Příbalový Leták

Calcium Folinate Teva 150 Mg

sp.zn.: sukls223803/2009 a k sp.zn.: sukls25433/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg

injekční roztok calcii folinas pentahydricus

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg používat

3.    Jak se CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg a k čemu se používá

CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg (kalcium-folinát) se používá při léčbě nádorů (cytotoxická léčba). Může se používat samostatně, ale častěji se používá v kombinaci s dalšími protinádorovými léčivými přípravky.

CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg je určen:

-    ke snížení toxických účinků a neutralizaci působení antagonistů (opačně působící léky) kyseliny folinové, jako je methotrexát, při cytotoxické léčbě a předávkování u dospělých i dětí. Tato metoda používaná při cytotoxické léčbě se obecně nazývá ochranná léčba kalcium-folinátem.

-    v kombinaci s 5-fluorouracilem při cytotoxické léčbě.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg používat

Nepoužívejte CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg:

-    jestliže jste alergický(á) na léčivou látku kalcium-folinát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (viz bod 6),

-    při onemocnění zhoubnou chudokrevností (perniciózní anémií) nebo při onemocnění ostatními druhy anémií způsobenými nedostatkem vitamínu B12.

Pokud se u Vás stavy uvedené v tomto bodu vyskytnou teprve během užívání přípravku CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg, informujte svého ošetřujícího lékaře.

Upozornění a opatření

CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg smí být podáván pouze intramuskulámí (tj. do svalu) nebo intravenózní (tj. do žíly) injekcí. Nesmí být podán intratekálně (tj. do prostoru mezi mozkem nebo míchou a mozkomíšními obaly, popř. do mozkových komor).

Všeobecné poznámky

Kalcium-folinát lze používat s methotrexátem nebo 5-fluorouracilem pouze pod přímým dohledem lékaře, který má zkušenosti s léčbou nádorů.

Léčba kalcium-folinátem může maskovat zhoubnou anémii a ostatní druhy anémií způsobené nedostatkem vitamínu B12.

Používání mnoha cytotoxických přípravků (hydroxykarbamid, cytarabin, merkaptopurin, thioguanin) -přímé nebo nepřímé inhibitory syntézy DNA (látky brzdící tvorbu DNA) - vede k makrocytóze (zvětšení červených krvinek). Taková makrocytóza nesmí být léčena kalcium-folinátem.

U pacientů s epilepsií léčených fenobarbitalem, fenytoinem, primidonem a sukcinimidy existuje riziko zvýšeného výskytu záchvatů vlivem snížení plazmatické koncentrace antiepileptik. Lékař vás bude častěji kontrolovat a jestliže to bude nutné, úpraví dávky antiepileptik během podávání kalcium-folinátu a po jeho přerušení.

Kalcium-folinát/5-fluorouracil

Kalcium-folinát může zvýšit riziko toxicity 5-fluorouracilu, obzvláště u starších nebo oslabených pacientů. Nejběžnějšími projevy limitujícími dávku jsou leukopenie (nedostatek bílých krvinek), mukositida a stomatitida (zánětlivá onemocnění dutiny ústní) a/nebo průjem. Jestliže se kalcium-folinát a 5-fluorouracil používají společně, musí se v případech projevů toxicity dávka 5-fluorouracilu snížit více, než když se 5-fluorouracil použije samostatně.

Kombinovaná léčba 5-fluorouracilem/kalcium-folinátem nesmí být zahájena ani udržována u pacientů s příznaky vážného onemocnění trávicího ústrojí bez ohledu na jejich intenzitu, až do doby jejich vymizení.

Protože průjem může být projevem vážného onemocnění trávicího ústrojí, pacienti, kteří mají průjem, musí být pečlivě sledováni až do doby jeho vymizení, protože by mohlo dojít k rychlému klinickému zhoršení vedoucímu až k úmrtí. Jestliže se objeví průjem a/nebo zánět v dutině ústní, doporučuje se snížit dávku 5-fluorouracilu, dokud příznaky zcela nevymizí. Zvláště starší pacienti a pacienti se sníženým fyzickým výkonem způsobeným jejich onemocněním mají sklony k těmto komplikacím. Proto jejich léčbě bude lékař věnovat zvláštní pozornost.

U starších pacientů a pacientů, kteří se podrobili předběžné radioterapii (léčba ozařováním), se doporučuje zahájit léčbu sníženou dávkou 5-fluorouracilu.

U pacientů, kteří dostávají kombinovanou léčbu 5-fluorouracilem/kalcium-folinátem musí lékař sledovat hladinu vápníku a v případě nízkých hladin musí být vápník doplněn.

Kalcium-folinát/methotrexát

Kalcium-folinát nemá vliv na nehematologickou toxicitu (tj. toxicitu na jiné než krevní buňky) methotrexátu, jako je nefrotoxicita (poškození ledvin) vyplývající ze srážení methotrexátu a/nebo jeho metabolitů v ledvinách. U pacientů, u nichž dochází k opožděnému počátečnímu vylučování methotrexátu, se pravděpodobně vyvine přechodné selhání ledvin a všechny toxicity spojené s methotrexátem. Předešlá či methotrexátem vyvolaná ledvinová nedostatečnost bývá často spojena s opožděným vylučováním methotrexátu, což může zvýšit potřebu podávání vyšších dávek kalcium-folinátu nebo prodloužení doby jeho podávání.

Náhodné předávkování antagonistou kyseliny folinové, jako je methotrexát, musí být léčeno jako náhlá příhoda. Jakmile se zvyšuje časový interval mezi podáním methotrexátu a ochrannou léčbou kalcium-folinátem, snižuje se účinnost kalcium-folinátu při potlačování toxicity.

Další léčivé přípravky a CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval (a) nebo které možná budete užívat.

Když se kalcium-folinát kombinuje s antagonistou kyseliny folinové (např. co-trimoxazol, pyrimethamin), účinnost antagonisty kyseliny folinové se buď sníží, nebo se zcela neutralizuje.

Kalcium-folinát může snížit účinek antiepileptických látek - fenobarbital, primidon, fenytoin a sukcinimidy - což může zvýšit četnost výskytu záchvatů.

Současné podávání kalcium-folinátu s 5-fluorouracilem posiluje účinnost a toxicitu 5-fluorouracilu. Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Odpovídající a dobře kontrolované klinické studie prováděné u těhotných a kojících žen nejsou k dispozici. S kalcium-folinátem se neprováděly žádné reprodukční studie toxicity na zvířatech. Nejsou žádné známky, že by kalcium-folinát podávaný v těhotenství vyvolával škodlivé účinky. Během těhotenství smí být methotrexát podáván pouze v jasně indikovaných případech, kdy prospěšné účinky léku pro matku převáží nad možnými riziky pro plod. V případě léčby methotrexátem nebo jinými antagonisty kalcium-folinátu během těhotenství nebo kojení nej sou žádná omezení pro podávání kalcium-folinátu, protože jeho podávání snižuje toxicitu nebo působí proti účinkům takové léčby.

Podávání 5-fluorouracilu je všeobecně kontraindikováno v době těhotenství a kojení; to se týká také kombinovaného podávání kalcium-folinátu s 5-fluorouracilem.

Není známo, zda je kalcium-folinát vylučován do mateřského mléka. Pokud to lékař s ohledem na léčebné indikace považuje za nezbytné, může být kalcium-folinát během kojení používán.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neexistují žádné důkazy o tom, že by používání přípravku CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg ovlivňovalo schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg používá

Tento léčivý přípravek Vám bude podávat pouze lékařský personál.

Množství i odstup mezi jednotlivými dávkami a délka léčby se liší podle Vaší základní léčby a Vašeho zdravotního stavu.

CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg Vám smí být podán pouze injekcí do svalu nebo do žíly nebo infuzí do žíly.

Jestliže jste dostal(a) více přípravku, než jste měl(a)

Jestliže dojde k předávkování, nebo když se u Vás objeví výrazné nežádoucí účinky, oznamte to okamžitě svému lékaři. Předávkování však není pravděpodobné, protože Vám tento léčivý přípravek bude podávat pouze lékařský personál.

U pacientů, kteří dostali více kalcium-folinátu, než je doporučované množství, nebyly zaznamenány žádné následky. Nicméně mimořádně vysoké dávky kalcium-folinátu mohou úplně znehodnotit terapeutické účinky antagonistů kyseliny folinové.

Jestliže dojde k předávkování kombinací 5-fluorouracilu a kalcium-folinátu, Váš lékař se musí řídit pokyny pro používání 5-fluorouracilu.

Jestliže jste nedostal(a) CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg

Tento léčivý přípravek Vám bude podávat pouze lékařský personál, proto není pravděpodobné, že by Vám přípravek nebyl podán dle léčebného schématu. Pokud se však domníváte, že Vám bylo opomenuto podání tohoto přípravku, poraďte se o tom se svým ošetřujícím lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg může způsobit následující nežádoucí účinky:

Pro obě léčebné indikace:

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné (< 0,01 %): alergické reakce, včetně anafylaktoidních reakcí a kopřivky.

Psychiatrické poruchy

Vzácné (> 0,01 % a < 0,1 %): nespavost, neklid a deprese po vysokých dávkách.

Gastrointestinální poruchy (týkající se žaludku a střev)

Vzácné (> 0,01 % a < 0,1 %): poruchy trávicího ústrojí po vysokých dávkách.

Poruchy nervového systému

Vzácné (> 0,01 % a < 0,1 %): zvýšení počtu epileptických záchvatů.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Méně časté (> 0,1 % a < 1 %): po podání kalcium-folinátu ve formě injekčního roztoku se vyskytla horečka.

Kombinovaná léčba s 5-fluorouracilem:

Bezpečnost léčby obecně závisí na použitém schématu dávkování 5-fluorouracilu s ohledem na zvýšení výskytu toxicit způsobených 5-fluorouracilem:

Měsíční schéma dávkování:

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté (> 10 %): zvracení a nauzea (pocit na zvracení).

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté (> 10 %): (těžká) mukózní (slizniční) toxicita.

Výskyt ostatních toxicit vyvolaných 5-fluorouracilem (např. neurotoxicita) není zvýšený.

Týdenní schéma dávkování:

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté (> 10 %): průjem u vyšších stupňů toxicity a následná dehydratace, kterou může být nutné léčit za hospitalizace (v nemocnici).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek při teplotě 2-8 °C (v chladničce).

Uchovávejte tento přípravek v původním obalu, aby byl chráněn před světlem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Chemická a fyzikální stabilita roztoku zředěného 0,9% NaCl nebo 5% roztokem glukózy byla prokázána po dobu 24 hodin při teplotě 25°C, chráněno před světlem.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2-8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete zákalu nebo částeček v naředěném roztoku.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg obsahuje

-    Léčivou látkou je calcii folinas pentahydricus 190,6 mg, což odpovídá acidum folinicum (tj. kalcium-folinát, kyselina folinová) 150 mg.

- Pomocnými látkami jsou: chlorid sodný, trometamol, dihydrát dinatrium-edetátu, kyselina chlorovodíková 35%, voda na injekci.

Jak CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg vypadá a co obsahuje toto balení

CALCIUM FOLINATE TEVA 150 mg je čirý, žlutý roztok.

Druh obalu: injekční lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka, hliníkový uzávěr, nebo hliníkový uzávěr s PP krytem, krabička.

Velikost balení: 1 x 15 ml (150 mg), 10 x 15 ml (150 mg).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika Výrobce

MEDICPRODUCT a.s., Lipany, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

11.9.2013

6/6