Příbalový Leták

Calcium 20 %

příbalová informace


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ
K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BB Pharma a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika


DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Farmácia Martin a.s., Sklabinská 28, 036 01 Martin,Slovenská republika

Název veterinárního léčivého přípravku

CALCIUM BIOTIKA 20 %w/v injekční roztok

Calcii gluconas monohydricus pro iniectione

Calcii carbonas


obsah léčivých a ostatních látek

Calcium Biotika20 % w/v je čirý, bezbarvý nebo nažloutlý injekční roztok, který v 1 ml obsahuje:


Léčivá(é) látka(y):

Calcii gluconas monohydricus pro ineictione 162, 00 mg

Calcii carbonas 8,50 mg.


1 ml injekčního roztoku obsahuje 17,88 mg vápenatých iontů, což odpovídá 20 % w/v roztoku monohydrátu glukonanu vápenatého na injekci.


Indikace

Deficit a poruchy metabolismu vápníku - osteomalacie, osteoporóza, rachitis, hypokalcemie, paratyreoidální insuficience, eklampsie, tetanie, parézy během gravidity a puerperia. Podpůrná léčba zánětlivých procesů se sklonem k hemorhagiím, akutních katarálních afekcí dýchacích cest. Acetonemie, hemoglobinemie, hemoglobinurie myoglobinurie. Alergické choroby - anafylaktický šok, sérová nemoc, urtikárie. Uštknutí zmijí nebo pobodání hmyzem.


kontraindikace

Hyperkalcémie a insuficience ledvin.


nežádoucí účinky

Při rychlé intramuskulární i subkutánní aplikaci může dojít v místě vpichu k lokálnímu podráždění.


cílový druh zvířat

Skot, koně, prasata, psi, drůbež.


Dávkování pro každý druh, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

zvíře dávka

skot, kůň (500 kg ž.hm.) 125 - 250 ml

tele, hříbě (100 - 200 kg ž.hm.) 50 - 100 ml

prase (100 kg ž.hm.) 50 ml

pes (10 kg ž.hm.) 2,5 - 5 ml

drůbež (2 kg ž.hm.) 1 ml


Způsob podání

Subkutánně, intramuskulárně nebo intravenózně.


pokyny pro správné podání

Velmi pomalu intravenózně, intramuskulárně (maximálně 20 ml na jedno místo), subkutánní dávku rozdělit na více míst. Přípravek před aplikací zahřát na tělesnou teplotu.


ochranná lhůta

Bez ochranných lhůt.


zvláštní podmínky pro uchovávání

uchovávat mimo dosah dětí.


Uchovávejte při teplotě do 25 °C

Chraňte před mrazem

Chraňte před světlem.

Po prvním otevření uchovávejte v chladničce (2° C – 8 °C).


Nepoužívat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dní.


zvláštní upozornění

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Náhodná intramuskulární aplikace může vyvolat podráždění v místě vpichu. Náhodná intravenózní aplikace může být nebezpečná pro riziko vlivu na kardiovaskulární systém.

Vyvarujte se kontaktu přípravku s očima. Pokud dojde k zasažení očí, okamžitě je vypláchněte vodou, při zásahu pokožky ji omyjte vodou a mýdlem. V případě komplikací vyhledejte lékařskou pomoc.


Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého přípravku nebo odpadu,

POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


datum poslední revize příbalové informace

Leden 2014


další informace

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis,


Velikost balení

250 ml, 500 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

2