Příbalový Leták

Bur 706

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


BUR 706, lyofilizát pro přípravu suspenze pro kura domácího


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


1 dávka obsahuje:

Léčivá látka:

Virus bursitidis infectiosae avium (phyl. S-706) ......................104,0 - 105,3 CCID50*

* 50% infekční dávka pro buněčnou kulturu

Pomocné látky:

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Lyofilizát pro přípravu suspenze


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Kur domácí (brojlerová kuřata, chovné kuřice).


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Aktivní imunizace drůbeže proti infekční burzitidě.

Nástup imunity: 2 týdny po vakcinaci.

Trvání imunity: u brojlerů do konce výkrmu, u chovných kuřic je nutná revakcinace inaktivovanou vakcínou.


4.3 Kontraindikace


Nejsou.


4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Vakcinovat pouze zdravá zvířata.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Doporučuje se oddělit vakcinovanou drůbež od nevakcinované, aby se předešlo šíření viru.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


Zabránit kontaminaci očí a dýchacích cest.

Po aplikaci si důkladně umyjte a vydezinfikujte ruce.

V případě náhodného samopodání vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Nejsou známy.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Nepoužívat během snášky.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Vakcinační schéma by mělo být adaptováno na místní epidemiologické podmínky (patogenita terénního kmene, sanitární podmínky, heterogenita mateřských protilátek) a typ chovu (výkrm brojlerů, budoucí nosnice). Protože kmen S 706 je možné aplikovat od prvého dne věku kuřat, lze doporučit jedno z následujících schémat:

Brojleři

- v subklinických epizootických oblastech: BUR 706 se aplikuje první den věku s revakcinací 14. den věku.

- v akutních epizootických oblastech: BUR 706 se aplikuje první den věku s následnou revakcinací 11. den a 21. den stáří.

Odchov kuřic:

- v subklinických epizootických oblastech: BUR 706 se aplikuje 28. den věku.

- v akutních epizootických oblastech: BUR 706 se aplikuje první den věku s následnou revakcinací 14. a 28. den věku.

Za určitých podmínek je lepší ochrana kuřic zajištěna užitím vakcinačního schématu, kde dochází ke kombinaci vakcíny BUR 706 podané první den věku s inaktivovanou vakcínou proti infekční burzitídě.


Aplikace

1 dávka na kus všem věkovým kategoriím.

Lyofilizát rozpusťte v pitné vodě prosté antiseptik a desinfekčních látek, např. 1000 dávek v 1 ml.

Individuální vakcinace (od 1 dne věku)

- oční podání (příklad pro 1000 dávek)

Rozpuštěný lyofilizát (1ml) rozmíchejte ve 40 až 60 ml pitné vody v závislosti na typu aplikátoru. Umístěte kapku vakcinačního roztoku do jednoho oka každého ptáka a vyčkejte, dokud se vakcína nevstřebá.

- nosní podání (příklad pro 1000 dávek)

Rozpuštěný lyofilizát (1ml) rozmíchejte ve 250 ml pitné vody. Ponořte zobák kuřete až po nozdrily, aby se vakcína dostala do nosních kanálků.

Hromadná vakcinace

- rozprašováním (od 15-21 dne věku), (příklad pro 1000 dávek)

Rozpuštěný lyofilizát (1ml) rozmíchejte v 500 ml pitné vody. Objem roztoku musí být přizpůsoben vakcinačnímu zařízení. Sprej aplikujte nad kuřata za využití zařízení, které produkuje příslušnou velikost kapek. Po aplikaci ponechte kuřata 15 minut spolu k zajištění dobré účinnosti vakcinace.

- orální podání - pitnou vodou (od 5 dnů věku), (příklad pro 1000 dávek)

Rozpuštěný vakcinační roztok (1ml) nařeďte v takovém množství vody, aby ji zvířata spotřebovala nejpozději do 2 hodin (např. v 5 až 10 litrech pitné vody - tento objem musí být přizpůsoben věku drůbeže). Voda nesmí obsahovat antiseptické a desinfekční látky. Před vakcinací ponechte drůbež asi dvě hodiny bez pitné vody.


Používat obvyklé aseptické postupy.

Na přípravu vakcinačního roztoku používat sterilní materiál bez antiseptických a/nebo dezinfekčních látek.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Předávkování vakcíny nezpůsobuje nežádoucí účinky.


4.11 Ochranné lhůty


Bez ochranných lhůt.


5. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: živá virová vakcína pro drůbež

Kód ATCVet: QI01AD09


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Pepton

Sacharosa

Glutamát sodný


6.2 Inkompatibility


Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

Přítomnost antiseptických a nebo desinfekčních látek ve vodě nebo zařízení určeném k rozpuštění lyofilizátu může mít negativní vliv na účinnost vakcíny.


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: Použít ihned po naředění.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte a přepravujte chlazené (2C – 8C). Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


Lahvička: Sklo typu I pro farmaceutické použití.

Uzávěr: Butylovo/nitrilová elastomerová zátka uzavřená hliníkovou pertlí

Vakcína je k dispozici v těchto velikostech balení:

Plastová skládačka obsahující 1 x1000 dávek, 1 x 5000 dávek, 10 x 1000 dávek, 10 x 5000 dávek.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie.


8. Registrační číslo(a)


97/966/94-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


9.9.1994, 21.12.1999, 14.10.2004, 11.9.2009


10. DATUM REVIZE TEXTU


Říjen 2014