Příbalový Leták

Campral

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Campral 300 mg

enterosolventní tablety acamprosatum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna enterosolventní tableta obsahuje acamprosatum 300 mg (jako acamprosatum calcicum 333 mg).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


60, 84 nebo 200 enterosolventních tablet 5 ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Merck Santé s.a.s. 69008 LYON CEDEX Francie

12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA

Registrační číslo: 87/329/98-C 13 ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


campral

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blister_

Text blistru v anglickém jazyce

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Campral

Acamprosate

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Santé s.a.s.

3.    POUŽITELNOST

Exp:

4.    ČÍSLO ŠARŽE Batch No.

5.    JINÉ

333 mg gastro-resistant tablets