Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Calcichew D3 200 Iu

zastaralé informace, vyhledat novější

sp.zn. sukls117792/2010 a sukls46226/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

CALCICHEW D3 200 IU, žvýkací tablety Vápník (jako calcii carbonas), vitamín D3 (jako colecalciferolum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Calcichew D3 200 IU musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Calcichew D3 200 IU a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Calcichew D3 200 IU užívat

3.    Jak se Calcichew D3 200 IU užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak Calcichew D3 200 IU uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je CALCICHEW D3 200 IU a k čemu se používá

Calcichew D3 200 IU, žvýkací tablety obsahuje vápník a vitamín D, obě uvedené látky se podílejí na stavbě kostí.

Calcichew D3 200 IU se užívá v prevenci a léčbě nedostatku vápníku a vitamínu D a po poradě s lékařem jako doplněk při léčbě osteoporózy.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CALCICHEW D3 200 IU užívat Neužívejte přípravek Calcichew D3 200 IU:

-    jestliže jste alergický/á na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

-    jestliže je u Vás zjištěno zvýšení obsahu vápníku v krvi nebo moči;

-    jestliže trpíte tvorbou kamenů v ledvinách;

-    jestliže trpíte nadbytkem vitamínu D.

Upozornění a opatření

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Calcichew D3 200 IU je zapotřebí v následujících případech:

-    jestliže užíváte tento přípravek dlouhodobě;

-    jestliže máte sníženou funkci ledvin, nebo sklon k tvorbě ledvinových kamenů (máte nebo jste v minulosti někdy měl(a) ledvinové kameny);

-    jestliže trpíte sarkoidózou (imunitní systémové onemocnění, kdy může být zvýšená hladina vitamínu D v těle);

-    jestliže jste nepohyblivý(á) a máte osteoporózu;

-    jestliže užíváte jiný přípravek s vitamínem D. Další dávky vápníku a vitamínu D by měly být podávány pod lékařskou kontrolou.

Pokud se Vás týká jakákoliv z výše uvedených podmínek, poraďte se o užívání přípravku Calcichew D3 200 IU se svým lékařem dříve, než jej začnete užívat.

Jestliže užíváte Calcichew D3 200 IU při léčbě osteoporózy, je nezbytné, aby Vám lékař před léčbou stanovil hladinu vápníku v krvi a rozhodl o vhodnosti léčby tímto přípravkem.

Další léčivé přípravky a Calcichew D3 200 IU

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Uhličitan vápenatý může zasahovat do vstřebávání souběžně podávaných tetracyklinových přípravků.

Z tohoto důvodu by tetracyklinové přípravky měly být podávány nejméně dvě hodiny před nebo čtyři až šest hodin po užití Calcichew D3 200 IU.

Je-li současně užíván bisfosfonát nebo fluorid sodný, měl by být podán nejméně jednu hodinu před podáním Calcichew D3 200 IU.

Při souběžně léčbě levothyroxinem může být jeho účinek snížen souběžným užíváním vápníku, pravděpodobně blokováním absorpce levothyroxinu. Této interakci lze předejít, pokud mezi dávkami dodržíme nejméně 4 hodinovou prodlevu.

Při souběžné léčbě chinolonovými antibiotiky je třeba je podat nejméně 2 hodiny před a 4 - 6 hodin po podání přípravku Calcichew D3 200 IU, aby se předešlo riziku snížení absorpce chinolonových antibiotik.

Některá diuretika (močopudné přípravky) snižují vylučování vápníku v moči. Z důvodu zvýšeného rizika hyperkalcémie (zvýšené hladiny vápníku v krvi) by měla být v průběhu souběžného užívání diuretik pravidelně sledována hladina vápníku v krvi.

Zvýšení hladiny vápníku v krvi je nutné se vyhnout u pacientů, kteří užívají digitalisová léčiva (léky na podporu srdeční činnosti).

Užíváte-li některý z výše uvedených léků, poraďte se o užívání Calcichew D3 200 IU s lékařem dříve, než jej začnete užívat.

Užívání přípravku Calcichew D3 200 IU s jídlem a pitím

Tableta Calcichew D3 200 IU může být užívána s jídlem a tekutinami nebo bez nich.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Během těhotenství by denní dávka neměla přesáhnout 1500 mg vápníku a 600 IU vitamínu D,

protože byla prokázána spojitost mezi trvalou vysokou hladinou vápníku v krvi a vznikem nežádoucích účinků pro vyvíjející se plod.

Calcichew D3 200 IU může být užíván v těhotenství při nedostatku kalcia a vitamínu D.

Kojení

Calcichew D3 200 IU může být užíván během kojení. Vápník a vitamín D přecházejí do mateřského mléka.

Tuto skutečnost je třeba vzít v úvahu v případě, že má být dítěti podán další vitamín D.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny, ale jakýkoliv účinek je nepravděpodobný.

Přípravek Calcichew D3 200 IU obsahuje aspartam, sorbitol, isomalt a sacharózu.

Tablety Calcichew D3 200 IU obsahují aspartam (E951), a proto by neměly být užívány pacienty s fenylketonurií.

Tablety Calcichew D3 200 IU obsahují sorbitol (E420), isomalt (E953) a sacharózu, a proto by neměly být užívány pacienty s nesnášenlivostí cukrů. Jestliže Vám lékař někdy sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se, prosím, se svým lékařem dříve, než začnete užívat tento přípravek.

3. Jak se CALCICHEW D3 užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku j e jedna tableta 1 -3 krát denně pro děti 1 -2 tablety denně.

Tableta Calcichew D3 200 IU by měla být rozžvýkána, nebo rozpuštěna na jazyku.

Doplňková terapie při osteoporóze

Jednu Calcichew D3 200 IU žvýkací tabletu 2-3krát denně.

Nedostatek vápníku a vitamínu D

Dospělí: 1 Calcichew D3 200 IU žvýkací tableta 1-3krát denně.

Děti: 1 Calcichew D3 200 IU žvýkací tableta 1-2krát denně.

Přípravek není vhodný pro děti do 4 let, děti starší 4 let mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

Dávkování při poruše funkce jater Není třeba upravovat dávku.

Bez porady s lékařem lze používat přípravek ve výše uvedených indikacích ne déle než 4 týdny. Dávkování při poruše funkce ledvin

Tablety Calcichew D3 200 IU by neměly být podávány pacientům s vážnou poruchou ledvin bez porady s lékařem.

Při dlouhodobé léčbě je třeba sledovat hladinu vápníku v séru a monitorovat funkce ledvin měřením kreatininu v séru, zejména u starších pacientů nebo při souběžné léčbě srdečními glykosidy (léky na srdce) nebo diuretiky (léky na podporu močení) a u pacientů s velkým sklonem k tvorbě kamenů. Lékař by měl být v tomto případě informován o používání přípravku Calcichew D3 200 IU a měl by pravidelně kontrolovat hladinu kreatininu a vápníku v krvi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Calcichew D3 200 IU, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Calcichew D3 200 IU, než jste měl(a), sdělte to ihned svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Calcichew D3 200 IU

Nezdvoj násobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Informujte ihned svého lékaře nebo vyhledejte pohotovost v nejbližší nemocnici, jestliže se u Vás vyskytne některý z následujících závažných nežádoucích účinků. Přestaňte přípravek Calcichew D200 IU užívat, ale vezměte si s sebou příbalovou informaci a/ nebo tento lék:

-    bolesti a pálení při močení (možná tvorba kamenů)

-    poruchy srdečního rytmu (zvýšená hladina kalcia v krvi)

-    kterýkoliv z níže popsaných účinků, pokud se vyskytne ve zvýšené míře

Méně časté nežádoucí účinky (méně než u 1 pacienta ze 100)

Zvýšení vápníku v krvi a moči při užití vysokých dávek

Vzácné nežádoucí účinky (méně než u 1 pacienta ze 1000)

Zácpa, plynatost, nevolnost, bolesti břicha, průjem

Velmi vzácné nežádoucí účinky(méně než u 1 pacienta ze 10 000)

Svědění, vyrážka, kopřivka a porucha tráveníMilk-alkali syndrom (zvaný také Burnettův syndrom, vyskytuje se obvykle pouze při požití velkého množství vápníku); symptomy jsou časté nucení na močení, bolest hlavy, ztráta chuti k jídlu, nevolnost nebo zvracení, neobvyklá únava nebo slabost, zvýšená hladina vápníku v krvi a porucha funkce ledvin.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek CALCICHEW D3 200 IU uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku za Použitelné do: . Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Calcichew D3 200 IU obsahuje

Léčivými látkami jsou:

Calcii carbonas 1250 mg (uhličitan vápenatý 1250 mg, odpovídá vápníku 500 mg) Colecalciferolum (vitamín D3) 200 IU/5 mikrogramů

Pomocnými látkami j sou:

sorbitol (E420), povidon, isomalt (E953), silice oplodí sladkého pomeranče, magnesium -stearát, aspartam (E951), směs mono- a diacylglycerolů, tokoferol alfa, sacharóza, oxidovaný kukuřičný škrob, střední nasycené triacylglyceroly, natrium-askorbát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak přípravek Calcichew D3 200 IU vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé kulaté bikonvexní nepotažené žvýkací tablety, které mohou mít světle žluté skvrny.

Velikost balení: 20, 60 a 100 žvýkacích tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Takeda Austria GmbH

St. Peter str. 25, Linz, Rakousko

Výrobce/i

Takeda Nycomed AS Drammensveien 852, P.O. Box 205 1372 Asker, Norsko

nebo

Takeda Pharma AS 55B Jaama Street,

63308 Polva, Estonsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Škrétova 12/490 120 00 Praha 2 Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21.5.2014.

5