Příbalový Leták

Bosentan Cipla 125 Mg Potahované Tablety

OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘENÍM OBALU KRABIČKA_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Bosentan Cipla 125 mg potahované tablety bosentanum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK_

Jedna potahovaná tableta obsahuje bosentanum 125 mg (jako bosentanum monohydricum ).

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Potahované tablety

14 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 112 potahovaných tablet 14 x 1 potahovaných tablet 56 x 1 potahovaných tablet 112 x 1 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ , ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Cipla (EU) Limited

Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher, Surrey KT10 9 NW Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 58/297/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


bosentan cipla 125 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY


Bosentan Cipla 125 mg potahované tablety bosentanum


2. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Cipla (EU) Limited

Hillbrow House, Hillbrow Road, Esher, Surrey KT10 9 NW Velká Británie


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ