Příbalový Leták

Bronchipret Tymián A Břečťan Sirup

sp.zn.: sukls86770/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Bronchipret tymián a břečťan sirup

15,0 g/1,5 g

Thymi extractum fluidum, Hederae helicis folii extractum fluidum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

-    Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je Bronchipret tymián a břečťan sirup a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bronchipret tymián a břečťan sirup užívat

3.    Jak se Bronchipret tymián a břečťan sirup užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5 Jak Bronchipret tymián a břečťan sirup uchovávat 6.    Obsah balení a další informace

1.    CO JE BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Bronchipret tymián a břečťan sirup je rostlinný léčivý přípravek na léčbu zánětlivých onemocnění dýchacích cest u dospělých a dětí od 1 roku.

Je určen k léčbě akutní nekomplikované bronchitidy (zánětu průdušek) spojené se zvýšenou tvorbou hlenu a k léčbě kašle při nachlazení. Charakteristickými příznaky akutního zánětu průdušek či kašle provázejícího nachlazení jsou vlhký kašel, potíže při vykašlávání hlenu a bolest na hrudi při kašli.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.    ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP UŽÍVAT

Neužívejte Bronchipret tymián a břečťan sirup

-    jestliže j ste alergický(á) na tekutý tymiánový extrakt a tekutý extrakt z břečťanového listu nebo jiné rostliny z čeledi hluchavkovité, břízu, pelyněk, celer nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím Bronchipret tymián a břečťan sirupu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Když se potíže zhoršují nebo přetrvávají déle než 1 týden, nebo v případech dušnosti, horečky a hnisavého nebo krvavého hlenu, konzultujte ihned lékaře.

Děti

Přípravek není určen dětem do 1 roku.

V případě přetrvávajícího nebo opakujícího se kašle u dětí mezi 1 - 4 lety byste se měli poradit s lékařem.

Další léčivé přípravky a Bronchipret tymián a břečťan sirup

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Interakce s jinými léky nejsou dosud známy.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Bronchipret tymián a břečťan sirup by neměl být užíván během těhotenství a kojení, protože nejsou k dispozici dostatečné údaje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud je přípravek užíván v předepsaných dávkách, nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Bronchipret tymián a břečťan sirup obsahuje 7 objemových % alkoholu (ethanolu), tj. do 0,30 g alkoholu v 5,4 ml, což odpovídá do 8 ml piva, 3 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a koj ících žen, dětí a u vysoce rizikových skupin, j ako j sou pacienti s j aterním onemocněním nebo epilepsií.

Bronchipret tymián a břečťan sirup obsahuje roztok maltitolu.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Informace pro diabetiky: Jedna dávka Bronchipret tymián a břečťan sirupu pro dospělého (5,4 ml) obsahuje průměrně 0,18 výměnných (chlebových) jednotek.

3. JAK SE BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování je následující::

Jednotlivá dávka se užívá 3 krát denně pomocí přiložené odměrky v množství odpovídajícím věku dle následující tabulky.

Jednotlivá dávka v ml (užívá se 3 x denně)

Celková denní dávka

Děti od 1 do 5 let

3,2 ml

9,6 ml

Děti od 6 do 11 let

4,3 ml

12,9 m

Dospívající od 12 let a dospělí

5,4 ml

16,2 ml

Neředěný Bronchipret tymián a břečťan sirup můžete zapít tekutinou, nejlépe vodou.

Před použitím dobře protřepejte.

Pokud u Vás příznaky onemocnění přetrvávají déle než 1 týden, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více Bronchipret tymián a břečťan sirupu, než jste měl(a)

Může dojít k výskytu žaludečních obtíží, zvracení a průjmu.

Kontaktujte prosím v tomto případě svého lékaře, který rozhodne o potřebných opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Bronchipret tymián a břečťan sirup

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání tak, jak Vám předepsal lékař nebo jak je popsáno v bodě 3. Jak se Bronchipret tymián a břečťan sirup užívá

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté:

Více než u 1 z 10 léčených osob

Časté:

Méně než u 1 z 10 léčených osob, ale u více než u 1 ze 100 léčených osob

Méně časté:

Méně než u 1 ze 100 léčených osob, ale u více než u 1 z 1000 léčených osob

Vzácné:

Méně než u 1 z 1000 léčených osob, ale u více než u 1 z 10 000 léčených osob

Velmi vzácné:

méně než u 1 z 10 000 léčených osob

Není známo:

z dostupných údajů nelze určit

V    ojedinělých případech se mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti, jako například vyrážka, dušnost, kopřivka, otok obličeje a úst a /nebo hltanu.

Ojediněle se mohou vyskytnout trávicí obtíže jako křeče, nevolnost a zvracení.

V    případě objevení se prvních příznaků reakce z přecitlivělosti nesmí být Bronchipret tymián a břečťan sirup znovu podáván.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    JAK BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po prvním otevření nepoužívejte déle než 6 měsíců.

Bronchipret tymián a břečťan sirup nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo lahvičce za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Bronchipret tymián a břečťan sirup obsahuje

Léčivými látkami ve 100 g (odpovídá 89,2 ml) sirupu jsou:

Thymi extractum fluidum (1 : 2 - 2.5) (tekutý tymiánový extrakt)

(extrahováno směsí roztoku amoniaku 10% [m/m] : glycerolu 85% [m/m] : ethanolu 90% [V/V] : vody (1:20:70:109)) 15,0 g

Hederae helicis folii extractum fluidum (1:1) (tekutý extrakt z břečťanového listu)

(extrahováno ethanolem 70% [V/V]) 1,5 g

Pomocnými látkami jsou hydroxypropylbetadex, monohydrát kyseliny citrónové, čištěná voda, kalium-sorbát, roztok maltitolu, ethanol (součást rostlinných extraktů), roztok amoniaku 10% a glycerol 85% (součást Thymi extractum fluidum).

Jak Bronchipret tymián a břečťan sirup vypadá a co obsahuje toto balení

Bronchipret tymián a břečťan sirup je světle hnědá, čirá tekutina aromatického pachu a sladké chuti. Lahvička z hnědého skla, PE kapací vložka, PP šroubovací uzávěr s PE kroužkem garantujícím neporušenost obalu, PP odměrka.

Je balen v lahvičkách s kapací vložkou o obsahu 50 ml a 100 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BIONORICA SE

Kerschensteinerstrasse 11-15 D - 92318 Neumarkt Německo

tel: +490 9181 231 90 fax: +4909181 231 265 e-mail: info@bionorica.de

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Česká republika

Schwabe Czech Republic s.r.o. Čestmírova 1 140 00 Praha 4 Tel.: +420241740447 Email: info@schwabe.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

5.8.2015

4