Příbalový Leták

Bovilis Bvd


PŘÍLOHA I


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bovilis®BVD injekční suspenze pro skot


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


V jedné dávce (2 ml):

Léčivá(é) látka(y):

Virus diarrhoeae bovis (BVDV) inactivatum (cytopatogenní kmen C-86) : 50 ELISA jednotek ,

navozující nejméně 4,6 log2 VN jednotek*


* průměrný virus neutralizační titr získaný ve zkoušce účinnosti


Pomocné látky:

Adjuvans:

AL3+ ( fosforečnan hlinitý a hydroxid hlinitý): 6-9 mg


Excipiens:

Methylparaben: 3 mg


Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Injekční suspenze

Červená až růžová zakalená suspenze.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Skot (krávy a jalovice).

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


K aktivní imunizaci krav a jalovic od stáří 8 měsíců k ochraně plodů proti transplacentární infekci

virem bovinní virové diarey (BVDV).

4.3 Kontraindikace


Nejsou.


4.4 Zvláštní upozornění <pro každý cílový druh>


Nejsou.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Vakcinovat pouze zdravá zvířata.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


V případě náhodného samopodání, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci

nebo etiketu praktickému lékaři.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Ve velmi vzácných případech lze během 14 dnů v místě aplikace pozorovat mírné zduření. Ve velmi

vzácných případech se také může objevit přechodné mírné zvýšení tělesné teploty. Ojediněle se

mohou vyskytnout alergické reakce včetně anafylaktického šoku. V případě anafylaktické reakce je

doporučováno neprodleně zahájit přiměřenou léčbu (například antihistaminiky, kortikosteroidy nebo

adrenalinem).


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Lze použít během březosti.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti dokládají, že k pravidelné 6 měsíční revakcinaci skotu od věku 15 měsíců (toho, který byl dříve vakcinován samostatně vakcínou Bovilis BVD a Bovilis IBR marker live) lze vakcínu mísit a podávat s vakcínou Bovilis IBR marker live.

Před podáním smísených vakcín by měla být také přečtena příbalová informace k Bovilis IBR marker live . Nežádoucí účinky pozorované po podání jedné dávky nebo nadměrné dávky smísených vakcín, nejsou odlišné od těch popsaných u vakcín podávaných samostatně.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma výše zmíněného přípravku. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Před použitím nechejte vakcínu dosáhnout pokojové teploty (15-25°C).

Před použitím důkladně protřepejte.

Používejte sterilní stříkačky a jehly.

Intramuskulární injekce v dávce 2 ml na zvíře.


Lze vakcinovat všechen skot od stáří 8 měsíců.


Ochranu plodů lze očekávat, jestliže byla provedena kompletní základní vakcinace 4 týdny

před počátkem březosti. Zvířata, která jsou vakcinována později než 4 týdny před zabřeznutím nebo

během časné březosti nebudou chráněna proti infekci plodů.


Individuální vakcinace

Základní vakcinace

Dvě vakcinace v intervalu 4 týdnů. Druhá vakcinace by měla být provedena nejpozději 4týdnypřed

zabřeznutím.

Revakcinace

Jedna vakcinace 4 týdny před počátkem další březosti.


Vakcinace stáda

Základní vakcinace

Dvě vakcinace v intervalu 4 týdnů. Používá se u skotu od stáří 8 měsíců, měla by se

vakcinovat všechna zvířata.

Revakcinace

Jedna vakcinace každých 6 měsíců.


K revakcinaci každých 6 měsíců může být vakcína Bovilis BVD použita k rozpuštění

vakcíny Bovilis IBR marker live a použita k vakcinaci skotu od věku 15 měsíců (toho, který byl dříve vakcinován samostatně vakcínou Bovilis BVD a Bovilis IBR marker live) za dodržení následujících pokynů:

Bovilis IBR marker live Bovilis BVD

5 dávek + 10 ml

10 dávek + 20 ml

25 dávek + 50 ml

50 dávek + 100 ml

Jedna dávka (2 ml) vakcíny Bovilis BVD smísené s vakcínou Bovilis IBR marker live se podává

intrarmuskulárně.


Vzhled po rozpuštění vakcíny Bovilis IBR marker live ve vakcíně Bovilis BVD:

jak je uvedeno v příbalové informaci k samotnému přípravku Bovilis BVD.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Aplikace dvojnásobné dávky nezpůsobuje žádné jiné účinky než po jedné dávce.


4.11 Ochranné lhůty


Bez ochranných lhůt.


5. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: inaktivovaná virová vakcína

ATCvet kód: QI02AA01


Bovilis® BVD je inaktivovaná adjuvantní vakcína k aktivní imunizaci krav a jalovic proti

transplacentární infekci virem bovinní virové diarey.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Fosforečnan hlinitý

Hydroxid hlinitý

Methylparaben

Propylenglykol

Trolamin

Kultivační médium

Roztok kyseliny chlorovodíkové nebo roztok trolaminu

Voda na injekci


6.2 Inkompatibility


Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma vakcíny Bovilis IBR marker live (pouze pro

6 měsíční revakcinaci).


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 18 měsíců.

Doba použitelnosti po prvním otevření lékovky: 10 hodin.

Doba použitelnosti po smísení s vakcínou Bovilis IBR marker live: 3 hodiny (při pokojové teplotě)


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte v chladničce (2-8°C). Chraňte před mrazem.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


2 ml jednodávková nebo 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml nebo 250 ml vícedávková lahvička ze

skla, hydrolytické třídy typu I, (Ph.Eur.) nebo polyethylentereftalátu (PET), uzavřená

halogenbutylovou gumovou zátkou zajištěnou kódovanou hliníkovou pertlí.

Lékovky jsou baleny jednotlivě do kartonové krabičky.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko


8. Registrační číslo(a)


97/027/04-C


9. Datum registrace/ prodloužení registrace


17.3.2004


10. DATUM REVIZE TEXTU


Leden 2014


Zákaz prodeje, výdeje a/nebo použití


Neuplatňuje se.
5