Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Candegamma 16 Mg Tablety

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Candegamma 2 mg tablety Candegamma 4 mg tablety Candegamma 8 mg tablety Candegamma 16 mg tablety Candegamma 32 mg tablety

candesartanum cilexetilum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje 2 mg candesartanum cilexetilum. Jedna tableta obsahuje 4 mg candesartanum cilexetilum. Jedna tableta obsahuje 8 mg candesartanum cilexetilum. Jedna tableta obsahuje 16 mg candesartanum cilexetilum. Jedna tableta obsahuje 32mg candesartanum cilexetilum.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy. Bližší údaje viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tablety

7 tablet 10 tablet 14 tablet 28 tablet 30 tablet 56 tablet 98 tablet 100 tablet 300 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Worwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 D-71034 Boblingen Německo


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Candegamma 2 mg tablety : 58/629/12-C Candegamma 4 mg tablety : 58/630/12-C Candegamma 8 mg tablety : 58/631/12-C Candegamma 16 mg tablety : 58/632/12-C Candegamma 32 mg tablety : 58/633/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Candegamma 2 mg Candegamma 4 mg Candegamma 8 mg Candegamma 16 mg Candegamma 32 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Candegamma 2 mg tablety Candegamma 4 mg tablety Candegamma 8 mg tablety Candegamma 16 mg tablety Candegamma 32 mg tablety

candesartanum cilexetilum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Worwag Pharma GmbH & Co. KG


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot


3