Příbalový Leták

Budiair

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNEJSÍM OBALU> Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


BUDIAIR

Roztok k inhalaci v tlakovém obalu Budesonidum 200 mikrogramů v jedné dávce

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky:

HFA 134a (norfluran), bezvodý ethanol, glycerol 4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Roztok k inhalaci v tlakovém obalu 1x200 odměřených dávek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Inhalační podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C, chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem. Tlakový obal nepropichujte.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci:

Chiesi Pharmaceuticals GmbH , Gonzagagasse 16/16, 1010 Vídeň, Rakousko 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 14/296/05-C 13. ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITRNÍM OBALU


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


BUDIAIR

Roztok k inhalaci v tlakovém obalu

Budesonidum 200 mikrogramů v jedné odměřené dávce

Pouze k inhalačnímu podání.


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


3. POUŽITELNOST


Použitelné do: : mm/yy


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


200 odměřených dávek


6. JINÉ