Příbalový Leták

Calcichew D3 Jahoda 500 Mg/400 Iu Žvýkací Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNEJSNÍM OBALU A VNITRNÍM OBALU Obal na tablety_


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Calcichew D3 Jahoda 500 mg/400 IU žvýkací tablety calcium / colecalciferolum (vitamin D3)


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna žvýkací tableta obsahuje:

Calcium 500 mg (jako calcii carbonas)

Vitamin D3 400 IU (colecalciferolum 10 mikrogramů)


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Aspartam (E951), sorbitol (E420), sacharóza Pro další informace čtěte příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


20 žvýkacích tablet 30 žvýkacích tablet 50 žvýkacích tablet 60 žvýkacích tablet 90 žvýkacích tablet 100 žvýkacích tablet 120 žvýkacích tablet 168 žvýkacích tablet 180 žvýkacích tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Žvýkací tabletu lze rozžvýkat, nebo vycucat.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu je 60 dní.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte obal na tablety pevně uzavřený, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Takeda AS Drammensveien 852 P.O.Box205 1372 Asker Norsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


39/414/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


calcichew d3 jahoda 500/400 Bude uvedeno pouze na vnějším obalu


2/2