁNÍ


Kožní podání.


3. POUŽITELNOST


Použitelné do:

4 ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže:


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


20, 50 g 6 JINÉ


3