Příbalový Leták

Bromhexin-Egis

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bromhexin-EGIS 2 mg/ml perorální roztok

bromhexini hydrochloridum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: bromhexini hydrochloridum 2 mg v 1 ml roztoku.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Roztok obsahuje také methylparaben, dihydrát natrium-citrátu, monohydrát kyseliny citrónové, glycerol a čištěnou vodu.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Perorální roztok 60 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ_

Perorální nebo inhalační podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH A DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Perorální roztok neužívejte současně s léky tlumícími kašel.


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

EGIS Pharmaceuticals PLC

H-1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 52/040/88-S/C.

13. ČÍSLO ŠARŽE č.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Tento perorální roztok se používá pro usnadnění vykašlávání hlenu.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí: 4 ml perorálního roztoku 3x denně.

Použití u dětí a dospívajících Do 2 let věku: 1 ml perorálního roztoku 3x denně 2 až 6 let: 1 až 2 ml perorálního roztoku 3x denně 6 až 14 let: 4 ml perorálního roztoku 3x denně

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU bromhexin-egis perorální roztok

17 JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU (štítek na skleněné lahvičce)_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bromhexin-EGIS 2 mg/ml perorální roztok

bromhexini hydrochloridum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivá látka: bromhexini hydrochloridum 2 mg v 1 ml roztoku.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Perorální roztok 60 ml


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ_

Perorální nebo inhalační podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH A DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Perorální roztok neužívejte současně s léky tlumícími kašel.


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Tt název a adresa držitele rozhodnutí o registraci


EGIS Pharmaceuticals PLC T2 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 52/040/88-S/C

T3 číslo šarže

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ

Tento perorální roztok se používá pro usnadnění vykašlávání hlenu.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí: 4 ml perorálního roztoku 3x denně.

Použití u dětí a dospívajících Do 2 let věku: 1 ml perorálního roztoku 3x denně 2 až 6 let: 1 až 2 ml perorálního roztoku 3x denně 6 až 14 let: 4 ml perorálního roztoku 3x denně

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM

Strana 4 (celkem 4)