Příbalový Leták

Bravelle 75 Iu


Bravelle 75 IU, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Urofollitropinum

2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna lahvička s práškem obsahuje 82,5 IU urofollitropinum.

Po rozpuštění přibaleným rozpouštědlem je z každé lahvičky získáno 75 IU urofollitropinu.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Prášek pro injekční roztok ( v lahvičce)

Monohydrát laktosy

Heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného Polysorbát 20

Kyselina fosforečná pro úpravu pH Voda na injekci

Rozpouštědlo ( v ampulce):

Chlorid sodný Voda na injekci

Kyselina chlorovodíková pro úpravu pH

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

5x ( 75 IU + 1 ml)

10 x ( 75 IU + 1 ml)

5x ( 75 IU + 1 ml) + souprava pro rozpuštění 10 x ( 75 IU + 1 ml) + souprava pro rozpuštění 30 x ( 75 IU + 1 ml) + souprava pro rozpuštění

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Subkutánní podání.

Před použitím rozpusťte prášek v rozpouštědle. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

v f    f v    f


V    f


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:

Po rozpuštění: okamžitě použijte 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťe do lékárny

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ferring - Léčiva,a.s. Jesenice u Prahy Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 54/131/08-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Bravelle

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVADENE NA MALÉM VNITRNÍM OBALU Skleněná lahvička

Prášek pro injekční roztok_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

BRAVELLE 75 IU, prášek pro injekční roztok Urofollitropinum

4. ČÍSLO SARZE


Č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

75 IU

6 JINÉ

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITRNÍM OBALU Skleněná ampulka

Rozpouštědlo pro injekční roztok_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Rozpouštědlo pro BRAVELLE 75 IU


4. ČÍSLO SARZE

Č.š.:


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


1 ml

6. JINÉ