Příbalový Leták

Calcium Folinate Hospira 10 Mg/Ml

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Calcium Folinate Hospira 10 mg/ml Calcii folinas

Injekční roztok


2. OB SAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK


Jeden mililitr roztoku obsahuje calcii folinas 10,8 mg (což odpovídá acidum folinicum 10 mg/ml).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Chlorid sodný, hydroxid sodný, roztok kyseliny chlorovodíkové 0,5 mol/l, voda na injekci


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENI


Injekční roztok Lahvička:

50 mg/5 ml 100 mg/10 ml 200 mg/20 ml 300mg/30 ml 350 mg/35 ml 500 mg/50 ml


Ampule:

5 ampulí 100 mg/ 10 ml


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Pouze intramuskulární a intravenózní podání. Před použitím nařeďte.

Určeno pro jednorázové použití.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo a dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Neobsahuje konzervační látky.

8. POUŽITELNOST

EXP: 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě 2 -8 °C. Uchovávejte v původním obaluaby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉCIVYCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Hospira UK Limited, Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW, Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 19/017/99-C

13. ČÍSLO ŠARŽE Č.š:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU NÁLEPKA NA LAHVIČKU (5 a 10 ml) A AMPULKU (10 ml)


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Calcium Folinate Hospira 10 mg/ml, injekční roztok Calcii folinas 10,8 mg odp. acidum folinicum 10 mg/ 1ml


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


i.m., i.v.


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot.:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


50 mg/5 ml (100 mg/10 ml)


6. JINÉ


Hospira UK Limited


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU lahvička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Calcium Folinate Hospira 10 mg/ml Calcii folinas


Injekční roztok


2. OB SAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Calcii folinas 10,8 mg odp. acidum folinicum 10 mg/1ml


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Chlorid sodný, hydroxid sodný, roztok kyseliny chlorovodíkové 0,5 mol/l, voda na injekci


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENI


Injekční roztok Lahvička:

200 mg/20 ml 300mg/30 ml 350 mg/35 ml 500 mg/50 ml


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


í.m., í.v.

Před použitím nařeďte.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUZITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Hospira UK Limited, Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


19/017/99-C 13 ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14 KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU