Příbalový Leták

Bramitob

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A SEKUNDÁRNÍM OBALU

Vnější obal: krabičky obsahující 4, 16, 28 nebo 56 jednodávkových ampulek

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bramitob

tobramycinum

300 mg/4 ml

Roztok k rozprašování


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna jednodávková ampulka o objemu 4 ml obsahuje tobramycinum 300 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: chlorid sodný, voda na injekci, kyselina sírová 10%, roztok hydroxidu sodného 1mol/l.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Roztok k rozprašování 56 jednodávkových ampulek o objemu 4 ml. 28 jednodávkových ampulek o objemu 4 ml 16 jednodávkových ampulek o objemu 4 ml 4 jednodávkové ampulky o objemu 4 ml


5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Pouze inhalační podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Jedna ampulka je určena pro jednorázové použití.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Neřeďte ani nesměšujte s jinými léčivými přípravky v nebulizéru.


8. POUŽITELNOST_

Použitelné do:

Po prvním otevření jednodávkové ampulky: ihned spotřebujte.

Po prvním použití: použitou jednodávkovou ampulku ihned zlikvidujte.

Po vyjmutí z chladničky je možno přípravek uchovávat v ochranném obalu (neporušeném nebo otevřeném) při teplotě do 25°C po dobu 3 měsíců..


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce při teplotě 2 až 8 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Vídeň, Rakousko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 15/214/07-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Používejte dle pokynů lékaře.


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Bramitob 300 mg/4 ml roztok k rozprašování


Bramitob 300 mg/4 ml nebuliser solution Tobramycin

4 single-dose containers of 4 ml

EXP

Lot

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITRNÍM OBALU

jednodávková ampulka o objemu 4 ml.


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU (etiketa)


Bramitob

Tobramycinum 300 mg/4 ml

Roztok k rozprašování 4 ml

Pouze inhalační podání


2. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


3. POUŽITELNOST


EXP


4.    ČÍSLO ŠARŽE


Lot