Příbalový Leták

Bovalto Respi 3B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Bovalto Respi 3 injekční suspenze pro skot


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

MERIAL

Tony Garnier 29

69007 Lyon

FRANCIE


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Bioveta, a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bovalto Respi 3 injekční suspenze pro skot


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Jedna vakcinační dávka (2 ml) obsahuje:


Léčivé látky:

Bovinní respirační syncyciální virus (BRSV), inaktivovaný, kmen BiO-24 RP 1*

Virus bovinní parainfluenzy 3 (PI3V), inaktivovaný, kmen Bio-23 RP 1*

Mannheimia haemolytica, inaktivovaná, sérotyp A1, kmen DSM 5283 RP 1*


*) Relativní účinnost (RP), ve srovnání s referenčním sérem získaným po vakcinaci morčat s šarží vakcíny, která vyhověla v čelenžním testu na cílových zvířatech.


Adjuvans:

Hydroxid hlinitý 8,0 mg

Kvilajový saponin (Quil A) 0,4 mg


Pomocné látky:

Thiomersal 0,2 mg

Formaldehyd max. 1,0 mg


Injekční suspenze.

Vzhled: Narůžovělá tekutina s přítomností sedimentu.


4. INDIKACE


K aktivní imunizaci skotu vnepřítomnostimateřských protilátek proti:

- viru bovinní parainfluenzy 3, ke snížení vylučování viru v důsledku infekce,

- bovinnímu respiračnímu syncytiálnímu viru, ke snížení vylučování viru v důsledku infekce,

- Mannheimia haemolyticasérotypu A1, ke snížení klinických příznaků a plicních lézí.


Nástup imunity (prokázáno čelenží):

3 týdny po základní imunizaci.


Doba trvání imunity (prokázáno čelenží):

6 měsíců po základní imunizaci.


5. KONTRAINDIKACE


Nejsou.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Po vakcinaci může být v místě vpichu velmi často pozorován přechodný otok. Otokmůže v průměru dosáhnoutaž 7 cm a obvykle se postupně zmenšuje a vymizído 6 týdnůpo vakcinaci.

Častose může po vakcinaci vyskytnout přechodné mírné zvýšení tělesné teploty, kterébylo vyššípo druhé injekci(nanejvýš 1,5 °C),trvající maximálně 3 dny po vakcinaci.

Po vakcinaci se velmi vzácně mohou vyskytnout reakce anafylaktického typu. V takovém případě by měla být použita odpovídající symptomatická léčba.


Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:


Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Skot.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Dávkování: 2 ml vakcíny se aplikují subkutánně.


Základní imunizace:


Telatamohoubýt vakcinovánaod 2týdnů věku.


Telata neimunizovaných krav: 2 injekce v rozpětí 3 týdnů od 2 týdnů věku.


V případě, že imunitní stav matek není znám, vakcinační schéma by mělo být upraveno na základě zvážení veterinárního lékaře.


Revakcinace:

Podávejtejednu dávku6 měsícůpo ukončenízákladní imunizace.


Revakcinace byla prokázánastanovením protilátkové odpovědi. Účinnost revakcinacenebylahodnocenačelenží.9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Před upotřebením je nutno vakcínu ohřát na teplotu 15 – 25 °C a obsah lékovky protřepat.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Bez ochranných lhůt.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2 C – 8 C).

Po prvním otevření spotřebujte do 10 hodin.

Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcinujte pouze zdravá zvířata.

Studie bezpečnosti a účinnostibyly provedeny naséro-negativníchtelatech. Účinnostvakcinacenebylaprokázánav přítomnosti protilátek. Výše protilátkové odpovědi může být snížena přítomnostímateřských protilátek. V přítomnostimateřských protilátek, by mělo býtnačasovánípočátečnívakcinacetelatnaplánováno odpovídajícím způsobem.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.


Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívejte během březosti a laktace.


Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.


Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)

Žádné jiné nežádoucí účinky kromě těch uvedených v odstavci 6. (Nežádoucí účinky) nebyly pozorovány. Lokální reakce po subkutánním podání dvojnásobné dávky byly větší (do 10 cm v průměru) jako po standardní dávce.


Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Listopad 2015


15. DALŠÍ INFORMACE


Vakcína je plněná do skleněných lékovek hydrolytické třídy I nebo II a do plastových lékovek vyhovujících Ph.Eur., uzavřených chlorobutylovou pryžovou zátkou zajištěnou hliníkovou pertlí.


Velikosti balení:

1 x 10 ml, 10 x 10 ml

1 x 50 ml, 1 x 100 ml


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.5