Příbalový Leták

Bortezomib Zentiva 3,5 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bortezomib Zentiva 3,5 mg prášek pro injekční roztok bortezomibum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/ LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna injekční lahvička obsahuje bortezomibum 3,5 mg (jako ester kyseliny boronové s mannitolem).


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Mannitol (E421)


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


prášek pro injekční roztok 1 injekční lahvička


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím přečtěte příbalovou informaci.

Pouze subkutánní nebo intravenózní podání.

Pouze pro jednorázové použití.

Nepodávejte jinou cestou.

Intravenózní podání: Pro dosažení výsledné koncentrace 1 mg/ml přidejte 3,5 ml 0,9% roztoku chloridu sodného.

Subkutánní podání: Pro dosažení výsledné koncentrace 2,5 mg/ml přidejte 1,4 ml 0,9% roztoku chloridu sodného.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


CYTOTOXICKÉ. Zvláštní pokyny pro zacházení.


8. POUŽITELNOST


EXP

Pokud není přípravek Bortezomib Zentiva použit okamžitě, roztok rekonstituovaný 0,9% chloridem sodným je stabilní 8 hodin při 25°C/60% relativní vlhkosti a v temnu v injekční lahvičce i v polypropylenové injekční stříkačce.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Zentiva, k.s., Praha, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


44/359/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU Etiketa na injekční lahvičce


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Bortezomib Zentiva 3,5 mg prášek pro injekční roztok bortezomibum

Pouze subkutánní nebo intravenózní podání.


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


3,5 mg


6. JINÉ