Příbalový Leták

Buventol Easyhaler 100 Mcg/Dose

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJSÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Buventol Easyhaler 100 ^g/dose Dávkovaný prášek k inhalaci Salbutamolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


Salbutamoli sulfas 120,5 mikrogramů, odpovídající salbutamolum 100 mikrogramů, v jedné odměřené dávce prášku k inhalaci


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: monohydrát laktózy 4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Dávkovaný prášek k inhalaci 200 dávek


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Inhalační podání.

Před použitím protřepejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Po prvním otevření foliového sáčku je přípravek použitelný 6 měsíců.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finsko

12. REGISTRAČNÍ CÍSLO(A)

Reg. číslo: 14/089/97-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU buventol easyhaler 100 microg/dose

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITRNÍM OBALU Štítek inhalátoru

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Buventol Easyhaler 100 ^g/dose Salbutamolum 100 mikrogramů/dávka

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

Inhalační podání.

3.    POUŽITELNOST

EXP:

4.    ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK

200 dávek

Logo Orion

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITRNÍM OBALU Foliový sáček


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ

Buventol Easyhaler 100 ^g/dose Dávkovaný prášek k inhalaci Salbutamolum 100 mikrogramů/dávka

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Inhalační podání 3 POUŽITELNOST

EXP:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Po prvním otevření foliového sáčku je přípravek použitelný 6 měsíců.

6. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 200 dávek

t Zde otevřete

Orion Corporation

Espoo

Finsko