Příbalový Leták

Brimica Genuair 340 Mikrogramů/12 Mikrogramů

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Brimica Genuair 340 mikrogramů / 12 mikrogramů, prášek k inhalaci

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna podaná dávka (tj. dávka vydaná z náustku) obsahuje 396 mikrogramů aclidinii bromidum (ekvivalent 340 mikrogramů aclidinii) a 11,8 mikrogramů formoteroli fumaras dihydricus. To odpovídá odměřené dávce 400 mikrogramů aclidinii bromidum (ekvivalent 343 mikrogramů aclidinii) a odměřené dávce 12 mikrogramů formoteroli fumaras dihydricus.

Pomocné látky se známým účinkem

Jedna podaná dávka obsahuje přibližně 11 mg laktosy (ve formě monohydrátu).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek k inhalaci.

Bílý nebo téměř bílý prášek v bílém inhalátoru s integrálním indikátorem dávek a s oranžovým dávkovacím tlačítkem.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Přípravek Brimica Genuair je indikován jako udržovací bronchodilatační léčba k úlevě od příznaků u dospělých pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN).

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka přípravku Brimica Genuair je jedna inhalace obsahující 340 mikrogramů/12 mikrogramů dvakrát denně.

Při vynechání dávky je nutno užít vynechanou dávku co nejdříve a následující dávku podat v obvyklou dobu. Vynechaná dávka se nesmí nahrazovat zdvojnásobením dávky.

Starší pacienti

U starších pacientů není zapotřebí žádná úprava dávky (viz bod 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin není zapotřebí žádná úprava dávky (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů s poruchou funkce jater není zapotřebí žádná úprava dávky (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

U dětí a dospívajících (do věku 18 let) neexistuje relevantní použití přípravku Brimica Genuair v indikaci CHOPN.

Způsob podání K inhalačnímu podání.

Pacienti musí být poučeni, jak správně přípravek používat. Podrobné pokyny viz informace pro pacienta. Pacienty je nutno upozornit, aby si je pečlivě přečetli.

Přehled pokynů k použití přípravku Brimica Genuair

Indikátor Oranžové tlačítko dávek

Ochranný

kryt

Barevné

kontrolní

okénko

Náustek


Při použití inhalátoru Genuair musí pacienti odstranit kryt a provést následující 2 kroky. Pacienti musí držet inhalátor Genuair vodorovně náustkem směrem k sobě tak, aby oranžové tlačítko směřovalo přímo nahoru.

KROK 1: Pacienti STISKNOU oranžové tlačítko zcela dolů (obrázek 1) a potom je UVOLNÍ (obrázek 2).

Upozorněte pacienty, že NEMAJÍ TRVALE DRŽET ORANŽOVÉ TLAČÍTKO STISKNUTÉ.

Pacienti zkontrolují, zda je kontrolní okénko zelené. Znamená to, že je inhalátor připraven k použití (obrázek 3).

STISKNOU A UVOLNÍ TLAČÍTKO (VIZ KROK 1).


KROK 2: Pacienti SILNĚ a ZHLUBOKA vdechnou přes náustek (obrázek 4). Pacienti pokračují ve vdechování i poté, co se ozve „kliknutí“ inhalátoru.

• Pacienti se ujistí, že kontrolní okénko změnilo barvu ze zelené na červenou, což značí, že inhalovali správně (obrázek 5).

OBRÁZEK 4


OBRÁZEK 5


POKUD BAREVNÉ KONTROLNÍ OKÉNKO ZŮSTANE ZELENÉ, PACIENTI ZNOVU SILNĚ A ZHLUBOKA VDECHNOU PŘES NÁUSTEK (VIZ KROK 2).

Připomeňte pacientům, aby po vyjmutí inhalátoru Genuair z úst zadrželi dech na tak dlouho, jak bez potíží snesou, a potom pomalu vydechli nosem.

Po inhalaci pacienti nesmí zapomenout znovu nasadit ochranný kryt. Někteří pacienti mohou při inhalaci léku pociťovat mírné vjemy sladké nebo hořké chuti. Pacient si nemá aplikovat dodatečnou dávku v případě, že po inhalaci necítí žádnou chuť.

Inhalátor Genuair má indikátor dávek, který ukazuje přibližný počet dávek zbývajících v inhalátoru. Každý inhalátor Genuair aplikuje nejméně 30 nebo 60 dávek v závislosti na velikosti balení. Když se na indikátoru dávek objeví červený pruhovaný pás, znamená to, že se blíží poslední dávka a pacient by měl dostat nový inhalátor Genuair. Když je k inhalaci připravena poslední dávka, oranžové tlačítko se nevrátí do krajní horní pozice, ale zůstane zablokované ve středové pozici. Poslední dávku je ještě možné inhalovat, ale poté již inhalátor Genuair nelze znovu použít a pacient musí začít používat nový inhalátor Genuair.

Inhalátor Genuair nepotřebuje čištění, ale v případě nutnosti lze otřít vnější povrch náustku suchou buničinou nebo papírovým kapesníkem. Upozorněte pacienta, aby k čištění inhalátoru Genuair NIKDY nepoužíval vodu, protože tím by se mohl poškodit léčivý přípravek.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Astma

Přípravek Brimica Genuair se nesmí užívat při astmatu; nebyly provedeny klinické studie použití přípravku Brimica Genuair při astmatu.

Paradoxní bronchospasmus

V klinických studiích nebyl při použití přípravku Brimica Genuair v doporučované dávce pozorován výskyt paradoxního bronchospasmu. Paradoxní bronchospasmus byl nicméně pozorován u jiných inhalačních terapií. Při jeho výskytu je nutno léčbu přípravkem ukončit a zvážit nasazení jiné léčby.

Není určeno k akutnímu použití

Přípravek Brimica Genuair není indikován k léčbě akutních epizod brochospasmu.

Vliv na kardiovaskulární systém

Pacienti, kteří během posledních 6 měsíců prodělali infarkt myokardu, mají nestabilní anginu pectoris nebo během posledních 3 měsíců u nich byla nově diagnostikována arytmie, mají QTc (měřený Bazettovou metodou) delší než 470 ms, případně kteří byli během posledních 12 měsíců hospitalizováni kvůli srdečnímu selhání s funkční třídou III a IV podle NYHA (New York Heart Association [Newyorská kardiologická společnost]), byli vyloučeni z účasti v klinických studiích, a proto je nutno u těchto skupin pacientů používat přípravek Brimica Genuair s opatrností.

Agonisté p2 adrenergních receptorů mohou u některých pacientů způsobovat zvýšení tepové frekvence a krevního tlaku a změny elektrokardiogramu (EKG), jako je zploštění T vlny, deprese ST segmentu a prodloužení intervalu QTc. Pokud se tyto účinky objeví, bude možná nutno přerušit léčbu.

Dlouhodobě působící agonisté p2 adrenergních receptorů se musí používat s opatrností u pacientů, kteří mají v anamnéze či prokázaný prodloužený interval QTc nebo jsou léčeni léčivými přípravky ovlivňujícími interval QTC (viz bod 4.5).

Systémové účinky

Přípravek Brimica Genuair je nutno používat opatrně u pacientů se závažnými kardiovaskulárními poruchami, konvulzivními poruchami, tyreotoxikózou a feochromocytomem.

Po vysokých dávkách agonistů p2 adrenergních receptorů lze pozorovat metabolické účinky, jako je hyperglykémie a hypokalémie. V klinických studiích fáze III byla frekvence významného zvýšení glykémie po přípravku Brimica Genuair nízká (0,1%) a podobná jako u placeba. Hypokalémie je obvykle přechodné povahy a nevyžaduje suplementaci. U pacientů se závažnou CHOPN může být hypokalémie potencována hypoxií a souběžnou léčbou (viz bod 4.5). Hypokalémie zvyšuje sklon k srdečním arytmiím.

Vzhledem k anticholinergnímu účinku se přípravek Brimica Genuair musí používat s opatrností u pacientů se symptomatickou hyperplazií prostaty, s retencí moči nebo s glaukomem s uzavřeným úhlem (i když přímý kontakt přípravku s očima je velmi nepravděpodobný). Suchost v ústech, která byla pozorována ve spojitosti s anticholinergní léčbou, může být při dlouhodobém přetrvávání spojena s výskytem zubního kazu.

Pomocné látky

Pacienti se vzácnou hereditární intolerancí galaktosy, hereditární deficiencí laktázy nebo glukoso-galaktosovou malabsorpcí nesmí tento přípravek užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Léčivé přípravky k léčbě CHOPN

Současné podávání přípravku Brimica Genuair s jinými léčivými přípravky obsahujícími anticholinergika a/nebo dlouhodobě působící agonisty p2 adrenergních receptorů nebylo hodnoceno a nedoporučuje se.

Ačkoli s přípravkem Brimica Genuair nebyly provedeny žádné formální studie lékových interakcí in vivo, byl podáván současně s jinými léčivými přípravky k léčbě CHOPN včetně bronchodilatátorů -krátkodobě působících agonistů p2 adrenergních receptorů, methylxantinů a perorálně i inhalačně podávaných steroidů bez klinických známek lékových interakcí.

Metabolické interakce

Studie in vitro prokázaly, že při podávání v terapeutické dávce se nepředpokládají interakce aclidinia nebo jeho metabolitů s léky, které jsou substráty P-glykoproteinu (P-gp) ani s léky metabolizovanými enzymy cytochromu P450 (CYP450) a esterázami. Formoterol neinhibuje enzymy CYP450 při terapeuticky relevantních koncentracích (viz bod 5.2).

Léčba hypokalémie

Souběžná léčba methylxantinovými deriváty, steroidy nebo diuretiky nešetřícími draslík může zesílit možný hypokalemický účinek agonistů p2 adrenergních receptorů, a proto je při jejich souběžném použití nutno postupovat obezřetně (viz bod 4.4).

P-adrenergní blokátory

P -adrenergní blokátory mohou oslabit nebo antagonizovat účinek agonistů p2 adrenergních receptorů. V případě nutnosti použití p-adrenergních blokátorů (včetně očních kapek) se preferují kardioselektivní beta-adrenergní blokátory, nicméně i ty se musí podávat s opatrností.

Další farmakodynamické interakce

Přípravek Brimica Genuair je nutno podávat s opatrností pacientům léčeným přípravky, o nichž je známo, že způsobují prodloužení QTc intervalu, jako jsou inhibitory monoaminooxidázy, tricyklická antidepresiva, antihistaminika nebo makrolidy, protože tyto léčivé přípravky mohou zesílit účinek formoterolu, což je složka přípravku Brimica Genuair, na kardiovaskulární systém. Léčivé přípravky, o nichž je známo, že prodlužují interval QTc, jsou spojeny se zvýšeným rizikem komorových arytmií.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání přípravku Brimica Genuair těhotným ženám nejsou k dispozici.

Studie na zvířatech prokázaly fetotoxicitu pouze při dávkách mnohem vyšších, než je maximální expozice lidského pacienta aclidiniu, a nežádoucí účinky v reprodukčních studiích s formoterolem při velmi vysokých hladinách systémové expozice (viz bod 5.3).

Přípravek Brimica Genuair se smí užívat během těhotenství pouze za předpokladu, že očekávaný přínos je vyšší než potenciální rizika.

Kojení

Není známo, zda se aclidinium (a/nebo jeho metabolity) nebo formoterol vylučují do lidského mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že studie na potkanech prokázaly vylučování malých množství aclidinia (a/nebo jeho metabolitů) a formoterolu do mléka, před podáním přípravku Brimica Genuair kojícím ženám je nutno zvážit, zda je očekávaná prospěšnost pro ženu vyšší než možné riziko pro dítě.

Fertilita

Studie na potkanech ukázaly mírné snížení fertility pouze při dávkách mnohem vyšších, než je maximální expozice lidského pacienta aclidiniu a formoterolu (viz bod 5.3). Považuje se však za nepravděpodobné, že by přípravek Brimica Genuair podávaný v doporučené dávce ovlivnil fertilitu u člověka.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Brimica Genuair nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Výskyt rozostřeného vidění nebo závratí může ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Prezentace bezpečnostního profilu je založena na zkušenostech s přípravkem Brimica Genuair a jeho jednotlivými složkami.

Souhrn bezpečnostního profilu

Praktická zkušenost s bezpečností přípravku Brimica Genuair je založena na expozici při doporučené terapeutické dávce podávané po dobu až 12 měsíců.

Nežádoucí účinky spojené s přípravkem Brimica Genuair byly podobné jako nežádoucí účinky jeho jednotlivých složek. Vzhledem k tomu, že Brimica Genuair obsahuje aclidinium a formoterol, lze u nežádoucích účinků přípravku Brimica Genuair předpokládat, že jejich typ a závažnost bude odpovídat jednotlivým složkám.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky přípravku Brimica Genuair byly zánět nosohltanu (7,9 %) a bolest hlavy (6,8 %).

Tabulka s přehledem nežádoucích účinků

Program klinického hodnocení přípravku Brimica Genuair byl proveden s pacienty se střední nebo závažnou CHOPN. Celkem 1 222 pacientů bylo léčeno přípravkem Brimica Genuair v dávce 340 mikrogramů / 12 mikrogramů. Četnosti přiřazené nežádoucím účinkům jsou založeny na hrubých mírách výskytů pozorovaných při podávání přípravku Brimica Genuair 340 mikrogramů

/ 12 mikrogramů ve sdružené analýze randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studií fáze III trvající nejméně šest měsíců.

Četnost nežádoucích účinků je definována za použití následujících konvencí: velmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), méně časté (>1/1 000 až <1/100), vzácné (>1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třída orgánových systémů

Preferovaný termín

Četnost

Infekce a infestace

Zánět nosohltanu3 Infekce močových cestSinusitidaAbsces zubu1

Časté

Poruchy imunitního systému

Přecitlivělost4

Vzácné

Angioedém4

Není známo

Poruchy metabolismu a

výživy

Hypokalémie3

Méně časté

Hyperglykémie3

Méně časté

Psychiatrické poruchy

Nespavost2

Úzkost2

Časté

Neklid3

Méně časté

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy3

Závratě3

Třes2

Časté

Dysgeuzie3

Méně časté

Poruchy oka

Rozostřené vidění2

Méně časté

Srdeční poruchy

Tachykardie2

Prodloužený QTc interval na

elektrokardiogramu2

Palpitace3

Méně časté

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Kašel3

Časté

Dysfonie2 Podráždění hrdla3

Méně časté

Bronchospasmus včetně paradoxního4

Vzácné

Gastrointestinální poruchy

Průjem3 NevolnostSucho v ústech2

Časté

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka3

Svědění3

Méně časté

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Myalgie2 Svalové křeče2

Časté

Poruchy ledvin a močových cest

Retence moči3

Méně časté

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Periferní edém3

Časté

Vyšetření

Zvýšená krevní kreatinfosfokináza1

Časté

Zvýšený krevní tlak3

Méně časté

1 Nežádoucí účinky pozorované u přípravku Brimica Genuair, ale neuvedené v Souhrnech údajů o přípravku jednotlivých složek

2    Nežádoucí účinky pozorované u přípravku Brimica Genuair a uvedené v Souhrnu údajů o přípravku nejméně u jedné složky

3    Nežádoucí účinky uvedené v Souhrnu údajů o přípravku nejméně u jedné jednotlivé složky, ale u přípravku Brimica Genuair 340/12 mikrogramů hlášené s výskytem nižším nebo srovnatelným s placebem.

4    Nežádoucí účinky uvedené v Souhrnu údajů o přípravku nejméně u jedné jednotlivé složky, ale

u přípravku Brimica Genuair 340/12 mikrogramů nepozorované; kategorie četnosti podle bodu 4.8 Souhrnu údajů o přípravku pro jednotlivé složky.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Údaje o léčbě předávkování přípravkem Brimica Genuair jsou omezené. Vysoké dávky přípravku Brimica Genuair mohou vést k exacerbaci anticholinergních a/nebo p2-adrenergních známek a příznaků; mezi nejčastější z nich patří rozostřené vidění, sucho v ústech, nevolnost, svalové křeče, třes, bolest hlavy, palpitace a hypertenze.

V případě předávkování je nutno přerušit podávání přípravku BRIMICA Genuair. Je indikována podpůrná a symptomatická léčba.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Léky na obstrukční choroby dýchacích cest, adrenergika v kombinaci s anticholinergiky, ATC kód: R03AL05

Mechanismus účinku

Složkami přípravku Brimica Genuair jsou dva bronchodilatátory: aclidinium, jako dlouhodobě působící muskarinový antagonista (známý též jako anticholinergikum), a formoterol, jako dlouhodobě působící agonista p2 adrenergních receptorů. Kombinací těchto dvou látek s různými mechanismy účinku se dosahuje zvýšené účinnosti v porovnání s každou jednotlivou složkou. V důsledku rozdílné denzity muskarinových receptorů a p2-adrenoreceptorů v centrálních a periferních plicních cestách by měli být muskarinoví antagonisté účinnější při uvolnění centrálních dýchacích cest a agonisté padrenergních receptorů by měly být účinnější při uvolnění periferních dýchacích cest; uvolnění centrálních i periferních dýchacích cest při kombinované léčbě může přispět k příznivému účinku na funkci plic. Další informace o těchto dvou látkách jsou uvedeny níže.

Aclidinium je kompetitivní selektivní antagonista muskarinových receptorů s delší dobou působení na receptorech M3 než na receptorech M2. Receptory M3 zprostředkují kontrakci hladkých svalů v dýchacích cestách. Inhalovaný aclidinium-bromid působí lokálně v plicích jako antagonista receptorů M3 hladkého svalstva dýchacích cest a navozuje bronchodilataci. Bylo prokázáno, že aclidinium také působí příznivě u pacientů s CHOPN ve smyslu zmírnění příznaků, zlepšení zdravotního stavu specifického pro onemocnění, snížení míry výskytu exacerbací a zlepšení tolerance tělesné námahy. Protože v plazmě se aclidinium-bromid rychle odbourává, je úroveň nežádoucích systémových anticholinergních účinků nízká.

Formoterol je silný selektivní agonista p2-adrenoreceptorů. Bronchodilatace je navozena způsobením přímé relaxace hladkého svalstva dýchacích cest v důsledku zvýšení hladiny cyklického AMP aktivací adenylátcyklázy. Kromě zlepšení funkce plic byl prokázán účinek formoterolu na zlepšení příznaků a kvality života pacientů s CHOPN.

Farmakodvnamické účinky

Klinické studie účinnosti prokázaly, že Brimica Genuair způsobuje klinicky významné zlepšení funkce plic (měřeno podle objemu usilovného výdechu za 1 sekundu ([FEVj]) v průběhu 12 hodin po podání.

Přípravek Brimica Genuair má rychlý nástup účinku do 5 minut od první inhalace (v porovnání s placebem) (p<0,0001). Nástup účinku přípravku Brimica Genuair byl srovnatelný s účinkem rychle působícího agonisty p2 receptorů, formoterolu, v dávce 12 mikrogramů. Maximální bronchodilatační účinky (vrcholový FEVi) ve srovnání s výchozím stavem byly pozorovány od prvního dne (304 ml) a byly zachovány v celém průběhu 6měsíční léčby (326 ml).

Elektrofyziologie srdce

Ve studiích fáze III trvajících 6 až 12 měsíců, provedených přibližně se 4 000 pacienty s CHOPN, nebyly zjištěny žádné klinicky významné účinky přípravku Brimica Genuair na parametry EKG (včetně QT intervalu) v porovnání s aclidiniem, formoterolem a placebem. Kromě toho nebyly pozorovány žádné klinicky významné účinky přípravku Brimica Genuair na srdeční rytmus při 24hodinovém Holterově monitorování u podskupiny sestávající z 551 pacientů (z nichž 114 obdrželo přípravek Brimica Genuair dvakrát denně).

Klinická účinnost a bezpečnost

Program klinického hodnocení fáze III zahrnoval přibližně 4 000 pacientů s klinickou diagnózou CHOPN a sestával ze dvou 6měsíčních, randomizovaných, placebem a účinnou látkou kontrolovaných studií (ACLIFORM-COPD a AUGMENT), z 6měsíčního prodloužení studie AUGMENT a z další 12měsíční randomizované kontrolované studie. Během těchto studií pacienti mohli nadále užívat svou stabilní léčbu inhalovanými kortikosteroidy, nízkými dávkami perorálně podávaných kortikosteroidů, kyslíkovou terapii (pokud byla kratší než 15 hod/den) nebo methylxantiny a užívat salbutamol jako záchranný lék.

Účinnost byla hodnocena měřením funkce plic a symptomatických výsledků, zdravotního stavu specifického pro onemocnění, použití záchranných léků a výskytu exacerbací. V dlouhodobých studiích bezpečnosti byl přípravek Brimica Genuair spojen s trvalou účinností při podávání v průběhu 1roční léčebné fáze, bez známek tachyfylaxe.

Vliv na funkci plic

Brimica Genuair 340/12 mikrogramů podávaný dvakrát denně konzistentně vedl ke klinicky významnému zlepšení funkce plic (podle hodnocení FEVi, usilovné vitální kapacity a inspirační kapacity) v porovnání s placebem. Ve studiích fáze III byly pozorovány významné bronchodilatační účinky do 5 minut od první dávky a byly zachovány během celého dávkovacího intervalu. Bylo dosaženo trvalého účinku v průběhu šesti měsíců a jednoho roku trvání studií fáze III.

FEV1 1 hodinu po dávce a minimální hodnota FEV1 (v porovnání s aclidiniem 400 mikrogramů a s formoterolem 12 mikrogramů) byly definovány jako současné primární cílové ukazatele v obou základních 6měsíčních studiích fáze III, s cílem prokázat bronchodilatační příspěvek formoterolu a aclidinia v přípravku Brimica Genuair.

Ve studii ACLIFORM-COPD vykázal přípravek Brimica Genuair zlepšení FEV1 1 hodinu po dávce o 299 ml v porovnání s placebem a o 125 ml v porovnání s aclidiniem (v obou případech p<0,0001) a zlepšení minimální hodnoty FEV1 o 143 ml vzhledem k placebu a o 85 ml vzhledem k formoterolu (v obou případech p<0,0001). Ve studii AUGMENT vykázal přípravek Brimica Genuair zlepšení FEV1 hodinu po dávce o 284 ml v porovnání s placebem a o 108 ml v porovnání s aclidiniem (v obou případech p<0,0001) a zlepšení minimální hodnoty FEV1 o 130 ml vzhledem k placebu (p<0,0001) a o 45 ml vzhledem k formoterolu (p=0,01).

Úleva od příznaků a přínos pro zdravotní stav specifický pro onemocnění Dušnost a další symptomatické výsledky:

Přípravek Brimica Genuair vedl ke klinicky významnému zlepšení dušnosti (podle hodnocení Indexu přechodné dyspnoe [Transition Dyspnoea Index, TDI]) se zlepšením fekálního skóre TDI v šesti měsících v porovnání s placebem o 1,29 jednotek ve studii ACLIFORM-COPD (p<0,0001) a o 1,44 jednotek ve studii AUGMENT (p<0,0001). Procento pacientů s klinicky významným zlepšením fokálního skóre TDI (definovaného jako zvýšení nejméně o 1 jednotku) bylo vyšší u přípravku Brimica Genuair než u placeba ve studii ACLIFORM-COPD (64,8 % oproti 45,5 %; p<0,001) a AUGMENT (58,1 % oproti 36,6 %; p<0,0001).

Ve sdružené analýze těchto dvou studií byl přípravek Brimica Genuair spojen se statisticky významně vyšším zlepšením fekálního skóre TDI v porovnání s aclidiniem (0,4 jednotky; p=0,016) nebo formoterolem (0,5 jednotky; p=0,009). Kromě toho vyšší procento pacientů užívajících přípravek Brimica Genuair odpovídalo klinicky významným zlepšením fokálního skóre TDI v porovnání s aclidiniem nebo formoterolem (61,9 % vs. 55,7 % resp. 57,0 %; p=0,056 resp. p=0,100).

Přípravek Brimica Genuair zlepšoval denní příznaky CHOPNjako je ,dušnosť, ,hrudní příznaky‘ a ,kašel a sputum‘ (hodnoceno podle celkového skóre E-RS) a také celkové noční příznaky, celkové časně ranní příznaky a příznaky omezující časně ranní aktivity, a to v porovnání s placebem, aclidiniem i formoterolem, avšak zlepšení nebylo vždy statisticky významné. Aclidinium/formoterol nesnižovaly statisticky významně průměrný počet nočních probuzení způsobených CHOPN ve srovnání s placebem nebo formoterolem.

Kvalita života související s onemocněním:

Přípravek Brimica Genuair vykázal klinicky významné zlepšení zdravotního stavu souvisejícího s onemocněním (hodnoceno podle St. George’s Respiratory Questionnaire [SGRQ]) ve studii AUGMENT se zlepšením celkového skóre SGRQ v porovnání s placebem o -4,35 jednotky (p<0,0001). Procento pacientů ve studii AUGMENT, u nichž bylo dosaženo klinicky významného zlepšení celkového skóre SGRQ oproti výchozímu stavu (definovaného jako pokles nejméně o 4 jednotky), bylo vyšší u přípravku Brimica Genuair než u placeba (58,2 % oproti 38,7 %; p<0,001). Ve studii ACLIFORM-COPD byl pozorován pouze malý pokles celkového skóre SGRQ oproti placebu kvůli neočekávaně vysoké odpovědi na placebo (p=0,598) a procento pacientů, u nichž bylo dosaženo klinicky významného zlepšení, bylo 55,3 % u přípravku Brimica Genuair a 53,2 % u placeba (p=0,669).

Ve sdružené analýze těchto dvou studií vykazoval přípravek Brimica Genuair větší zlepšení celkového skóre SGRQ v porovnání s formoterolem (-1,7 jednotky; p=0,018) nebo aclidiniem (-0,79 jednotky; p=0,273). Kromě toho vyšší procento pacientů užívajících přípravek Brimica Genuair odpovídalo klinicky významným zlepšením celkového skóre SGRQ v porovnání s aclidiniem a formoterolem (56,6 % vs. 53,9 % resp. 52,2 %; p=0,603 resp. p=0,270).

Snížení exacerbací CHOPN

Sdružená analýza účinnosti na základě dvou 6měsíčních studií fáze III prokázala statisticky významné 29% snížení míry výskytu středních nebo závažných exacerbací (vyžadujících léčbu antibiotiky nebo kortikosteroidy nebo vedoucích k hospitalizaci) u přípravku Brimica Genuair v porovnání s placebem (míra výskytu připadající na jednoho pacienta a jeden rok: 0,29 vs. 0,42; p=0,036).

Navíc přípravek Brimica Genuair statisticky významně oddaloval výskyt první středně závažné nebo závažné exacerbace v porovnání s placebem (poměr rizik = 0,70; p=0,027).

Spotřeba záchranných léků

Přípravek Brimica Genuair snižoval spotřebu záchranných léků po dobu 6 měsíců v porovnání s placebem (o 0,9 inhalační dávky za den [p<0,0001]), aclidiniem (o 0,4 inhalační dávky za den [p<0,001]) a formoterolem (o 0,2 inhalační dávky za den [p=0,062]).

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií s přípravkem Brimica Genuair u všech podskupin pediatrické populace v indikaci CHOPN (informace

0    použití u dětí viz bod 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Při kombinovaném podání aclidinia a formoterolu inhalační cestou nevykazovala farmakokinetika jednotlivých komponent žádné významné rozdíly oproti pozorováním při samostatném podání těchto léčivých přípravků.

Absorpce

Po inhalaci jedné dávky přípravku Brimica Genuair 340/12 mikrogramů se aclidinium a formoterol rychle absorbovaly do plazmy, přičemž dosáhly vrcholové koncentrace v plazmě do 5 minut od inhalace u zdravých subjektů a do 24 minut od inhalace u pacientů s CHOPN. Vrcholové koncentrace aclidinia a formoterolu v plazmě v ustáleném stavu pozorované u pacientů s CHOPN léčených přípravkem Brimica Genuair 2krát denně po dobu 5 dnů byly dosaženy do 5 minut po inhalaci a dosahovaly 128 pg/ml u aclidinia a 17 pg/ml u formoterolu.

Distribuce v organismu

Celková depozice aclidinia v plicích při inhalaci z inhalátoru Genuair v průměru představovala přibližně 30 % odměřené dávky. Vazba aclidinia na plazmatické bílkoviny, zjištěná in vitro, vzhledem k rychlé hydrolýze aclidinia v plazmě nejpravděpodobněji odpovídala vazbě metabolitů na bílkoviny; na plazmatické bílkoviny bylo navázáno 87 % karboxylových metabolitů a 15 % alkoholových metabolitů. Hlavní plazmatickou bílkovinou, která váže aclidinium, je albumin.

Formoterol se váže na plazmatické bílkoviny z 61 až 64 % (34 % primárně na albumin). V rozsahu koncentrací dosahovaných u terapeutických dávek nedochází k saturaci vazných míst.

Biotransformace

Aclidinium je rychle a do velké míry hydrolyzováno na farmakologicky neaktivní deriváty, kterými jsou alkoholy a karboxylové kyseliny. Po inhalaci jsou plazmatické koncentrace kyselých metabolitů přibližně 100krát vyšší než koncentrace alkoholových metabolitů a nezměněné léčivé látky. K hydrolýze dochází chemickými (neenzymatickými) i enzymatickými pochody působením esteráz, přičemž butyrylcholinesteráza je hlavní humánní esteráza účastnící se hydrolýzy. Nízká absolutní biologická dostupnost inhalovaného aclidinia (<5 %) je způsobena tím, že aclidinium, ať deponované v plicích nebo požité, prochází rozsáhlou systémovou a presystémovou hydrolýzou. Biotransformace enzymy CYP450 má menší význam pro celkovou metabolickou clearanci aclidinia. Studie in vitro prokázaly, že aclidinium v terapeutické dávce ani jeho metabolity nemají inhibiční ani indukční účinek na žádný z enzymů cytochromu P450 (CYP450) ani nejsou inhibitory esteráz (karboxylesterázy, acetylcholinesterázy a butyrylcholinesterázy). Studie in vitro prokázaly, že aclidinium ani jeho metabolity nejsou substráty ani inhibitory P-glykoproteinu.

Formoterol je eliminován primárně metabolismem. Hlavní cesta zahrnuje přímou glukuronidaci, další metabolickou cestou je O-demethylace, po níž následuje konjugace s tvorbou glukuronidu. O-demethylace formoterolu se účastní izoenzymy CYP2D6, CYP2C19, CYP2C9 a CYP2A6 cytochromu P450. Formoterol neinhibuje enzymy CYP450 při terapeuticky významných koncentracích.

Eliminace

Konečný eliminační poločas po vdechnutí přípravku Brimica Genuair 340/12 mikrogramů je přibližně 5 hodin u aclidinia a 8 hodin u formoterolu.

Po intravenózním podání 400 ^g radiologicky značeného aclidinia zdravým subjektům bylo přibližně

1    % dávky vyloučeno močí jako nezměněný aclidinium-bromid. Až 65 % dávky bylo eliminováno ve formě metabolitů močí a až 33 % ve formě metabolitů stolicí. Po inhalaci 200 mikrogramů a

400 mikrogramů aclidinia zdravými subjekty nebo pacienty s CHOPN byla exkrece nezměněného

aclidinia močí velmi nízká a představovala přibližně 0,1 % podané dávky, což naznačuje, že renální clearance má při celkové clearanci aclidinia z plazmy jen malý význam.

Hlavní část dávky formoterolu je transformována jaterním metabolismem následovaným renální eliminací. Po inhalaci je 6 až 9 % podané dávky formoterolu vyloučeno močí v nezměněné formě nebo jako přímé konjugáty formoterolu.

Speciální populace

Starší pacienti

U starších pacientů nebyly provedeny žádné farmakokinetické studie aclidinia/formoterolu. Vzhledem k tomu, že u starších pacientů nejsou zapotřebí žádné úpravy dávky aclidinia ani formoterolu, není nutná žádná úprava dávky u geriatrických pacientů ani pro kombinaci aclidinium/formoterol.

Pacienti s poruchou funkce ledvin a jater

Nejsou k dispozici žádné údaje o specifickém použití kombinace aclidinium/formoterol u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater. Vzhledem k tomu, že u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater není nutná žádná úprava dávky aclidinia ani formoterolu, nejsou zapotřebí žádné úpravy dávky u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater ani pro kombinaci aclidinium/formoterol.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční a vývojové toxicity aclidinia a formoterolu neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Účinky aclidinia v neklinických studiích, týkající se reprodukční toxicity (fetotoxické účinky) a fertility (mírný pokles četnosti početí, počtu žlutých tělísek a předimplantační a poimplantační ztráty) byly pozorovány pouze po expozicích dostatečně převyšujících maximální expozici u člověka, což svědčí o malém významu při klinickém použití.

U formoterolu byla prokázána snížená fertilita (implantační ztráty) u potkanů, a také snížené časné postnatální přežití a snížená porodní hmotnost při vysoké systémové expozici formoterolu. U potkanů a myší bylo pozorováno mírné zvýšení míry výskytu leiomyomů v děloze; tento jev je přisuzován specifickému výskytu v řádu hlodavců po dlouhodobé expozici vysokým dávkám agonistů p2-adrenoreceptoru.

Neklinické studie hodnotící vliv kombinace aclidinia/formoterolu na kardiovaskulární parametry prokázaly, že zvýšení srdeční frekvence a výskyt arytmií při expozicích dostatečně převyšujících maximální expozici indikovanou u člověka mají při klinickém použití malý význam. Tyto účinky jsou známé jako nadměrné farmakologické odpovědi pozorované u p2-agonistů.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek Monohydrát laktosy.

6.2    Inkompatibility Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti 3 roky.

Použít do 60 dnů po otevření sáčku.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Inhalátor Genuair uchovávejte v zataveném sáčku až do doby, kdy začnete podávat lék.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Inhalátor Genuair je vícesložkový prostředek vyrobený z plastů (polykarbonátu, akrylonitril-butadien-styrenu, polyoxymethylenu, polyester-butylen-tereftalátu, polypropylenu, polystyrenu) a nerezové oceli. Má bílou barvu a je opatřen integrálním indikátorem dávek a oranžovým dávkovacím tlačítkem. Náustek je krytý snímatelným oranžovým ochranným krytem. Inhalátor se dodává uzavřený v ochranném obalu z vrstveného hliníku obsahujícím sáček s vysoušedlem a je uložený v kartonové krabičce.

Krabička obsahující 1 inhalátor s 30 dávkami.

Krabička obsahující 1 inhalátor s 60 dávkami.

Krabička obsahující 3 inhalátory s 60 dávkami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Návod k použití viz bod 4.2.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

AstraZeneca AB SE-151 85 Sodertálje Švédsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/14/963/001

EU/1/14/963/002

EU/1/14/963/003

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 19. listopad 2014

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

PŘÍLOHA II

A.    VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.    DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A.

Ctra. Nacional II, Km. 593

08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona

Španělsko

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

C.    DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE • Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Držitel rozhodnutí o registraci předloží první pravidelně aktualizovanou zprávu o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek do šesti měsíců od jeho registrace. Držitel rozhodnutí o registraci dále předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.

D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

•    Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

•    na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

•    při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného RMP, je možné je předložit současně.

• Povinnost uskutečnit poregistrační opatření

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční v daném termínu níže uvedená opatření:

Popis

Termín

splnění

Předložení schválené prodloužené studie používání léčiva (drug utilisation study, DUS) a poregistrační studie bezpečnosti (post-authorisation safety study, PASS) pro aclidinium-bromid za účelem posouzení celkové mortality a navrhovaných cílových parametrů kardiovaskulární bezpečnosti (se srdeční arytmií jako doplňkovým cílovým parametrem) u pacientů s CHOPN užívajících aclidinium/formoterol podle protokolu schváleného výborem PRAC.

3. čtvrtletí 2018

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU VNĚJŠÍ KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Brimica Genuair 340/12 mikrogramů, prášek k inhalaci aclidinium/formoteroli fumaras dihydricus


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna podaná dávka obsahuje 396 mikrogramů aclidinii bromidum (ekvivalent 340 mikrogramů aclidinii) a 11,8 mikrogramu formoteroli fumaras dihydricus.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje také: laktosu

Další údaje jsou uvedeny v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 inhalátor obsahující 30 dávek inhalátor obsahující 60 dávek 3 inhalátory, každý se 60 dávkami


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Inhalační podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP

Spotřebujte do 60 dnů od otevření sáčku.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Inhalátor Genuair uchovávejte v zataveném sáčku až do doby, kdy začnete podávat lék.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


AstraZeneca AB SE-151 85 Sodertalje Švédsko

AstraZeneca (logo AstraZeneca)


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/14/963/003

1 inhalátor se 30 dávkami

EU/1/14/963/001

1 inhalátor se 60 dávkami

EU/1/14/963/002

3 inhalátory, každý se 60 dávkami

13. ČÍSLO ŠARŽE


c. s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


brimica genuair


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH ALUMINIOVÝ SÁČEK_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Brimica Genuair 340/12 mikrogramů, prášek k inhalaci adidinium/formoteroli fumaras dihydricus

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI_

AstraZeneca (logo AstraZeneca)

3.    POUŽITELNOST

EXP

Spotřebujte do 60 dnů po otevření sáčku.

4.    ČÍSLO ŠARŽE_

č. š.:

5.    JINÉ_

Inhalátor Genuair uchovávejte v zataveném sáčku až do doby, kdy začnete podávat lék. [šipka] Zde odtrhněte

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ŠTÍTEK NA INHALÁTORU


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Brimica Genuair 340/12 ^g, prášek k inhalaci aclidinium/formoteroli fumaras dihydricus

2. ZPŮSOB PODÁNÍ


Inhalační podání 3. POUŽITELNOST


Použít do 60 dnů po otevření sáčku. EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


č. š.:


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


30 dávek 60 dávek


6. JINÉ


AstraZeneca (logo AstraZeneca)


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Brimica Genuair 340 mikrogramů/12 mikrogramů, prášek k inhalaci

aclidinium/formoteroli fumaras dihydricus

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Brimica Genuair a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Brimica Genuair užívat

3.    Jak se přípravek Brimica Genuair užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Brimica Genuair uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

7.    Inhalátor Genuair: Návod k použití

1. Co je přípravek Brimica Genuair a k čemu se používá Co je přípravek Brimica Genuair

Tento přípravek obsahuje dvě léčivé látky, aclidinium a formoterol-fumarát dihydrát. Obě patří do skupiny léků zvaných bronchodilatátory. Bronchodilatátory uvolňují svaly v dýchacích cestách, což umožňuje větší otevření dýchacích cest a usnadní Vám dýchání. Inhalátor Genuair Vám při vdechnutí aplikuje léčivé látky přímo do plic.

K čemu se přípravek Brimica Genuair používá

Přípravek Brimica Genuair se používá u dospělých pacientů s dýchacími potížemi způsobovanými onemocněním plic zvaným chronická obstrukční plicní choroba (CHOPN), při kterém jsou poškozeny nebo zablokovány dýchací cesty a plicní sklípky. Otevřením dýchacích cest tento přípravek ulevuje od příznaků, jako je dušnost. Pravidelné užívání přípravku Brimica Genuair Vám pomůže minimalizovat vliv CHOPN na Váš každodenní život.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Brimica Genuair užívat Neužívejte přípravek Brimica Genuair:

-    Jestliže jste alergický(á) na aclidinium, formoterol-fumarát dihydrát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku nebo laktosu (viz bod 2 „Brimica Genuair obsahuje laktosu“).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Brimica Genuair se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou v případě, že máte následující onemocnění nebo příznaky:

-    Jestliže máte astma. Tento přípravek se nesmí používat k léčbě astmatu.

-    Jestliže máte problémy se srdcem.

-    Jestliže máte epilepsii.

-    Jestliže máte problémy se štítnou žlázou (tyreotoxikózu).

-    Jestliže máte nádor některé z nadledvin (feochromocytom).

-    Jestliže máte potíže s močením nebo problémy se zvětšenou prostatou.

-    Jestliže máte oční onemocnění zvané glaukom s uzavřeným úhlem, které způsobuje zvýšení nitroočního tlaku.

Přípravek Brimica Genuair ihned přestaňte užívat a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví cokoli z následujícího:

-    Jestliže máte náhlé potíže s dýcháním nebo s polykáním, otok jazyka, hrdla, rtů nebo obličeje nebo kožní vyrážku a/nebo svědění. Může se jednat o známky alergické reakce.

-    Jestliže se u Vás bezprostředně po užití tohoto léku objeví tíseň na hrudi, kašel, sípání nebo dušnost. Může se jednat o známky stavu zvaného „paradoxní bronchospasmus“, což je nadměrné dlouhodobé stažení svalů dýchacích cest následující bezprostředně po použití bronchodilatátoru.

Přípravek Brimica Genuair se používá jako udržovací (dlouhodobá) léčba při CHOPN. Tento přípravek nesmíte použít k léčbě náhlého záchvatu dušnosti nebo sípání.

Jestliže se Vaše obvyklé příznaky CHOPN (dušnost, sípání, kašel) během užívání přípravku Brimica Genuair nezlepší nebo zhorší, neměli byste jej přestat užívat, ale měli byste vyhledat co nejdříve lékaře pro případ, že budete potřebovat jiný lék.

Jestliže vidíte světelné kruhy kolem zdrojů světla nebo barevné obrazy, máte bolesti nebo nepříjemné pocity v oku nebo trpíváte dočasným rozostřením zraku, co nejdříve vyhledejte lékaře a poraďte se s ním.

V souvislosti s léky, jako je přípravek Brimica Genuair, byla pozorována suchost v ústech. Při dlouhodobé léčbě může být suchost v ústech spojena s výskytem zubního kazu, takže je důležité věnovat pozornost ústní hygieně.

Děti a dospívající

Přípravek Brimica Genuair nesmí užívat děti a dospívající mladší 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Brimica Genuair

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Pokud užíváte přípravek Brimica Genuair s některými jinými léky, účinek přípravku Brimica Genuair nebo jiných léků se může změnit.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud užíváte:

•    Jakékoli léky k léčbě dýchacích potíží, které mohou být podobné přípravku Brimica Genuair.

•    Léky, které snižují hladinu draslíku v krvi. K těm patří:

o kortikosteroidy pro ústní podání (například prednisolon); o    diuretika (jako je furosemid nebo hydrochlorthiazid);

o některé léky používané k léčbě onemocnění dýchacích cest (jako je theofylin).

•    Léky zvané betablokátory, které se mohou používat k léčbě vysokého krevního tlaku nebo jiných srdečních onemocnění (jako je atenolol nebo propanolol) nebo k léčbě glaukomu (jako je timolol).

•    Léky, které mohou způsobovat typ změny záznamu elektrické aktivity srdce známý jako prodloužení intervalu QT (lze pozorovat na elektrokardiogramu). K těm patří léky na léčbu: o deprese (například inhibitory monoaminooxidázy nebo tricyklická antidepresiva);

o bakteriálních infekcí (např. erytromycin, klaritromycin, telitromycin); o    alergických reakcí (antihistaminika).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Jste-li těhotná nebo kojíte, nesmíte přípravek Brimica Genuair užívat, pokud Vám to nedoporučí Váš lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by přípravek Brimica Genuair měl vliv na schopnost řídit nebo používat stroje. U některých pacientů tento přípravek může způsobovat rozostřené vidění nebo závratě. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z těchto nežádoucích účinků, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, dokud závratě nevymizí a vidění se nevrátí k normálu.

Přípravek Brimica Genuair obsahuje laktosu

Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, kontaktujte svého lékaře před tím, než začnete tento přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Brimica Genuair užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

-    Doporučená dávka je jedna inhalace (vdechnutí) dvakrát denně ráno a večer.

-    Účinek přípravku Brimica Genuair trvá 12 hodin; proto se musíte pokusit brát přípravek Brimica Genuair ve stejnou dobu každé ráno a každý večer, protože tak je zajištěn neustálý dostatek léku ve Vašem těle, abyste mohl(a) snadněji dýchat po celý den i po celou noc. Užívání léku

v pravidelnou dobu Vám také pomůže lépe si zapamatovat, že si máte lék vzít.

-    Návod k použití: Pokyny k použití inhalátoru Genuair najdete v části 7 na konci příbalové informace. Pokud si nejste jist(á), jak přípravek Brimica Genuair užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

-    Přípravek Brimica Genuair můžete užívat kdykoli před jídlem nebo pitím či po něm.

CHOPN je chronické onemocnění; proto se přípravek Brimica Genuair musí užívat každý den dvakrát denně, a nikoli pouze při dýchacích problémech nebo jiných příznacích CHOPN.

Doporučenou dávku mohou užívat i starší pacienti a pacienti, kteří mají problémy s ledvinami nebo s játry. U těchto pacientů není nutná žádná úprava dávky.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Brimica Genuair, než jste měl(a)

Pokud si myslíte, že jste mohl(a) užít více přípravku Brimica Genuair, než jste měl(a), je u Vás vyšší pravděpodobnost výskytu některých jeho nežádoucích účinků, jako je rozostřené vidění, sucho v ústech, nevolnost, třes/chvění, bolest hlavy, bušení srdce (palpitace) nebo zvýšení krevního tlaku; proto musíte okamžitě kontaktovat svého lékaře nebo vyhledat nejbližší lékařskou pohotovost. Ukažte balení přípravku Brimica Genuair. Může být potřeba lékařské ošetření.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Brimica Genuair

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Brimica Genuair, užijte vynechanou dávku co nejdříve a následující dávku užijte v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Brimica Genuair

Tento lék je určen k dlouhodobému užívání. Chcete-li léčbu ukončit, nejprve se poraďte se svým lékařem, protože Vaše příznaky by se mohly zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné: pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z těchto nežádoucích účinků, sdělte to okamžitě svému lékaři.

Méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100

-    Svalová slabost, záškuby a/nebo abnormální srdeční rytmus, protože to mohou být známky snížení obsahu draslíku v krvi.

-    Únava, zvýšená žízeň a/nebo častější potřeba močení než obvykle, protože to mohou být známky zvýšení obsahu cukru v krvi.

-    Bušení srdce (palpitace), protože to může být známka neobvykle rychlého srdečního tepu nebo abnormálního srdečního rytmu.

Vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1 000

-    Tíseň na hrudi, kašel, sípání nebo dušnost bezprostředně po užití tohoto léku.

-    Náhlé potíže s dýcháním nebo s polykáním, otok jazyka, hrdla, rtů nebo obličeje nebo kožní vyrážka a/nebo svědění - to mohou být známky alergické reakce.

Není známo: frekvenci z dostupných údajů nelze určit

Otok obličeje, hrdla, rtů nebo jazyka (s obtížným dýcháním nebo polykáním nebo bez), závažná svědící vyrážka na kůži (kopřivka), protože to mohou být příznaky alergické reakce.

Další nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout při užívání přípravku Brimica Genuair:

Časté: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10

-    Kombinace bolesti v krku a rýmy - to mohou být známky zánětu nosohltanu

-    Bolest hlavy

-    Bolestivé a/nebo časté močení - to mohou být známky infekce močových cest

-    Kašel

-    Průjem

-    Ucpaný nebo plný nos nebo rýma a/nebo bolest či pocit tlaku ve tvářích nebo v čele - to mohou být známky zánětu dutin

-    Závratě

-    Svalové křeče

-    Nevolnost (špatně od žaludku)

-    Potíže se spaním

-    Sucho v ústech

-    Bolesti svalů

-    Otok rukou, kotníků nebo chodidel

-    Absces (infekce) tkáně v lůžku zubu

-    Zvýšená hladina bílkoviny, která se nachází ve svalech a nazývá se kreatinfosfokináza

-    Třes/chvění

-    Úzkost

Méně časté:

-    Rychlý srdeční tep (tachykardie)

-    Rozostřené vidění

-    Změny hlasu (dysfonie)

-    Obtížné močení nebo pocit neúplně vyprázdněného měchýře (retence moči)

-    Abnormální záznam elektrické aktivity srdce (prodloužení intervalu QT) potenciálně vedoucí k abnormálnímu srdečnímu rytmu

-    Změněná chuť (dysgeuzie)

-    Podráždění hrdla

-    Zvýšený krevní tlak

-    Neklid

-    Vyrážka

Svědění kůže

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Brimica Genuair uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku na inhalátoru, krabičce a sáčku inhalátoru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Inhalátor Genuair uchovávejte v zataveném sáčku až do doby, kdy začnete podávat lék.

Spotřebujte do 60 dnů po otevření sáčku.

Přípravek Brimica Genuair nepoužívejte, pokud zaznamenáte, že je obal poškozený nebo vykazuje známky pokusů o otevření.

Po užití poslední dávky musíte inhalátor zlikvidovat. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co obsahuje přípravek Brimica Genuair

-    Léčivými látkami jsou aclidinii bromidum a formoteroli fumaras dihydricus. Jedna podaná dávka obsahuje 396 mikrogramů aclidinii bromidum (ekvivalent 340 mikrogramů aclidinii) a 11,8 mikrogramů formoteroli fumaras dihydricus.

-    Další složkou je monohydrát laktosy.

Jak přípravek Brimica Genuair vypadá a co obsahuje toto balení

Brimica Genuair je bílý nebo téměř bílý prášek.

Inhalátor Genuair je bílé zařízení opatřené integrálním indikátorem dávek a oranžovým dávkovacím tlačítkem. Náustek je krytý snímatelným oranžovým ochranným krytem. Dodává se v zataveném ochranném aluminiovém sáčku obsahujícím sáček s vysoušedlem.

Dodávané velikosti balení:

Krabička obsahující 1 inhalátor s 30 dávkami.

Krabička obsahující 1 inhalátor s 60 dávkami.

Krabička obsahující 3 inhalátory s 60 dávkami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

AstraZeneca AB SE-151 85 Sodertálje

Švédsko

Výrobce:

Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A.

Ctra. Nacional II, Km. 593

08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona

Španělsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci

Belgie/Belgique/Belgien

Menarini Benelux NV/SA Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

Lietuva

UAB “BERLIN-CHEMIE MENARINI BALTIC” Tel: +370 52 691 947

Btarapna

Tn “EepaHH-XeMH Ar” Ten.: +359 2 96 55 365

Luxembourg/Luxemburg

Menarini Benelux NV/SA Tél/Tel: + 32 (0)2 721 4545

Česká republika

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o. Tel: +420 267 199 333

Magyarország

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. Tel.: +36 23501301

Danmark

AstraZeneca A/S Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Berlin-Chemie AG Tel: +49 (0) 30 67070

AstraZeneca GmbH Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV Tel: +31 79 363 2222

Eesti

OU Berlin-Chemie Menarini Eesti Tel: +372 667 5001

Norge

AstraZeneca AS Tlf: +47 21 00 64 00

ELXáSa

MENARINI HELLAS AE T^7: +30 210 8316111-13

Osterreich

A. Menarini Pharma GmbH. Tel: +43 1 879 95 85-0

Espaňa

Laboratorios Menarini S.A. Tel: +34-93 462 88 00

Polska

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 566 21 00

France

MENARINI France Tél: +33 (0)1 45 60 77 20

Portugal

A. Menarini Portugal - Farmaceutica, S.A. Tel: +351 210 935 500

Hrvatska

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. Tel: + 385 1 4821 361

Románia

Berlin-Chemie A.Menarini S.R.L. Tel: +40 21 232 34 32

Ireland

A. Menarini Pharmaceuticals Ireland Ltd Tel: +353 1 284 6744

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 70 00 Italia

Laboratori Guidotti S.p.A.

Tel: +39- 050 971011

Kúrcpog

A^skt^p Oap^aKeuuKq AtS Tn^: +357 22490305 Latvija

SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic Tel: +371 67103210


Slovenija

Berlin-Chemie AG, Podružnica Ljubljana Tel: +386 01 300 2160


Slovenská republika

Berlin-Chemie AG - obchodné zastúpenie v SR Tel: +421 2 544 30 730

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy Puh/Tel: +358 10 23 010

Sverige

AstraZeneca AB Tel: +46 8 553 26 000

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd Tel: +44 1582 836 836


Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu/.

7. Inhalátor Genuair: návod k použití

Tato část obsahuje informace o použití Vašeho inhalátoru Genuair. K dispozici je také videoukázka o způsobu použití inhalátoru Genuair na www.genuair.com a přístupná pomocí kódu uvedeného níže. Máte-li jakékoli otázky týkající se užívání Vašeho inhalátoru, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.Před použitím inhalátoru Genuair si prosím přečtěte celý návod.

Seznámení s přípravkem Brimica

s jeho součástmi.


Genuair: Vyjměte inhalátor Genuair ze sáčku a seznamte se

Jak se přípravek Brimica Genuair užívá Souhrn

Pro použití inhalátoru Genuair musíte odstranit kryt a provést následující 2 kroky:

Krok 1: Stiskněte a UVOLNĚTE oranžové tlačítko a úplně vydechněte mimo inhalátor.

Krok 2: Rty pevně obemkněte náustek a SILNĚ a ZHLUBOKA vdechněte přes inhalátor.

Po inhalaci nesmíte zapomenout znovu nasadit ochranný kryt.

Příprava

•    Před prvním použitím roztrhněte zatavený sáček podél zářezu a vyjměte inhalátor Genuair. Sáček a vysoušedlo vyhoďte.

•    Když si chcete vzít svou dávku léku, sejměte ochranný kryt tak, že zlehka stisknete šipky

vyznačené na obou stranách a vytáhnete kryt ven (viz obrázek 1).


Ochranný

krytNáustek


Barevné

kontrolní

okénko


Indikátor

dávek


Oranžové

tlačítko


OBRÁZEK 1

•    Prohlédněte si náustek, zda není ucpaný.

•    Držte inhalátor Genuair vodorovně náustkem směrem k sobě tak, aby oranžové tlačítko směřovalo přímo nahoru (viz obrázek 2).

OBRÁZEK 2


KROK 1: STISKNĚTE oranžové tlačítko zcela dolů a potom je UVOLNĚTE (obrázky 3 a 4). ORANŽOVÉ TLAČÍTKO NEDRŽTE STISKNUTÉ.

STISKNĚTE oranžové tlačítko UVOLNĚTE oranžové tlačítko na doraz zcela dolů


OBRÁZEK 3


OBRÁZEK 4


Zastavte se a proveďte kontrolu: Ujistěte se, že dávka je připravena k inhalaci

•    Ujistěte se, že barevné kontrolní okénko se zbarvilo zeleně (viz obrázek 5).

•    Zelené kontrolní okénko potvrzuje, že lék je připraven k inhalaci.


POKUD BAREVNÉ KONTROLNÍ OKÉNKO ZŮSTANE ČERVENÉ, ZNOVU STISKNĚTE A UVOLNĚTE TLAČÍTKO (VIZ KROK 1).

•    Než si vložíte inhalátor do úst, úplně vydechněte. Nevydechujte do inhalátoru.

KROK 2:

•    Rty pevně obemkněte náustek inhalátoru Genuair a SILNĚ a ZHLUBOKA vdechněte přes náustek (viz obrázek 6).

Tímto silným a hlubokým vdechnutím se lék dostane do plic.

POZOR: NEDRŽTE ORANŽOVÉ TLAČÍTKO STISKNUTÉ V PRŮBĚHU INHALACE.


OBRÁZEK 6

•    V průběhu vdechování uslyšíte „KLIKNUTÍ“, které signalizuje, že používáte inhalátor Genuair správně.

•    Pokračujte ve vdechování i poté, co uslyšíte „KLIKNUTÍ“inhalátoru, abyste zajistili podání celé dávky.

•    Vyjměte inhalátor Genuair z úst a zadržte dech na tak dlouho, jak to bez potíží snesete, a potom pomalu vydechněte nosem.

Poznámka: Někteří pacienti mohou při inhalaci léku individuálně pociťovat mírné vjemy sladké nebo

hořké chuti. Pokud po inhalaci necítíte žádnou chuť, neopakujte dávku.

Zastavte se a proveďte kontrolu: Ujistěte se, že jste inhalovali správně.

• Ujistěte se, že se kontrolní okénko zbarvilo červeně (viz obrázek 7). To potvrzuje, že jste správně inhalovali celou dávku.

POKUD BAREVNÉ KONTROLNÍ OKÉNKO ZŮSTANE ZELENÉ, ZNOVU SILNĚ A ZHLUBOKA VDECHNĚTE PŘES NÁUSTEK (VIZ KROK 2).

•    Pokud okénko nezmění barvu na červenou, možná jste neuvolnili oranžové tlačítko před inhalací nebo jste inhalaci neprovedli správně. Pokud k tomu dojde, zkuste to znovu.

Ujistěte se, že jste UVOLNILI oranžové tlačítko a provedli SILNÝ a hluboký nádech přes náustek.

Poznámka: Nejste-li schopni provést inhalaci správně po několika pokusech, poraďte se s lékařem.

•    Jakmile se okénko zbarví červeně, nasaďte zpět ochranný kryt tak, že jej zatlačíte na náustek (viz obrázek 8).

OBRÁZEK 8

Kdy byste měli dostat nový inhalátor Genuair?

•    Inhalátor Genuair je vybaven indikátorem dávek, který ukazuje přibližný počet dávek

zbývajících v inhalátoru. Indikátor dávek se pomalu pohybuje dolů v intervalech po 10 (60, 50, 40, 30, 20, 10, 0) (viz obrázek A). Každý inhalátor Genuair aplikuje nejméně 30 nebo 60 dávek v závislosti na velikosti balení.

Když se na indikátoru dávek objeví červený pruhovaný pás, (viz obrázek A), znamená to, že se blíží poslední dávka a měli byste dostat nový inhalátor Genuair.

Indikátor dávek odpočítává po 10: 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0.

OBRÁZEK A

Poznámka: Pokud se Vám zdá, že je inhalátor Genuair poškozený nebo pokud ztratíte kryt, musíte inhalátor vyměnit. Inhalátor Genuair SE NEMUSÍ čistit. Pokud si jej však přejete vyčistit, otřete vnější povrch náustku suchou buničinou nebo papírovým kapesníkem.

K čištění inhalátoru Genuair NIKDY nepoužívejte vodu, protože by mohla poškodit lék.

Jak poznáte, že je inhalátor Genuair prázdný?

•    Když se uprostřed indikátoru dávek objeví 0 (nula), měli byste pokračovat v užívání dávek zbývajících v inhalátoru Genuair.

•    Když je k inhalaci připravena poslední dávka, oranžové tlačítko se nevrátí do krajní horní pozice, ale zůstane zablokované ve středové pozici (viz obrázek B). I když je oranžové tlačítko zablokované, je možno provést inhalaci poslední dávky. Poté již inhalátor Genuair nelze znovu použít a musíte začít používat nový inhalátor Genuair.

Zablokováno

OBRÁZEK B

35