Příbalový Leták

Cancombino 32 Mg/25 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cancombino 8 mg/12,5 mg Cancombino 16 mg/12,5 mg Cancombino 32 mg/12,5 mg Cancombino 32 mg/25 mg tablety

candesartanum cilexetilum/hydrochlorothiazidum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje candesartanum cilexetilum 8 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg. Jedna tableta obsahuje candesartanum cilexetilum 16 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg. Jedna tableta obsahuje candesartanum cilexetilum 32 mg a hydrochlorothiazidum 12,5 mg. Jedna tableta obsahuje candesartanum cilexetilum 32 mg a hydrochlorothiazidum 25 mg.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy.

Další údaje viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tableta

14    tablet

15    tablet 28 tablet 30 tablet 56 tablet 60 tablet 84 tablet 90 tablet 98 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


PVC/PVDC-AL blistr:

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

TĚ NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci: KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLA


Reg. číslo:

Cancombino 8 mg/12,5 mg : 58/320/11-C Cancombino 16 mg/12,5 mg: 58/321/11 -C Cancombino 32 mg/12,5 mg: 58/322/11-C Cancombino 32 mg/25 mg: 58/323/11-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Cancombino 8 mg/12,5 mg Cancombino 16 mg/12,5 mg Cancombino 32 mg/12,5 mg Cancombino 32 mg/25 mg


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cancombino 8 mg/12,5 mg Cancombino 16 mg/12,5 mg Cancombino 32 mg/12,5 mg Cancombino 32 mg/25 mg tablety

candesartanum cilexetilum/hydrochlorothiazidum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


KRKA


3. POUŽITELNOST


Doba použitelnosti bude vyražena při výrobě.


4. ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže bude vyraženo při výrobě.


5. JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Cancombino 8 mg/12,5 mg Cancombino 16 mg/12,5 mg Cancombino 32 mg/12,5 mg Cancombino 32 mg/25 mg tablety

candesartanum cilexetilum/hydrochlorothiazidum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


KRKA


3. POUŽITELNOST


Doba použitelnosti bude vyražena při výrobě.


4. ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže bude vyraženo při výrobě.


5. JINÉ


4