Příbalový Leták

Calcichew D3 Lemon 500 Mg/1000 Iu Žvýkací Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNEJSNÍM OBALU A VNITRNÍM OBALU Obal na tablety_


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Calcichew D3 Lemon 500 mg/1000 IU žvýkací tablety calcium / colecalciferolum (vitamin D3)


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna žvýkací tableta obsahuje:

Calcium 500 mg (jako calcii carbonas)

Vitamin D3 1000 IU (colecalciferolum 25 mikrogramů)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK_

Aspartam (E951), isomalt (E953), sorbitol (E420), sacharóza Pro další informace čtěte příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


30 žvýkacích tablet 60 žvýkacích tablet 90 žvýkacích tablet 100 žvýkacích tablet 120 žvýkacích tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Tableta může být rozžvýkána, nebo vycucána.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu je 60 dní.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte obal na tablety pevně uzavřený, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Takeda AS Drammensveien 852 P.O.Box 205 1372 Asker Norsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


39/413/15-C 13 ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


calcichew d3 lemon 500/1000 Bude uvedeno pouze na vnějším obalu


2/2