Příbalový Leták

Calcium 50 %

příbalová informace


1. Jméno a adresa Držitelerozhodnutí o registraci A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika


DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Farmácia Martin a.s., Sklabinská 28, 036 01 Martin,Slovenská republika


2. Název veterinárního léčivého přípravku

CALCIUM BIOTIKA 50 % w/v injekční roztok

Calcii gluconas

Calcii carbonas

Calcii saccharas


3. Obsah léčivých a ostatních látek

Calcium Biotika je čirý, bezbarvý nebo nažloutlý injekční roztok obsahující v 1 ml:

Léčivé látky:

Calcii gluconas 350, 00 mg

Calcii carbonas 27, 30 mg

Calcii saccharas 20, 00 mg


1 ml injekčního roztoku obsahuje 44,7 mg vápenatých iontů, což odpovídá 50 % w/v roztoku monohydrátu glukonanu vápenatého na injekci.


Pomocné látky:

Kyselina boritá (E 284) 60 mg


4. indikace

Deficit a poruchy metabolismu vápníku - osteomalacie, osteoporóza, rachitida, hypokalcemie, paratyreoidální insuficience. Eklampsie, tetanie, parézy během gravidity a puerperia. Podpůrná léčba zánětlivých procesů se sklonem k hemoragiím, akutních katarálních afekcí dýchacích cest. Acetonemie, hemoglobinemie, hemoglobinurie, myoglobinurie. Alergická onemocnění - anafylaktický šok, sérová nemoc, urtikarie. Uštknutí zmijí nebo pobodání hmyzem.


5. kontraindikace

Hyperkalcemie a insuficiencie ledvin a těžké poškození jater.


6. nežádoucí účinky

Při intramuskulární a subkutánní aplikaci může dojít v místě vpichu k lokálnímu podráždění popřípadě otoku.


7. cílovýdruh zvířat

Skot, koně, ovce, kozy, prasata, psi.


8. dávkování pro každý druh,CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

zvíře dávka

skot, koně 500 kg ž.hm. 50 - 100 ml

telata, hříbata 100 - 200 kg ž. hm. 20 - 40 ml

ovce, kozy 30 - 50 kg ž. hm. 5 - 10 ml

prasata 50 - 100 kg ž. hm. 10 - 20 ml

psi 10 kg ž. hm. 1 - 2 ml

Podle potřeby je možné dávku po 8 hodinách zopakovat.

způsob podání

intravenózně, intramuskulárně, subkutánně.


9. pokyny pro správne podání

Velmi pomalu intravenózně a intramuskulárně (maximálně 20 ml na jedno místo injekčního podání), subkutánní dávku rozdělit na více míst.

Přípravek před aplikací zahřát na tělesnou teplotu.


10. ochranná lhůta

Maso, mléko: Bez ochranných lhůt.


11. zvláštní podmínky pro uchovávání

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Po prvním otevření uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C).

Uchovávejte v suchu.

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.


12. zvláštní upozornení

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Náhodná intramuskulární aplikace může vyvolat podráždění v místě vpichu.
Náhodná intravenózní aplikace může mít negativní vliv na funkci kardiovaskulárního systému. Vyvarujte se kontaktu přípravku s očima. Pokud dojde k zasažení očí, okamžitě je vypláchněte vodou, při zásahu pokožky ji omyjte vodou a mýdlem. V případě komplikací vyhledejte lékařskou pomoc.


13. zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého přípravku nebo odpadu

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. datum poslední revize příbalové informace

Leden 2014


15. další informace

V období růstu, gravidity a laktace se zvyšuje absorpce kalcia ve střevě.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Přípravek potencuje účinek a toxicitu kardiotonik. Současné podávání vitaminu D zvyšuje riziko hyperkalcemie.

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.


Pouze pro zvířata.


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení

1 x 100 ml

1 x 250 ml


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.