Příbalový Leták

Bretaris Genuair 322 Mikrogramů

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Bretaris Genuair 322 mikrogramů, prášek k inhalaci

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna podaná dávka (dávka uvolněná z náustku) obsahuje 375 ^g aclidinii bromidum, což je ekvivalent 322 (rg přípravku aclidinium. To odpovídá odměřené dávce 400 ^g aclidinii bromidum, což je ekvivalent 343 ^g přípravku aclidinium.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna odměřená dávka obsahuje 12,6 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek k inhalaci.

Bílý nebo téměř bílý prášek v bílém inhalátoru s integrálním indikátorem dávek a se zeleným dávkovacím tlačítkem.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Bretaris Genuair je indikován jako udržovací bronchodilatační léčba k úlevě od příznaků u dospělých pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN).

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka je jedno vdechnutí 322 ^g aklidinia dvakrát denně.

Při vynechání dávky je nutno další dávku podat co nejdříve. Pokud se však blíží doba následující dávky, má se vynechaná dávka přeskočit.

Starší populace

Pro starší pacienty není zapotřebí žádná úprava dávky (viz bod 5.2).

Zhoršená funkce ledvin

Pro pacienty se zhoršenou funkcí ledvin není zapotřebí žádná úprava dávky (viz bod 5.2).

Zhoršená funkce jater

Pro pacienty se zhoršenou funkcí jater není zapotřebí žádná úprava dávky (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

U dětí a dospívajících (do věku 18 let) neexistuje relevantní použití přípravku Bretaris Genuair v indikaci CHOPN.

Způsob podání K inhalačnímu podání.

Pacienti musí být poučeni, jak správně přípravek používat.

Návod k použití:

Seznámení s přípravkem Bretaris Genuair:

Zelené tlačítko

Ochranný

krytIndikátor

dávek

Barevné kontrolní okénko

Náustek


Vyjměte inhalátor Genuair ze sáčku a seznamte se s jeho součástmi. Jak se Bretaris Genuair používá

Souhrn

Pro použití inhalátoru Genuair musíte provést po odstranění krytu 2 kroky:

Krok 1 - Stiskněte a UVOLNĚTE zelené tlačítko a úplně vydechněte mimo inhalátor. Krok 2 - Rty pevně obemkněte náustek a SILNĚ a ZHLUBOKA vdechněte přes inhalátor.

Po inhalaci nezapomeňte znovu nasadit ochranný kryt.


Příprava

•    Před prvním použitím roztrhněte zatavený sáček podél zářezu a vyjměte inhalátor Genuair.

•    Když si chcete vzít svou dávku léčivého přípravku, sejměte ochranný kryt tak, že zlehka stisknete šipky vyznačené na obou stranách a vytáhnete kryt ven (viz obrázek 1).

r-\

W


OBRÁZEK 1

• Prohlédněte si náustek, zda není ucpaný.

Podržte inhalátor Genuair vodorovně náustkem směrem k sobě tak, aby zelené tlačítko směřovalo rovně nahoru (viz obrázek 2).

OBRÁZEK 2

KROK 1: STISKNĚTE zelené tlačítko zcela dolů a pak jej UVOLNĚTE (viz obrázky 3 a 4).

ZELENÉ TLAČÍTKO NEDRŽTE STISKNUTÉ.

STISKNĚTE zelené    UVOLNĚTE zelené

tlačítko zcela dolů    tlačítko

OBRÁZEK 3    OBRÁZEK 4

Zastavte a zkontrolujte: Ujistěte se, že je dávka připravena k inhalaci

•    Ujistěte se, že barevné kontrolní okénko se zbarvilo zeleně (viz obrázek 5).

•    Zelené kontrolní okénko potvrzuje, že léčivý přípravek je připraven k inhalaci.

• Než si vložíte inhalátor do úst, úplně vydechněte. Nevydechujte do inhalátoru.

KROK 2: Rty pevně obemkněte náustek inhalátoru Genuair a SILNĚ a ZHLUBOKA vdechněte přes náustek (viz obrázek 6).

Tímto silným a hlubokým vdechnutím se léčivý přípravek dostane do plic.

POZOR: NEDRŽTE ZELENÉ TLAČÍTKO STISKNUTÉ V PRŮBĚHU INHALACE.


SPRÁVNĚ


NESPRÁVNÉ

OBRÁZEK 6

•    V průběhu vdechování uslyšíte „KLIKNUTÍ“, které signalizuje, že používáte inhalátor Genuair správně.

•    Pokračujte ve vdechování i poté, co uslyšíte „KLIKNUTÍ“ inhalátoru, abyste zajistili podání celé dávky.

•    Vyjměte inhalátor Genuair z úst a zadržte dech tak dlouho, jak to bez potíží snesete, a potom pomalu vydechněte nosem.

Poznámka: Někteří pacienti mohou mít při inhalaci léčivého přípravku mírné sladké nebo nahořklé

chuťové vjemy nebo mohou pociťovat hrubý povrch v ústech v závislosti na pacientovi. Pokud po

inhalaci necítíte žádnou chuť ani nemáte žádné zvláštní pocity, neopakujte dávku.

Zastavte a zkontrolujte: Ujistěte se, že jste inhalovali správně

• Ujistěte se, že se kontrolní okénko zbarvilo červeně (viz obrázek 7). To potvrzuje, že jste správně inhalovali celou dávku.


OBRÁZEK 7

•    Pokud okénko nezmění barvu na červenou, možná jste neuvolnili zelené tlačítko před inhalací nebo jste inhalaci neprovedli správně. Pokud k tomu dojde, zkuste to znovu.

Ujistěte se, že jste UVOLNILI zelené tlačítko a provedli SILNÝ a hluboký nádech přes náustek.

Poznámka: Nejste-li schopni provést inhalaci správně po několika pokusech, poraďte se s lékařem.

•    Jakmile se okénko zbarví červeně, nasaďte zpět ochranný kryt tak, že jej zatlačíte na náustek (viz obrázek 8).

OBRÁZEK 8

Kdy byste měli dostat nový inhalátor Genuair?

•    Inhalátor Genuair je vybaven indikátorem dávek, který ukazuje přibližný počet dávek zbývajících v inhalátoru. Indikátor dávek se pomalu pohybuje dolů a odpočítává dávky po desítkách (60, 50, 40, 30, 20, 10, 0), (viz obrázek A). Každý inhalátor Genuair obsahuje nejméně 60 dávek.

•    Když se na indikátoru dávek objeví červený pruhovaný pás, (viz obrázek A), znamená to, že se blíží poslední dávka a měli byste dostat nový inhalátor Genuair.

Indikátor dávek odpočítává po 10: 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0.


OBRÁZEK A

Poznámka: Pokud se Vám zdá, že je inhalátor Genuair poškozený, nebo pokud ztratíte kryt, musíte inhalátor vyměnit. Inhalátor Genuair SE NEMUSÍ čistit. Pokud si jej však přejete vyčistit, otřete vnější povrch náustku suchou buničinou nebo papírovým kapesníkem. K čištění inhalátoru Genuair NIKDY nepoužívejte vodu, protože by mohla lék poškodit.

Jak poznáte, že je inhalátor Genuair prázdný?

•    Když se uprostřed indikátoru dávek objeví 0 (nula), měli byste pokračovat v užívání dávek zbývajících v inhalátoru Genuair.

•    Když je k inhalaci připravena poslední dávka, zelené tlačítko se nevrátí do úplné horní pozice, ale zůstane zablokované ve střední pozici (viz obrázek B). I když je zelené tlačítko zablokované, je možno provést inhalaci poslední dávky. Poté již inhalátor Genuair nelze znovu použít a musíte začít používat nový inhalátor Genuair.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na aklidinium-bromid, atropin nebo jeho deriváty včetně ipratropia, oxitropia nebo tiotropia nebo na pomocné látky uvedené v bodě 6.1.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Astma:

Bretaris Genuair se nesmí užívat při astmatu; nebylo provedeno klinické hodnocení použití aklidinium-bromidu při astmatu.

Paradoxní bronchospasmus:

Stejně jako jiné druhy inhalační léčby může podávání přípravku Bretaris Genuair vyvolat paradoxní bronchospasmus. Dojde-li k tomu, je nutno léčbu přípravkem Bretaris Genuair zastavit a zvážit nasazení jiné léčby.

Zhoršení onemocnění:

Aklidinium-bromid je udržovací bronchodilatans a nesmí se používat k úlevě při akutních záchvatech bronchospasmů, tj. jako záchranný lék. Změní-li se intenzita CHOPN v průběhu léčby aklidinium-bromidem do takové míry, že pacient považuje za nutné nasazení doplňkové záchranné léčby, je nutno pacienta znovu vyšetřit a upravit jeho léčebný režim.

Vliv na kardiovaskulární systém:

Profil kardiovaskulární bezpečnosti je charakterizován anticholinergními účinky.

Při použití přípravku Bretaris Genuair je nutno postupovat s opatrností u pacientů, u nichž se během posledních 6 měsíců vyskytl infarkt myokardu, nestabilní angina nebo během posledních 3 měsíců u nich byla nově diagnostikována arytmie, a případně u pacientů, kteří byli během posledních 12 měsíců hospitalizováni kvůli srdečnímu selhání s funkční třídou III a IV podle NYHA („New York Heart Association“). Tito pacienti byli vyloučeni z účasti v klinických hodnoceních, anticholinergní mechanismus může mít vliv na uvedené zdravotní stavy.

Anticholinergní účinnost.:

Sucho v ústech, které bylo pozorováno ve spojitosti s anticholinergní léčbou, může být v dlouhodobém měřítku spojeno s výskytem zubního kazu.

Vzhledem ke svým anticholinergním účinkům se aklidinium bromid musí používat s opatrností u pacientů se symptomatickou hyperplazií prostaty nebo s obstrukcí krčku močového měchýře nebo s glaukomem s uzavřeným úhlem (i když přímý kontakt přípravku s očima je velmi nepravděpodobný).

Pomocné látky:

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozenou deficiencí laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné podávání aklidinium bromidu s jinými léčivými přípravky obsahujícími anticholinergika nebylo hodnoceno a nedoporučuje se.

Ačkoli nebyly provedeny žádné formální studie lékových interakcí in vivo, inhalačně podávaný aklidinium-bromid byl používán současně s jinými léčivými přípravky na CHOPN včetně sympatomimetických bronchodilatancií, methylxanthinů a perorálně i inhalačně podávaných steroidů bez klinických známek lékových interakcí.

Studie in vitro ukázaly, že aklidinium-bromid nebo metabolity aklidinium-bromidu v terapeutických dávkách podle očekávání nezpůsobují interakce se substráty P-glykoproteinu (P-gp) ani s léky metabolizovanými enzymy cytochromu P450 (CYP450) a esterázami (viz bod 5.2).

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

O použití aklidinium-bromidu u těhotných žen nejsou dostupné žádné údaje.

Studie na zvířatech prokázaly fetotoxicitu pouze u dávek na mnohem vyšších úrovních, než je maximální expozice lidského pacienta aklidinium-bromidu (viz bod 5.3). Aklidinium-bromid se smí používat během těhotenství pouze za předpokladu, že očekávaný přínos je vyšší než potenciální rizika.

Kojení

Není známo, zda se aklidinium-bromid a/nebo jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že studie na zvířatech prokázaly vylučování malých množství aklidinium-bromidu a/nebo jeho metabolitů do mléka, je nutno zvážit, zda přerušit kojení nebo přerušit podávání aklidinium- bromidu, a to na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti dlouhodobé léčby aklidinium-bromidem pro matku.

Fertilita

Studie na potkanech ukázaly mírné snížení fertility pouze u dávek mnohem vyšších, než je maximální expozice lidského pacienta aklidinium-bromidu (viz bod 5.3). Považuje se za nepravděpodobné, že by aklidinium-bromid podávaný v doporučených dávkách ovlivnil fertilitu u lidí.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Aklidinium-bromid má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Výskyt bolesti hlavy, závratě nebo rozmazaného vidění po užití aklidinium-bromidu (viz bod 4.8) může ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8    Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky přípravku Bretaris Genuair byly bolest hlavy (6,6 %) a zánět nosohltanu (5,5 %).

Tabulka s přehledem nežádoucích účinků

Četnosti přiřazené níže uvedeným nežádoucím účinkům jsou založeny na hrubých počtech výskytů nežádoucích účinků (tj. příhod přisuzovaných přípravku Bretaris Genuair) pozorovaných při podávání přípravku Bretaris Genuair 322 ^g (636 pacientů) ve sdružené analýze jedné 6měsíční a dvou 3měsíčních randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studií.

Četnost nežádoucích účinků je definována za použití následujících konvencí: velmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), méně časté (>1/1 000 až <1/100), vzácné (>1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třída orgánových systémů

Preferovaný termín

Četnost

Infekce a infestace

Sinusitida

Časté

Zánět nosohltanu

Časté

Poruchy imunitního systému

Přecitlivělost

Vzácné

Angioedém

Není známo

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Časté

Závrať

Méně časté

Poruchy oka

Rozmazané vidění

Méně časté

Srdeční poruchy

Tachykardie

Méně časté

Palpitace

Méně časté

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Kašel

Časté

Dysfonie

Méně časté

Gastrointestinální poruchy

Průjem

Časté

Pocit na zvracení*

Časté

Sucho v ústech

Méně časté

Zánět sliznice ústní dutiny

Méně časté

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka

Méně časté

Svědění

Méně časté

Poruchy ledvin a močových cest

Retence moči

Méně časté

* Pocit na zvracení se v klinických hodnoceních vyskytoval u aklidinia méně často než u placeba (43,9 oproti 48,3 případů za 1 000 pacientoroků sledování)

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Vysoké dávky aklidinium bromidu mohou vést k výskytu anticholinergních obtíží a příznaků. Nicméně zdravým subjektům byly inhalačně podány jednorázové dávky až 6 000 ^g aklidinium bromidu bez celkových anticholinergních nežádoucích účinků. Dále nebyly pozorovány žádné klinicky relevantní nežádoucí účinky po 7denním podávání až 800 ^g aklidinium-bromidu dvakrát denně zdravým subjektům.

Akutní intoxikace neúmyslným požitím aklidinium-bromidu je nepravděpodobná kvůli nízké biologické dostupnosti při ústním podání a vzhledem k tomu, že mechanismus inhalátoru Genuair je aktivován dýcháním.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.


5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Anticholinergika; ATC kód: R03BB05.

Aklidinium-bromid je kompetitivní, selektivní antagonista muskarinových receptorů (neboli anticholinergních), s delší dobou rezidence v receptorech M3 než v receptorech M2. Receptory Mzprostředkují kontrakce hladkých svalů v dýchacích cestách. Inhalovaný aklidinium-bromid působí lokálně v plicích jako antagonista receptorů M3 hladkého svalstva dýchacích cest a navozuje bronchodilataci. Neklinické studie in vitro a in vivo ukázaly, že aklidinium způsobuje rychlou, na dávce závislou a dlouhodobou inhibici bronchokonstrikce navozené acetylcholinem. Aklidinium bromid se rychle odbourává v plazmě, takže úroveň celkového anticholinergního účinku je nízká.

Farmakodynamické účinky

Klinická hodnocení účinnosti ukázala, že přípravek Bretaris Genuair vyvolal klinicky významné zlepšení funkce plic (měřeno podle nuceného vydechovaného objemu za 1 sekundu [FEVj]) po dobu 12 hodin po ranním a večerním podání; toto zlepšení bylo zjevné do 30 minut po první dávce (zvýšení oproti výchozímu stavu o 124-133 ml). Maximální bronchodilatace bylo dosaženo do 1-3 hodin po podání dávky, přičemž průměr maximálního zlepšení FEVi vzhledem k výchozímu stavu byl 227-268 ml (v klidovém stavu).

Elektrofyziologie srdce

Při podávání aklidinium-bromidu (200 ^g nebo 800 ^g) jednou denně po dobu 3 dnů zdravým subjektům v podrobné studii QT nebyl pozorován žádný vliv na interval QT (použita korekce metodou Fridericia nebo Bazett, nebo individuální).

Kromě toho nebyl pozorován žádný klinicky významný vliv přípravku Bretaris Genuair na srdeční rytmus při 24hodinovém Holterovském monitorování po 3 měsících léčby 336 pacientů (z nichž 164 užívali přípravek Bretaris Genuair 322 ^g dvakrát denně).

Klinická, účinnost

Program klinického hodnocení přípravku Bretaris Genuair fáze III zahrnoval 269 pacientů léčených přípravkem Bretaris Genuair 322 ^g dvakrát denně v jedné 6měsíční randomizované, placebem kontrolované studii a 190 pacientů léčených přípravkem Bretaris Genuair 322 ^g dvakrát denně v jedné 3měsíční randomizované, placebem kontrolované studii. Účinnost byla hodnocena měřením funkce plic a symptomatických výsledků, jako je dušnost, zdravotní stav specifický pro dané onemocnění, použití záchranných léků a výskyt exacerbací. V dlouhodobých studiích bezpečnosti byl přípravek Bretaris Genuair spojen s bronchodilatačním účinkem při podávání v průběhu jednoleté léčebné fáze.

Bronchodilatace

V 6měsíční studii došlo u pacientů, jimž byl podáván přípravek Bretaris Genuair 322 ^g dvakrát denně, ke klinicky významnému zlepšení funkce plic (podle měření by FEVi). Maximální bronchodilatační účinky byly pozorovány ode dne 1 a byly zachovány v celém průběhu 6měsíční léčby. Po 6 měsících léčby bylo průměrné zlepšení ráno před podáním dávky (nejnižší hodnota) FEVi v porovnání s placebem 128 ml (95% CI=85-170; p<0,0001).

Podobné výsledky byly pozorovány při použití přípravku Bretaris Genuair v 3měsíční studii.

Zdravotní stav specifický pro dané onemocnění a zlepšení příznaků

Přípravek Bretaris Genuair vyvolal klinicky významné zlepšení dušnosti (hodnoceno pomocí Transition Dyspnoea Index [TDI]) a zdravotního stavu specifického pro dané onemocnění (hodnoceno podle St. George’s Respiratory Questionnaire [SGRQ]). Níže uvedená tabulka obsahuje údaje o zlepšení příznaků po 6 měsících léčby přípravkem Bretaris Genuair.

Proměnná


Léčba

Bretaris Genuair


Placebo


Zlepšení oproti placebu


p-

hodnota


TDI

Procento pacientů, kteří dosáhli MCIDa

56,9

45,5

1,68násobnéc zvýšení pravděpodobnosti

0,004

Průměrná změna oproti výchozímu stavu

1,9

0,9

1,0 jednotky

<0,001

SGRQ

Procento pacientů, kteří dosáhli MCIDb

57,3

41,0

1,87násobnéc zvýšení pravděpodobnosti

<0,001

Průměrná změna oproti výchozímu stavu

-7,4

-2,8

- 4,6 jednotky

<0,0001

a Minimální klinicky významný rozdíl (minimum clinically important difference, MCID) změny TDI nejméně o 1 jednotku.

b MCID nejméně - 4 jednotky změny SRGO.

c Odds ratio, zvýšení pravděpodobnosti dosažení MCID v porovnání s placebem.

U pacientů léčených přípravkem Bretaris Genuair byla nižší potřeba záchranných léků v porovnání s pacienty léčenými placebem (snížení o 0,95 inhalační dávky za den po dobu 6 měsíců [p=0,005]). Bretaris Genuair také zmírňoval denní příznaky CHOPN (dyspnoe, kašel, produkce hlenu) a také noční i časně ranní příznaky.

Sdružená analýza účinnosti na základě výsledků 6měsíční a 3měsíční placebem kontrolované studie ukázala statisticky významné snížení četnosti středně závažných a závažných exacerbací (vyžadujících léčbu antibiotiky nebo kortikosteroidy nebo končících hospitalizací) při léčbě aklidiniem 322 pg dvakrát denně v porovnání s placebem (poměr na pacienta na rok: 0,31 ku 0,44; p=0,0149).

Tolerance zátěže

Ve třítýdenní překřížené, randomizované, placebem kontrolované klinické studii byl Bretaris Genuair spojován se statisticky významným zlepšením doby výdrže při zátěži v porovnání s placebem o 58 sekund (95% CI=9-108; p=0,021; předléčebná hodnota: 486 sekund). Přípravek Bretaris Genuair statisticky významně snížil klidovou plicní hyperinflaci (funkční reziduální kapacita [FRC]=0,197 l [95% CI=0,321, 0,072; p=0,002]; reziduální objem [RV]=0,238 l [95% CI=0,396, 0,079; p=0,004]), také zlepšil inspirační kapacitu (o 0,078 l; 95% CI=0,01, 0,145; p=0,025) a omezil dyspnoi během zátěže (Borgova škála), (o 0,63 Borgových jednotek; 95% CI=1,11, 0,14; p=0,012).

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií s přípravkem Bretaris Genuair u všech podskupin pediatrické populace u CHOPN (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Aklidinium-bromid se rychle vstřebává v plicích, přičemž maximální koncentrace v plazmě se dosahuje do 5 minut od inhalace u zdravých subjektů a normálně během prvních 15 minut u pacientů s CHOPN. Podíl inhalované dávky, který se dostane do systémového oběhu jako nepozměněné aklidinium, je velmi nízký - méně než 5%.

Maximální koncentrace v plazmě dosažená po inhalaci suchého prášku u pacientů s CHOPN po jedné dávce 400 pg aklidinium-bromidu byla přibližně 80 pg/ml. Stabilní koncentrace v plazmě bylo dosaženo sedm dní po podávání dvakrát denně; s ohledem na krátký poločas může být stabilního stavu dosaženo již po první dávce. Ve stabilním stavu nebylo pozorováno žádné hromadění při opakovaném dávkování.

Distribuce v organismu

Celková depozice aklidinium-bromidu v plicích, inhalovaného z inhalátoru Genuair, byla průměrně 30% odměřené dávky.

Navázání aklidinium bromidu na plazmatické bílkoviny, zjištěné in vitro nejpravděpodobněji odpovídalo navázání metabolitů na bílkoviny vzhledem k rychlé hydrolýze aklidinium-bromidu v plazmě; na plazmatické proteiny bylo navázáno 87 % pro karboxylové metabolity a 15 % pro alkoholové metabolity. Hlavní plazmatickou bílkovinou, která váže aklidinium-bromid, je albumin.

Biotransformace

Aklidinium-bromid je rychle a do velké míry hydrolyzován na farmakologicky neaktivní deriváty alkoholu a kyseliny karboxylové. K hydrolýze dochází chemickými (neenzymatickými) i enzymatickými pochody působením esteráz, přičemž butyrylcholinesteráza je hlavní humánní esteráza účastnící se hydrolýzy. Plazmové koncentrace kyselinových metabolitů jsou přibližně 100krát vyšší než koncentrace alkoholových metabolitů a nezměněné účinné látky po inhalaci.

Nízká absolutní biologická dostupnost inhalovaného aklidinium-bromidu (<5 %) je způsobena faktem, že aklidinium-bromid zachycený v plicích nebo spolknutý podléhá rozsáhlé systémové a presystémové hydrolýze.

Biotransformace enzymy CYP450 má menší význam pro celkovou metabolickou clearanci aklidinium-bromidu.

Studie in vitro ukázaly, že aklidinium-bromid v terapeutických dávkách ani jeho metabolity nemají inhibiční ani indukční účinek na žádný z enzymů cytochromu P450 (CYP450) ani nejsou inhibitory esteráz (karboxylesterázy, acetylcholinesterázy a butyrylcholinesterázy). Studie in vitro ukázaly, že aklidinium-bromid ani jeho metabolity nejsou substráty ani inhibitory P-glykoproteinu.

Eliminace z organismu

Konečný eliminační poločas aklidinium-bromidu je přibližně 2-3 hodiny.

Po intravenózním podání 400 ^g radiologicky značeného aklidinium-bromidu zdravým subjektům bylo přibližně 1% dávky vyloučeno močí jako nezměněný aklidinium-bromid. Až 65 % dávky bylo eliminováno jako metabolity močí a až 33 % metabolitů bylo vyloučeno stolicí.

Po inhalaci 200 ^g a 400 ^g aklidinium-bromidu zdravými subjekty nebo pacienty s CHOPN byla exkrece nezměněného aklidinium-bromidu močí velmi nízká a pohybovala se kolem 0,1% podané dávky, což naznačuje, že renální clearance má při celkové clearanci aklidinia z plazmy jen malý význam.

Linearita/nelinearita

Aklidinium-bromid v terapeutickém rozsahu vykazoval kinetickou linearitu a časově nezávislé farmakokinetické chování.

Farmakokinetický/farmakodynamický vztah

Vzhledem k tomu, že aklidinium-bromid působí lokálně v plicích a je rychle dekomponován do plazmy, neexistuje přímý vztah mezi farmakokinetikou a farmakodynamikou.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti

Farmakokinetické vlastnosti aklidinium-bromidu u pacientů s mírnou až závažnou CHOPN se jeví podobné u pacientů ve věku 40-59 let a u pacientů ve věku >70 let. Proto není třeba žádné úpravy dávky pro starší pacienty s CHOPN.

Pacienti se zhoršenou funkcí jater

Nebyly provedeny žádné studie s pacienty se zhoršenou funkcí jater. Vzhledem k tomu, že aklidinium bromid je metabolizován hlavně chemickým a enzymatickým štěpením v plazmě, je málo pravděpodobné, že dysfunkce jater ovlivní systémovou expozici. U pacientů se zhoršenou funkcí jater proto není třeba nijak upravovat dávku.

Pacienti se zhoršenou funkcí ledvin

Nebyl pozorován žádný signifikantní rozdíl farmakokinetických parametrů mezi subjekty s normální a se zhoršenou funkcí ledvin. Proto není třeba žádné úpravy dávky ani další monitorování pacientů s CHOPN, kteří mají zhoršenou funkci ledvin.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční a vývojové toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Účinky v neklinických studiích, týkající se kardiovaskulárních parametrů (zvýšení srdeční frekvence u psů), reprodukční toxicity (fetotoxické účinky) a fertility (mírný pokles četnosti početí, počtu žlutých tělísek a předimplantační a poimplantační ztráty) byly pozorovány pouze po expozicích dostatečně převyšujících maximální expozici u člověka, což svědčí o malém významu při klinickém použití.

Nízká toxicita pozorovaná v neklinických studiích toxicity je zčásti způsobena rychlou metabolickou přeměnou aklidinium-bromidu v plazmě a nedostatkem významné farmakologické aktivity hlavních metabolitů. Bezpečnostní limity systémové expozice u osob s dávkou 400 ^g dvakrát denně v porovnání s hladinou bez pozorovaných nežádoucích účinků představoval 17násobek až 187násobek.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek Monohydrát laktózy.

6.2    Inkompatibility Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti 3 roky.

Použít do 90 dnů po otevření sáčku.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Inhalátor Genuair uchovávejte v sáčku až do doby, kdy začnete podávat lék.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Inhalátor je vícedílný prostředek vyrobený z polykarbonátu, akrylonitril-butadien-styrenu, polyoxymethylenu, polyester-butylen-tereftalátu, polypropylenu, polystyrenu a nerez oceli. Má bílou barvu a je opatřen integrálním indikátorem dávek a zeleným dávkovacím tlačítkem. Náustek je krytý snímatelným zeleným ochranným krytem. Inhalátor se dodává v obalu z vrstveného plastu, uložený v kartonové krabičce.

Krabička obsahující 1 inhalátor s 30 jednotkovými dávkami.

Krabička obsahující 1 inhalátor s 60 jednotkovými dávkami.

Krabička obsahující 3 inhalátory s 60 jednotkovými dávkami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Návod k použití viz bod 4.2.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

AstraZeneca AB SE-151 85 Sodertálje Švédsko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/12/781/001

EU/1/12/781/002

EU/1/12/781/003

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 20. července 2012

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

A.    VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.    DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A.

Ctra. Nacional II, Km. 593 08740 Sant Andreu de la Barca Barcelona Španělsko

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

Systém farmakovigilance

Držitel rozhodnutí o registraci musí zajistit, aby byl zaveden funkční systém farmakovigilance uvedený v modulu 1.8.1 schválené registrace předtím, než bude léčivý přípravek uveden na trh, a dále po celou dobu, kdy bude léčivý přípravek na trhu.

Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční činnosti v oblasti farmakovigilance podrobně uvedené v plánu farmakovigilance tak, jak byly schváleny v RMP uvedeném v modulu 1.8.2 schválené registrace, a dle případných následných aktualizací RMP schválených Výborem pro humánní léčivé přípravky (CHMP).

V souladu s pokynem Výboru pro humánní léčivé přípravky k systémům řízení rizik pro humánní léčivé přípravky má být aktualizovaný RMP předložen současně s příští periodicky aktualizovanou zprávou o bezpečnosti (PSUR).

Dále má být aktualizovaný RMP předložen:

•    jestliže byly obdrženy nové informace, které mohou mít dopad na současné specifikace bezpečnosti, farmakovigilanční plán nebo na činnosti k minimalizaci rizik,

•    do 60 dní po dosažení důležitého milníku (týkajícího se farmakovigilance nebo minimalizace rizik),

•    na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky.

•    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ

TOHOTO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Neuplatňuje se.

• POVINNOST PROVÉST POREGISTRAČNÍ OPATŘENÍ

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční v daném termínu následující opatření:

Popis

Termín splnění

Poregistrační bezpečnostní (PAS) kohortní studie inhalačně podávaného aklidinium-bromidu a rizika vybraných kardiovaskulárních cílových ukazatelů.

Kompletní studijní protokoly musí být předloženy před začátkem studie CHMP k přezkoumání, a to před zahájením užívání produktu.

Protokoly studie musí být předloženy do září 2012.

PASS bude zahájena po dosažení počtu 2000 lékařských předpisů v určené databázi.

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Vnější krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bretaris Genuair 322 mikrogramů, prášek k inhalaci Aclidinium (aclidinii bromidum)


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna podaná dávka obsahuje 375 mikrogramů aclidinii bromidum, což odpovídá 322 mikrogramům přípravku aclidinium.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje také: monohydrát laktózy


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


1 inhalátor obsahující 30 jednotkových dávek 1 inhalátor obsahující 60 jednotkových dávek 3 inhalátory obsahující 60 jednotkových dávek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


K inhalačnímu podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Inhalátor Genuair uchovávejte v sáčku až do doby, kdy začnete podávat lék.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


AstraZeneca AB SE-151 85 Sodertálje Švédsko


AstraZeneca (logo AstraZeneca)


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/12/781/001 30 jednotkových dávek EU/1/12/781/002 60 jednotkových dávek EU/1/12/781/003 3 inhalátory


13. ČÍSLO ŠARŽE


č. s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


bretaris genuair


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Označení na inhalátoru


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Bretaris Genuair 322 ^g, prášek k inhalaci Aclidinium (aclidinii bromidům)


2. ZPŮSOB PODÁNÍ


K inhalačnímu podání


3. POUŽITELNOST


Použít do 90 dnů po otevření sáčku. EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


č. š.:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


30 jednotkových dávek 60 jednotkových dávek


6. JINÉ


AstraZeneca (logo AstraZeneca)


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Bretaris Genuair 322 mikrogramů, prášek k inhalaci

Aclidinium (aclidinii bromidům)

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Bretaris Genuair a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bretaris Genuair užívat

3.    Jak se Bretaris Genuair používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Bretaris Genuair uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

7.    Inhalátor Genuair: Návod k použití

1. Co je přípravek Bretaris Genuair a k čemu se používá Co je přípravek Bretaris Genuair

Léčivou látkou přípravku Bretaris Genuair je aklidinium-bromid, který patří do skupiny léků zvaných bronchodilatancia. Bronchodilatancia uvolňují dýchací cesty a pomáhají udržovat otevřené průdušinky. Bretaris Genuair je suchý prášek, který pomocí vdechnutí dostane lék přímo do plic. Tím se usnadňuje dýchání pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN).

K čemu se přípravek Bretaris Genuair používá

Bretaris Genuair je indikován k udržování dýchacích cest otevřených a k úlevě od příznaků CHOPN, což je závažné chronické onemocnění plic charakterizované dýchacími obtížemi. Pravidelné užívání přípravku Bretaris Genuair Vám může pomoci, pokud trvale trpíte dušností související s Vaším onemocněním, a pomůže minimalizovat dopady onemocnění na Váš každodenní život.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bretaris Genuair užívat Nepoužívejte přípravek Bretaris Genuair

-    jestliže jste alergický(á) na aklidinium-bromid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    jestliže jste alergický(á) na atropin nebo příbuzné bronchodilatační léky, například na ipratropium, tiotropium nebo oxitropium.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Bretaris Genuair se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:

-    pokud máte astma;

-    pokud jste měl(a) nedávno potíže se srdcem;

-    pokud vidíte kruhy kolem světel nebo barevných obrazů (zelený zákal, glaukom);

-    pokud máte zvětšenou prostatu, problémy s močením nebo zablokovaný močový měchýř.

Bretaris Genuair je indikován k udržovací léčbě Vaší chronické obstrukční plicní nemoci; nesmí se používat k léčbě náhlých záchvatů dušnosti nebo sípání. Pokud se Vaše příznaky CHOPN (dušnost, sípání, kašel) nezlepší nebo pokud se zhorší, musíte co nejdříve vyhledat svého lékaře.

Sucho v ústech, které bylo pozorováno ve spojitosti s léky podobnými přípravku Bretaris Genuair, může být po dlouhodobém užívání Vašeho léku spojeno s výskytem zubního kazu. Proto prosím nezapomínejte věnovat pozornost ústní hygieně.

Přípravek Bretaris Genuair ihned přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc:

-    pokud se u Vás bezprostředně po užití tohoto léku objeví tíseň na hrudi, kašel, sípání nebo dušnost. Může se jednat o známky stavu zvaného bronchospasmus.

Děti a dospívající

Přípravek Bretaris Genuair nesmí užívat děti a dospívající mladší 18 let.

Další léčivé přípravky a Bretaris Genuair

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře, pokud jste užíval(a) nebo užíváte podobné léky na dýchací problémy, například léky obsahující tiotropium nebo ipratropium. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Použití přípravku Bretaris Genuair s těmito léky se nedoporučuje.

Přípravek Bretaris Genuair s jídlem a pitím

Přípravek Bretaris Genuair můžete užívat kdykoli před jídlem nebo pitím či po něm.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Jste-li těhotná nebo kojíte, nesmíte přípravek Bretaris Genuair užívat, pokud Vám to nedoporučí Váš lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bretaris Genuair má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Tento lék může způsobit bolesti hlavy, závrať nebo rozmazané vidění. Pokud se u Vás objeví některý z těchto nežádoucích účinků, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, dokud bolest hlavy nevymizí, nevymizí pocit závratě a Vaše vidění se nevrátí k normálnímu stavu.

Bretaris Genuair obsahuje mohohydrát laktózy

Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Bretaris Genuair používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

- Doporučená dávka přípravku je jedna inhalace (vdechnutí) dvakrát denně ráno a večer.

-    Účinek přípravku Bretaris Genuair trvá 12 hodin, takže byste se měli snažit užívat inhalátor Bretaris Genuair každé ráno a každý večer ve stejnou dobu. Tím bude zajištěna vždy dostatečná hladina léku ve Vašem těle, která Vám usnadní dýchání v průběhu celého dne a noci. To Vám také pomůže si lépe zapamatovat, že si máte lék vzít.

-    Návod k použití: Pokyny k použití inhalátoru Genuair najdete v části 7 na konci příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), jak přípravek Bretaris Genuair používat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

CHOPN je chronické onemocnění; proto se přípravek Bretaris Genuair doporučuje užívat každý den dvakrát denně, a nikoli pouze pokud se vyskytnou dýchací problémy nebo jiné příznaky CHOPN.

Doporučená dávka může být prospěšná i pro starší pacienty a pro pacienty, kteří mají problémy s ledvinami nebo s játry. Není nutná žádná úprava dávky.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Bretaris Genuair, než jste měl(a)

Domníváte-li se, že jste použil(a) více přípravku Bretaris Genuair, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Bretaris Genuair

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Bretaris Genuair, vdechněte dávku, jakmile si na to vzpomenete. Pokud se však již blíží doba Vaší další dávky, přeskočte vynechanou dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Bretaris Genuair

Tento lék je určen k dlouhodobému užívání. Chcete-li léčbu ukončit, nejprve se poraďte se svým lékařem, protože Vaše příznaky by se mohly zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzácně se mohou vyskytnout alergické reakce. Pokud Vám začne otékat tvář, hrdlo, rty nebo jazyk (což může, ale nemusí být doprovázeno potížemi s dýcháním nebo polykáním) nebo pokud se Vám na kůži objeví velmi svědivé pupínky (kopřivka), přestaňte užívat tento lék a okamžitě vyhledejte svého lékaře; může se jednat o příznaky alergické reakce.

Při užívání přípravku Bretaris Genuair se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Časté: mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10

-    Bolest hlavy

-    Zánět dutin (sinusitida)

-    Rýma (zánět nosohltanu)

-    Kašel

-    Průjem

-    Pocit na zvracení

Méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100

-    Závrať

-    Sucho v ústech

-    Zánět sliznice ústní dutiny (stomatitida)

-    Chrapot (dysfonie)

-    Zrychlený srdeční tep (tachykardie)

Bušení srdce (palpitace)

Potíže s močením (retence moči) Rozmazané vidění

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Bretaris Genuair uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na označení inhalátoru a na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Použít do 90 dnů po otevření sáčku.

Inhalátor Genuair uchovávejte v sáčku až do doby, kdy začnete podávat lék.

Přípravek Bretaris Genuair nepoužívejte, pokud si všimnete, že je obal poškozený nebo vykazuje známky pokusů o otevření.

Po užití poslední dávky musíte inhalátor vyhodit. Při odložení prázdného nebo nepoužitého inhalátoru do odpadu musíte respektovat místní předpisy upravující nakládání s komunálním odpadem. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co Bretaris Genuair obsahuje

-    Léčivou látkou je aclidinii bromidum. Jedna podaná dávka obsahuje 375 mikrogramů aclidinii bromidum, což odpovídá 322 mikrogramům aklidinia.

-    Pomocnou látkou je monohydrát laktózy.

Jak Bretaris Genuair vypadá a co obsahuje toto balení

Bretaris Genuair je bílý nebo téměř bílý prášek.

Inhalátor Genuair má bílou barvu a je opatřen integrálním indikátorem dávek a zeleným dávkovacím tlačítkem. Náustek je krytý snímatelným zeleným ochranným krytem. Dodává se v plastovém sáčku.

Dodávané velikosti balení:

Krabička obsahující 1 inhalátor s 30 jednotkovými dávkami.

Krabička obsahující 1 inhalátor s 60 jednotkovými dávkami.

Krabička obsahující 3 inhalátory s 60 jednotkovými dávkami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

AstraZeneca AB SE-151 85 Sodertálje

Švédsko

Výrobce:

Industrias Farmacéuticas Almirall, S.A.

Ctra. Nacional II, Km. 593

08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona

Španělsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci

Belgie/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V. Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB “BERLIN-CHEMIE MENARINI BALTIC” Tel: +370 52 691 947

Btarapna

Tn “EepaHH-XeMH Ar” Ten.: +359 2 96 55 365

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o. Tel: +420 267 199 333

Magyarország

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft. Tel.: +36 23501301

Danmark

AstraZeneca A/S Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd Tel: +356 2277 8000

Deutschland

Berlin-Chemie AG Tel: +49 (0) 30 67070

AstraZeneca GmbH Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV Tel: +31 79 363 2222

Eesti

OU Berlin-Chemie Menarini Eesti Tel: +372 667 5001

Norge

AstraZeneca AS Tlf: +47 21 00 64 00

EXláSa

MENARINI HELLAS AE Tn^: +30 210 8316111-13

Osterreich

A. Menarini Pharma GmbH. Tel: +43 1 879 95 85-0

Espaňa

Laboratorios Menarini S.A. Tel: +34-93 462 88 00

Polska

Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 566 21 00

France

MENARINI France Tél: +33 (0)1 45 60 77 20

Portugal

A. Menarini Portugal - Farmaceutica, S.A. Tel: +351 210 935 500

Hrvatska

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. Tel: + 385 1 4821 361

Románia

Berlin-Chemie A.Menarini S.R.L. Tel: +40 21 232 34 32

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd Tel: +353 1609 7100

Slovenija

Berlin-Chemie AG, Podružnica Ljubljana Tel: +386 01 300 2160

Sverige

AstraZeneca AB Tel: +46 8 553 26 000


Slovenská republika

Berlin-Chemie AG - obchodné zastúpenie v SR


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 70 00


Tel: +421 2 544 30 730


Italia

Laboratori Guidotti S.p.A. Tel: +39- 050 971011


Suomi/Finland

AstraZeneca Oy Puh/Tel: +358 10 23 010


Kúnpoq

AkÉKTmp ®ap^aK8uxiKq AtS Tn^: +357 22490305

Latvija    United Kingdom

SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic    AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67103210    Tel: +44 1582 836 836

Tato příbalová informace byla naposledy revidována {měsíc RRRR}.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu/.

Na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky je tato příbalová informace k dispozici ve všech úředních jazycích EU/EHP.

Tato část obsahuje informace o použití inhalátoru Genuair. Máte-li jakékoli otázky týkající se užívání inhalátoru, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Před použitím inhalátoru Genuair si prosím přečtěte celý návod.

Seznámení s přípravkem Bretaris Genuair: Vyjměte inhalátor Genuair ze sáčku a seznamte se s jeho součástmi.

Indikátor

dávek

Barevné kontrolní okénko

Náustek


Zelené tlačítko

Ochranný

kryt

Jak se Bretaris Genuair používá

Souhrn

Pro použití inhalátoru Genuair musíte provést po odstranění krytu 2 kroky:

Krok 1: Stiskněte a UVOLNĚTE zelené tlačítko a úplně vydechněte mimo inhalátor. Krok 2: Rty pevně obemkněte náustek a SILNĚ a ZHLUBOKA vdechněte přes inhalátor.

Po inhalaci nezapomeňte znovu nasadit ochranný kryt.


Příprava

•    Před prvním použitím roztrhněte zatavený sáček podél zářezu a vyjměte inhalátor Genuair.

•    Když si chcete vzít svou dávku léku, sejměte ochranný kryt tak, že zlehka stisknete šipky vyznačené na obou stranách a vytáhnete kryt ven (viz obrázek 1).


OBRÁZEK 1

•    Prohlédněte si náustek, zda není ucpaný.

•    Podržte inhalátor Genuair vodorovně náustkem směrem k sobě tak, aby zelené tlačítko směřovalo rovně nahoru (viz obrázek 2).

Držte tak, aby zelené tlačítko směřovalo rovně nahoru. NENAKLÁNĚJTE.

OBRÁZEK 2

KROK 1: STISKNĚTE zelené tlačítko zcela dolů a pak jej UVOLNĚTE (viz obrázky 3 a 4).

ZELENÉ TLAČÍTKO NEDRŽTE STISKNUTÉ.

STISKNĚTE ze|ené t|ačítko UVOLNĚTE zelené tlačítko zcela dolů

OBRÁZEK 3    OBRÁZEK 4

Zastavte a zkontrolujte: Ujistěte se, že je dávka připravena k inhalaci

•    Ujistěte se, že barevné kontrolní okénko se zbarvilo zeleně (viz obrázek 5).

•    Zelené kontrolní okénko potvrzuje, že lék je připraven k inhalaci.

• Než si vložíte inhalátor do úst, úplně vydechněte. Nevydechujte do inhalátoru.

KROK 2: Rty pevně obemkněte náustek inhalátoru Genuair a SILNĚ a ZHLUBOKA vdechněte přes náustek (viz obrázek 6).

- Tímto silným a hlubokým vdechnutím se lék dostane do plic.

POZOR: NEDRŽTE ZELENÉ TLAČÍTKO STISKNUTÉ V PRŮBĚHU INHALACE.


OBRÁZEK 6

•    V průběhu vdechování uslyšíte „KLIKNUTÍ “, které signalizuje, že používáte inhalátor Genuair správně.

•    Pokračujte ve vdechování i poté, co uslyšíte „ KLIKNUTÍ“ inhalátoru, abyste zajistili podání celé dávky.

• Vyjměte inhalátor Genuair z úst a zadržte dech tak dlouho, jak to bez potíží snesete, a potom pomalu vydechněte nosem.

Poznámka: Někteří pacienti mohou mít při inhalaci léku mírné sladké nebo nahořklé chuťové vjemy nebo mohou pociťovat hrubý povrch v ústech v závislosti na pacientovi. Pokud po inhalaci necítíte žádnou chuť ani nemáte žádné zvláštní pocity, neopakujte dávku.

Zastavte a zkontrolujte: Ujistěte se, že jste inhalovali správně

• Ujistěte se, že se kontrolní okénko zbarvilo červeně (viz obrázek 7). To potvrzuje, že jste správně inhalovali celoudávku.

•    Pokud okénko nezmění barvu na červenou, možná jste neuvolnili zelené tlačítko před inhalací nebo jste inhalaci neprovedli správně. Pokud k tomu dojde, zkuste to znovu.

Ujistěte se, že jste UVOLNILI zelené tlačítko a provedli SILNÝ a hluboký nádech přes náustek.

Poznámka: Nejste-li schopni provést inhalaci správně po několika pokusech, poraďte se s lékařem.

•    Jakmile se okénko zbarví červeně, nasaďte zpět ochranný kryt tak, že jej zatlačíte na náustek (viz obrázek 8).

OBRÁZEK 8

Kdy byste měli dostat nový inhalátor Genuair?

• Inhalátor Genuair je vybaven indikátorem dávek, který ukazuje přibližný počet dávek zbývajících v inhalátoru. Indikátor dávek se pomalu pohybuje dolů a odpočítává dávky po desítkách (60, 50, 40, 30, 20, 10, 0), (viz obrázek A). Každý inhalátor Genuair obsahuje nejméně 60 dávek.

Když se na indikátoru dávek objeví červený pruhovaný pás, (viz obrázek A), znamená to, že se blíží

poslední dávka a měli byste dostat nový inhalátor Genuair.

Indikátor dávek odpočítává po 10: 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0.


OBRÁZEK A

Poznámka: Pokud se Vám zdá, že je inhalátor Genuair poškozený, nebo pokud ztratíte kryt, musíte inhalátor vyměnit. Inhalátor Genuair SE NEMUSÍ čistit. Pokud si jej však přejete vyčistit, otřete vnější povrch náustku suchou buničinou nebo papírovým kapesníkem.

K čištění inhalátoru Genuair NIKDY nepoužívejte vodu, protože by mohla lék poškodit.

•    Když se uprostřed indikátoru dávek objeví 0 (nula), měli byste pokračovat v užívání dávek zbývajících v inhalátoru Genuair.

•    Když je k inhalaci připravena poslední dávka, zelené tlačítko se nevrátí do úplné horní pozice, ale zůstane zablokované ve střední pozici (viz obrázek B). I když je zelené tlačítko zablokované, je možno provést inhalaci poslední dávky. Poté již inhalátor Genuair nelze znovu použít a musíte začít používat nový inhalátor Genuair.

r    \

Zablokováno

J

OBRÁZEK B

34