Příbalový Leták

Byemite 500 MgB. PŘÍBALOVÁ INFORMACE


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

ByeMite 500 mg/ml koncentrát pro sprej, emulze pro nosnice


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci


Bayer Animal Health GmbH

D-51368 Leverkusen

Německo


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:


KVP Pharma + VeterinärProdukte GmbH

Projensdorfer Str. 324

24106 Kiel

Německo


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ByeMite 500 mg/ml koncentrát pro sprej, emulze pro nosnice

Phoximum


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


ByeMite je koncentrát pro sprej, čiré nažloutlé až hnědésprejové emulze obsahující 500 mg/ml Phoximum.


4. INDIKACE


Léčba infestace drůbeže čmelíky (Dermanyssus gallinae) citlivými na organofosfáty v chovech kuřic a nosnic za přítomnosti zvířat.


5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat v chovech brojlerů.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Stresová reakce nosnic na postřik nebo na dočasné odnětí krmiva během ošetření může druhý den způsobit mírný pokles snášky.


Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Nosnice.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Roztok pro postřik o koncentraci 2000 ppm připravte rozředěním veterinárního léčivého přípravku v množství 100 ml ve 25 litrech vody a důkladně promíchejte. Aplikujte roztok postřikem v množství 25 l na 1000 míst pro nosnice na povrchy, které bezprostředně obklopují zvířata a na místa, kde se paraziti ukrývají, tj. dráty klecí, pomocná zařízení, kovové sloupky, krmítka, pásové dopravníky, hnízda apod. Používejte takové postřikovací zařízení, které vyvíjí sprej ve větších kapkách. Po 7 dnech léčbu zopakujte. Vodný roztok pro aplikaci připravujte vždy čerstvý těsně před použitím.

Množství sprejového roztoku by mělo být pečlivě vypočítáno a celé množství by mělo být aplikováno do ošetřované oblasti. Aby se snížil dopad phoximu na životní prostředí, omezte počet ročních ošetření drůbežárny na 2, tj. na celkem 4 aplikace.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Roztok pro postřik se aplikuje na klece za přítomnosti drůbeže.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Před ošetřením odstraňte vejce. Vejce snesená v průběhu ošetření a v den ošetření vyřaďte.


Vejce: 12 hodin

Maso: 25 dní po druhé aplikaci


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.


Uchovávejte při teplotě do 25 C.


Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na láhvi po „EXP“. Doba použitelnosti končí posledním dnemv uvedeném měsíci.


Doba použitelnosti poprvním otevřenívnitřního obalu: 6 měsíců.


Doba použitelnosti ponaředění podle návodu: 24 hodin.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Protože čmelíci neparazitují nanosnicíchnepřetržitě, ale skrývají se a množí se v jejich blízkém okolí,je během manuálního a automatizovaného postřiku nesmírnědůležiténemířit postřik přímo nanosnice, ale naklece, na infrastrukturu boxů pro nosnice apříslušenství v blízkostinosnic(kovové sloupky,krmnéžlaby, dopravní pásyna vejceatd.).


Postřik neaplikujte přímo na ptáky. Před ošetřením odstraňte krmivo a vejce. Veškerá volná podestýlka v hnízdech nosnic by měla být před aplikací spreje odstraněna. Vejce snesená v průběhu ošetření a v tentýž den po ošetření vyřaďte.


Očista, desinfekce a hubení čmelíků v prázdné hale je důležitým krokem v boji proti čmelíkům Dermanyssus gallinae. Navíc je nutné zabránit zavlečení nových čmelíků do drůbežárny kontaminovanými předměty, oděvem, obuví, volně žijícími ptáky či hlodavci. Protože zamoření čmelíky Dermanyssus je ohromné, mělo by být použití tohoto léčiva vyhrazeno pouze pro případy, kdy je léčba nevyhnutelná.


Přípravek by neměl být aplikován 1 měsíc před plánovaným čištěním zařízení.


Z důvodu zvýšení rizika vývoje rezistence, které by mohlo vést k neúčinné terapii, je třeba přistupovat k podání přípravku obezřetně a vyhnout se následujícím praktikám: Příliš častému a opakujícímu se používání ektoparazitik ze stejné skupiny, příliš dlouhé době podávání.


Stejně jako u ostatních antiparazitárních přípravků vede selekce jedinců s nižší dědičně podmíněnou citlivostí po expozici akaricidům v populaci čmelíků ke vzniku rezistence k akaracidům. Vývoj rezistence může být urychlen, pokud je použito menší množství než účinná aplikační dávka.


Pro oddálení vzniku kmenů Dermanyssusrezistentních na foxim se pro ošetření nosnic naskladněných v halách doporučuje:


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Foxim je kožní senzibilizátor a lehce dráždí kůži a oči. Lidé se známou přecitlivělostí na léčivou látku by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.


Foxim je organofosfátová sloučenina. Nepoužívejte přípravek, pokud vám bylo doporučeno s přípravky tohoto typu nepracovat. Pokud jste se již dříve necítili dobře po manipulaci s přípravkem obsahujícím organofosfáty, poraďte se s vaším lékařem a ukažte mu příbalovou informaci před prací s tímto přípravkem.


Pro lékaře: otrava organofosfátovými sloučeninami plyne ze zablokování acetylcholinesterázy s výslednou nadměrnou aktivitou acetylcholinu. Příznaky zahrnují bolest hlavy, vyčerpání a slabost, duševní zmatek společně s rozmazaným viděním, nadměrnou salivaci a pocení, křečovité bolesti břicha, tíseň na hrudníku, průjem, zúžené zorničky, bronchorrhea. Tyto příznaky se mohou objevit do 24 hodin po expozici. Vážná otrava může zahrnovat celkové svalové záškuby, ztrátu koordinace, extrémní potíže s dýcháním a křeče, které mohou bez lékařského ošetření vést k bezvědomí. Lečte symptomaticky, a pokud je podezření na otravu, žádejte rychlý převoz do nemocnice.


Tento přípravek je určen pro použití veterinárními lékaři, veterinárními techniky nebo chovateli, kteří jsou řádně poučeni veterinárními lékaři. Při manipulaci s přípravkem a aplikaci postřiku je nutné používat osobní ochranné prostředky specifikované níže.


Aplikující osoba, musí dodržet všechny požadavky na ochranné oblečení a řídit se všemi doporučeními pro bezpečnost uživatele. Zajistěte, aby byl k dispozici náhradní ochranný oděv pro případ, že se nějaká část poškodí. Žádná osoba, s výjimkou osoby aplikující postřik, by neměla být v drůbežárně přítomna během aplikace postřiku. Zaměstnanci by do drůbežárny měli vstoupit nejdříve druhý den ráno (nebo po více než 12 hodinách) po aplikaci postřiku.


Ochranný oblek s kapucí:

Kategorie III, typ 4 (oděv těsnící proti spreji) podle evropských předpisů. Připevněte manžetu kombinézy k ochranným rukavicím lepicí páskou.


Obličejová maska a filtr:

Maska pokrývající celý obličej v kombinaci s filtrem A2P3 nebo vyšším. Pokud ucítíte charakteristický aromatický zápach tohoto přípravku, zkontrolujte, zda maska správně sedí a/nebo vyměňte filtr.


Ochranné rukavice:

Nitrilové gumové rukavice podle EN 374, stupeň ochrany 4 (> 120 minut) nebo vyšší.


Dodržujte maximální dobu expozice, která je určena pro každou ochrannou pomůcku zvlášť.


Přípravek (koncentrát emulze)

Zabraňte přímému kontaktu přípravku s kůží. Po viditelném kontaktu přípravku s rukavicemi nebo ochranným oblekem je vyměňte. V případě náhodného potřísnění kůže ji omyjte vodou a mýdlem. V případě náhodného zasažení očí je vypláchněte velkým množstvím vody.


Roztok pro postřik

Během aplikace a při svlékání zabraňte jakémukoli kontaktu roztoku s kůží. Po převlečení si umyjte ruce vodou a mýdlem. Nepoužívejte vícekrát už jednou použitý oblek.


Chraňte potraviny, nápoje a krmivo pro zvířata před kontaktem s přípravkem či roztokem pro postřik. Při manipulaci s přípravkem nebo roztokem pro postřik nejezte, nepijte a nekuřte.


Další opatření

Foxim je vysoce toxický pro ryby a vodní bezobratlé živočichy. Pro minimalizaci dopadů foximu na životní prostředí omezte počet ošetření haly během roku na 2, tj. celkem 4 aplikace. Pokud se hnůj od ošetřených zvířat používá na hnojení zemědělské půdy, musí se dodržet bezpečnostní vzdálenost 10 metrů od přilehlých vodních ploch, aby se předešlo kontaminaci vodních ekosystémů.


Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:


Neuplatňuje se.


Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nejsou známy.


Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Zdvojnásobení doporučené dávky nezpůsobuje žádné vedlejší účinky. V jedné studii s použitím čtyřnásobné dávky 60 % nosnic kýchalo a u 8 % nosnic došlo na dva dny k přerušení snášky.


Při otravě slepic organofosfáty se může aplikovat intramuskulárně injekce atropinu v dávce 0,5 mg až 1,0 mg na kg ž. hm.


Inkompatibility:


Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů. Foxim je vysoce toxický pro ryby a vodní bezobratlé živočichy. Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Březen 2016


15. DALŠÍ INFORMACE


Farmakoterapeutická skupina: Ektoparazitika, insekticidy a repelenty, organofosfátové sloučeniny

ATCvet kód: QP53AF01


Foxim je inhibitor enzymu cholinesterázy (AchE) na nervových synapsích. Inhibice enzymu je za fyziologických podmínek ireverzibilní. Postsynaptická akumulace acetylcholinu interferuje v nervovém systému parazita s normálním přenosem vzruchu. Fáze výrazné hyperexcitace a křečí je následována paralýzou a smrtí parazita. Foxim je účinný proti Dermanyssus gallinae.


Foxim se hydrolyzuje na neaktivní látky a vylučuje se hlavně močí.


250 ml


1000 ml


5000 ml


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Pouze pro zvířata.


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte, prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:


BAYER s.r.o.

Siemensova 2717/4

155 00 Praha 5


tel.: 266 101 4716