Příbalový Leták

Brieka 75 Mg Tvrdé Tobolky

sp.zn. sukls118646/2014, sp.zn. sukls118647/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

Brieka 75 mg tvrdé tobolky Brieka 150 mg tvrdé tobolky Pregabalinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Brieka a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Brieka užívat

3.    Jak se přípravek Brieka užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Brieka uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je přípravek Brieka a k čemu se používá

Přípravek Brieka patří do skupiny léků používaných k léčbě epilepsie, neuropatické bolesti a generalizované úzkostné poruchy (GAD) u dospělých.

Periferní a centrální neuropatická bolest: Přípravek Brieka se používá k léčbě dlouhotrvající bolesti

způsobené poškozením nervů. Periferní neuropatickou bolest může způsobit celá řada onemocnění, jako např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Bolest může být pociťována jako horkost, pálení, tepání, vystřelování, bodání, ostrá bolest, svírání, žhavá bolest, brnění, snížená citlivost a mravenčení. Periferní a centrální neuropatická bolest může rovněž vést ke změnám nálady, poruchám spánku, únavě a může mít dopad na tělesné a společenské fungování a celkovou kvalitu života.

Epilepsie: Přípravek Brieka se používá k léčbě určitých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku) u dospělých osob. Váš lékař Vám předepíše přípravek Brieka, aby Vám pomohl léčit epilepsii v případě, kdy Vaše současná léčba nedokáže zcela upravit Váše onemocnění. Přípravek Brieka se má užívat navíc k současné léčbě. Přípravek Brieka se neužívá samostatně, musíte jej vždy užívat v kombinaci s dalšími léky k léčbě epilepsie.

Generalizovaná úzkostná porucha: Přípravek Brieka se používá k léčbě generalizované úzkostné poruchy (Generalised Anxiety Disorder, GAD). Příznakem generalizované úzkostné poruchy jsou dlouhodobá nadměrná úzkost a trápení, které lze jen těžko kontrolovat. Generalizovaná úzkostná porucha může také způsobit neklid nebo pocit napětí nebo podráždění, zvýšenou unavitelnost, potíže s koncentrací nebo pocit prázdnoty, podrážděnost, svalové napětí nebo poruchy spánku. Tyto stavy jsou odlišné od stresu a napětí běžného života.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Brieka užívat

Neužívejte přípravek Brieka:

• jestliže jste alergický(á) na pregabalin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Brieka se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

-    Někteří pacienti užívající přípravek Brieka hlásili příznaky nasvědčující alergické reakci. Tyto příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, stejně jako výsev kožní vyrážky. Zaznamenáte-li kteroukoli z těchto reakcí, kontaktujte ihned svého lékaře.

-    Přípravek Brieka může způsobit závratě a ospalost, což může zvýšit výskyt náhodných poranění (pádů) u starších pacientů. Proto byste měl(a) být opatrný(á), dokud si nezvyknete na všechny účinky, které lék může mít.

-    Přípravek Brieka může způsobovat rozmazané vidění, ztrátu zraku nebo jiné změny zraku, z nichž většina je přechodná. Zaznamenáte-li jakékoli změny zraku, kontaktujte ihned svého lékaře.

-    U některých pacientů s diabetem (cukrovkou), kteří při léčbě pregabalinem přibývají na váze, může být nezbytné upravit dávku léků k léčbě diabetu.

-    U pacientů s poraněním míchy se mohou některé nežádoucí účinky, jako je např. ospalost, vyskytovat častěji, protože tito pacienti mohou např. k léčbě bolesti nebo zvýšeného napětí svalů užívat více léčivých přípravků, které mohou mít podobné nežádoucí účinky jako pregabalin. Závažnost těchto nežádoucích účinků se může při souběžném užívání zvyšovat.

-    U některých pacientů užívajících pregabalin bylo hlášeno srdeční selhání; tito pacienti byli nejčastěji starší a trpěli srdečně-cévním onemocněním. Před užitím tohoto léku informujte svého lékaře, pokud máte, nebo jste měl(a) někdy dříve onemocnění srdce.

-    U několika pacientů léčených přípravkem Brieka bylo hlášeno selhání ledvin. Pokud během léčby přípravkem Brieka zaznamenáte sníženou frekvenci močení, informujte svého lékaře; přerušením léčby se může tento stav zlepšit.

-    Malý počet pacientů léčených antiepileptiky, jako je přípravek Brieka, měl myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. Máte-li podobné myšlenky, kontaktujte ihned svého lékaře.

-    Pokud je přípravek Brieka podáván současně s léky, které mohou vyvolat zácpu (např. některé léky proti bolesti), může dojít k výskytu obtíží v trávicím traktu (např. zácpa, ucpaná nebo ochrnutá střeva). Informuje lékaře, zaznamenáte-li zácpu, zvláště máte-li k ní sklony.

-    Před zahájením léčby tímto přípravkem byste měl(a) svému lékaři sdělit, zda jste někdy trpěl(a) alkoholismem nebo zneužíváním léků či závislostí na nich. Neužívejte větší množství přípravku, než Vám bylo předepsáno.

-    Během léčby přípravkem Brieka nebo krátce po jeho vysazení byl hlášen výskyt křečí. Pokud se u Vás vyskytnou křeče, kontaktujte ihned svého lékaře.

-    U některých pacientů, kteří užívali přípravek Brieka a zároveň trpěli dalším onemocněním, byly hlášeny případy úbytku mozkových funkcí (encefalopatie). Řekněte svému lékaři, pokud máte, nebo jste měl(a) někdy dříve

jakékoli závažné onemocnění, včetně onemocnění jater a ledvin.

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost u dětí a dospívajících (do 18 let) nebyla dosud stanovena, a proto se pregabalin nemá v této věkové skupině používat.

Další léčivé přípravky a přípravek Brieka

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Brieka a některé jiné léky mohou na sebe vzájemně působit (interakce). Při užívání s určitými jinými léky může přípravek Brieka zesilovat nežádoucí účinky, pozorované u těchto léků, včetně selhání dýchání a kómatu. Stupeň závratí, ospalosti a poklesu soustředěnosti se může zvýšit, pokud se přípravek Brieka užívá současně s jinými léčivými přípravky obsahujícími:

-    oxykodon (používá se jako lék proti bolesti)

-    lorazepam (používá se k léčbě úzkosti)

-    alkohol.

Přípravek Brieka se může používat současně s perorálními antikoncepčními tabletami.

Přípravek Brieka s jídlem, pitím a alkoholem

Tobolky přípravku Brieka je možné užívat s jídlem nebo bez jídla.

Při léčbě přípravkem Brieka se nedoporučuje pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení

Přípravek Brieka by se neměl užívat v těhotenství ani během kojení, pokud lékař neurčí jinak. Ženy ve věku, kdy mohou otěhotnět, musí používat účinnou antikoncepci. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Brieka může způsobovat závratě, ospalost a snížení soustředěnosti. Neměl(a) byste řídit motorová vozidla, obsluhovat stroje ani provádět jiné potenciálně nebezpečné činnosti, dokud si nebudete jistý(á), že tento léčivý přípravek neovlivňuje Vaši schopnost provádět tyto činnosti.

3. Jak se přípravek Brieka užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí, jaká dávka léku je pro Vás vhodná.

Přípravek Brieka je určen pouze k perorálnímu podání (podání ústy).

Periferní a centrální neuropatická bolest, epilepsie nebo generalizovaná úzkostná porucha:

-    Užívejte tobolky v takovém počtu, jaký Vám předepsal lékař.

-    Dávka, která je upravena pro Vás a podle Vašeho onemocnění, je obvykle mezi 150 mg a 600 mg každý den.

-    Váš lékař Vám doporučí, abyste užíval(a) přípravek Brieka 2x nebo 3x denně. Při dávkování 2x denně užívejte přípravek 1x ráno a 1x večer, každý den přibližně ve stejnou dobu. Při dávkování 3x denně užívejte přípravek 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer, každý den přibližně ve stejnou dobu.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Brieka je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jste-li starší pacient (nad 65 let), užívejte přípravek Brieka v normálním dávkování, s výjimkou případu, kdy máte nemocné ledviny. V případě, že máte nemocné ledviny, Vám lékař může předepsat jiné dávkovací schéma a/nebo dávku léku.

Tobolku spolkněte vcelku a zapijte ji vodou.

V léčbě přípravkem Brieka pokračujte do té doby, než Vám Váš lékař doporučí, abyste ji ukončil(a). Jestliže jste užil(a) více přípravku Brieka, než jste měl(a)

Kontaktujte svého lékaře, případně jděte ihned na nejbližší lékařskou pohotovost. Vezměte s sebou krabičku nebo lahvičku od přípravku Brieka. V důsledku užití více přípravku Brieka než jste měl(a), se můžete cítit ospalý(á), zmatený(á), vzrušený(á) nebo neklidný(á).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Brieka

Je důležité, abyste užíval(a) přípravek Brieka tobolky pravidelně každý den ve stejnou dobu. Pokud si zapomenete vzít dávku léku, vezměte si ji co nejdříve poté, co si vzpomenete, pokud není právě čas vzít si další dávku léku. V takovém případě si vezměte další dávku léku jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Brieka

Neukončujte užívání přípravku Brieka, pokud Vám to lékař nedoporučí. Ukončení užívání přípravku Brieka se provádí postupně, a to minimálně po dobu 1 týdne.

Měl(a) byste si být vědom(a) toho, že po ukončení dlouhodobé nebo krátkodobé léčby přípravkem Brieka můžete zaznamenat některé nežádoucí účinky. Tyto účinky zahrnují: poruchy spánku, bolest hlavy, pocit na zvracení, úzkost, průjem, příznaky podobné chřipce, křeče, nervozitu, depresi, bolest, pocení a závratě. Tyto projevy se mohou vyskytnout častěji nebo jsou závažnější, pokud jste užíval(a) přípravek Brieka delší období.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte, že Vám otéká jazyk nebo obličej nebo Vám zčervená kůže a tvoří se na ni puchýřky nebo se olupuje, měl(a) byste okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

-    závratě, ospalost, bolest hlavy

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

-    zvýšená chuť k j í dlu

-    pocit radostné nálady, zmatenost, dezorientace, snížení zájmu o sex, podrážděnost

-    poruchy pozornosti, nemotornost, zhoršení paměti, ztráta paměti, třes, obtíže při mluvení, pocity brnění, pocit necitlivosti, sedace (zklidnění), letargie (netečnost), nespavost, únava, zvláštní

pocity

-    rozmazané vidění, dvojité vidění

-    závratě, potíže s rovnováhou, pády

-    sucho v ústech, zácpa, zvracení, plynatost, průjem, pocit na zvracení, otok břicha

-    obtíže s erekcí

-    otok celého těla, včetně končetin

-    pocit opilosti, abnormální styl chůze

-    nárůst tělesné hmotnosti

-    svalové křeče, bolesti kloubů, bolest zad, bolesti končetin

-    bolest v krku

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

-    ztráta chuti k jídlu, pokles tělesné hmotnosti, nízká hladina krevního cukru, vysoká hladina krevního

cukru

-    změny vnímání sebe sama, neklid, deprese, vzrušení, kolísání nálady, obtíže při hledání slov, halucinace, zvláštní sny, panické ataky, apatie, agresivita, povznesená nálada, duševní porucha,

obtížné myšlení, zvýšení zájmu o sex, potíže se sexuálními funkcemi zahrnující neschopnost dosáhnout vyvrcholení, opožděná ejakulace

-    změny zraku, neobvyklé oční pohyby, změny zraku včetně tunelového vidění, záblesky světla, trhavé pohyby, snížení reflexů, zvýšená aktivita, závratě při vstávání, citlivá kůže, ztráta chuti, pocity pálení, třes při pohybu, porucha vědomí, ztráta vědomí, mdloby, zvýšená citlivost na hluk, pocit, kdy se člověk necítí dobře

-    suchost očí, otok očí, bolesti očí, slabozrakost, slzení, podráždění oka

-    poruchy srdečního rytmu, zvýšení tepové frekvence, nízký krevní tlak, vysoký krevní tlak, změny srdečního rytmu, srdeční selhání

-    zčervenání, návaly horka

-    dýchací obtíže, suchý nos, ucpaný nos

-    zvýšená tvorba slin, pálení žáhy, necitlivost kolem úst

-    pocení, vyrážka, pocit chladu, horečka

-    svalové záškuby, otoky kloubů, ztuhlost svalů, bolest včetně bolesti svalů, bolest krku

-    bolest prsu

-    obtíže s močením nebo bolestivé močení, pomočování

-    slabost, žízeň, pocit tísně na hrudi

-    změny ve výsledcích krevních a jaterních testů (zvýšená hladina krevní kreatininfosfokinázy, alanin-aminotransferázy či aspartát-aminotransferázy, snížení počtu krevních destiček, neutropenie, zvýšená hladina kreatininu v krvi, snížená hladina draslíku v krvi)

-    přecitlivělost, otok obličeje, svědění, kopřivka, rýma, krvácení z nosu, kašel, chrápání

-    bolestivá menstruace

-    pocit studených rukou a nohou

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

-    změny čichu, rozhoupání/kývání obrazu, změněné hloubkové vnímání, rozzáření obrazu, ztráta zraku

-    rozšířené zorničky, šilhání

-    studený pot, tíseň v hrdle, otok jazyka

-    zánět slinivky břišní

-    potíže s polykáním

-    pomalé nebo omezené pohyby těla

-    potíže se správným psaním

-    zvýšené množství tekutiny v břiše

-    tekutina na plicích

-    křeče

-    změny v záznamech srdeční aktivity (EKG), odpovídající poruchám srdečního rytmu

-    poškození svalů

-    výtok z prsu, neobvyklý růst prsů, růst prsů u mužů

-    přerušený menstruační cyklus

-    selhání ledvin, snížený objem moči, zadržování moči

-    snížení počtu bílých krvinek

-    nevhodné chování

- alergické reakce (mohou zahrnovat potíže s dýcháním, zánět oka (keratitida) a závažné kožní reakce, které se projevují vyrážkou, puchýřky na kůži, olupováním kůže a bolestí)

Některé nežádoucí účinky, jako je např. ospalost, se mohou vyskytovat častěji, protože např. pacienti s poraněním míchy mohou k léčbě bolesti nebo zvýšeného svalového napětí užívat více léčivých přípravků, s podobnými nežádoucími účinky jako pregabalin. Závažnost těchto nežádoucích účinků se může při souběžném užívání zvyšovat.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak přípravek Brieka uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, blistru a lahvičce za „Použitelné do/EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace Co přípravek Brieka obsahuje

•    Léčivou látkou je pregabalinum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje pregabalinum 75 mg nebo 150 mg.

•    Pomocné látky jsou: mannitol, částečně předbobtnalý kukuřičný škrob, mastek, želatina, oxid titaničitý (E171) a černý inkoust (který obsahuje šelak, černý oxid železitý (E172), hydroxid draselný). Síla 75 mg též obsahuje červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek Brieka vypadá a co obsahuje toto balení

75 mg tobolka

Bílá a oranžová tvrdá tobolka (14,5 mm), označená „PGB 75“ černým inkoustem na těle tobolky.

150 mg tobolka

Bílá tvrdá tobolka (18 mm), označená „PGB 150“ černým inkoustem na těle tobolky.

Přípravek Brieka 75 mg je dostupný v osmi velikostech balení v PVC blistrech překrytých hliníkovou fólií: 14, 21, 30, 56, 60, 84, 90 nebo 100 tvrdých tobolek.

Přípravek Brieka 150 mg je dostupný v pěti velikostech balení v PVC blistrech překrytých hliníkovou fólií: 14, 30, 56, 60 nebo 100 tvrdých tobolek.

Přípravek Brieka je dále dostupný v plastové lahvičce obsahující 100 tvrdých tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Island

Výrobce:

Actavis ehf., Reykjavikurvegi 78, 220 Hafnarfjordur, Island Balkanpharma - Dupnitsa AD, 2600 Dupnitsa, Bulharsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko

Česká republika

Dánsko

Estonsko

Finsko

Chorvatsko

Irsko

Island

Kypr

Litva

Lotyšsko

Maďarsko

Malta

Polsko

Rakousko

Rumunsko

Řecko

Slovenská republika

Slovinsko

Švédsko


Brieka Brieka 75 Brieka Brieka Brieka Brieka 75 Brieka Brieka Brieka Brieka 75 Brieka 75 Brieka 75 Brieka 75 Brieka Brieka 75 Brieka 75 Brieka Brieka 75 Brieka 75 Brieka


mg tvrdé tobolky, Brieka 150 mg tvrdé tobolky

mg tvrde kapsule, Briek 150 mg tvrde kapsule

mg kietosios kapsulés, Brieka 150 mg kietosios kapsulés mg cietas kapsulas, Brieka 150 mg cietas kapsulas mg kemény kapszula, 150 mg kemény kapszula mg capsules, Brieka 150 mg capsules

mg Hartkapseln, Brieka 150 mg Hartkapseln mg capsule, Brieka 150 mg capsule

mg, Brieka 150 mg

mg trde kapsule, Brieka 150 mg trde kapsule

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29.7.2015

7