Příbalový Leták

Bortezomib Teva 3,5 Mg Prášek Pro Injekční Roztok

Sp.zn. sukls105067/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

Bortezomib Teva 3,5 mg prášek pro injekční roztok Bortezomibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Bortezomib Teva a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bortezomib Teva používat

3.    Jak se Bortezomib Teva používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Bortezomib Teva uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je Bortezomib Teva a k čemu se používá

Bortezomib Teva obsahuje léčivou látku bortezomib, tak zvaný „proteazomový inhibitor“.

Proteazomy hrají významnou roli v kontrole buněčných funkcí a růstu buňky. Bortezomib může ničit nádorové buňky zásahem do jejich funkce.

Bortezomib Teva se používá k léčbě mnohočetného myelomu (nádor kostní dřeně) u pacientů starších než 18 let:

-    samostatně nebo společně s dexamethasonem nebo pegylovaným liposomálním doxorubicinem u nemocných, jejichž onemocnění se zhoršuje (progreduje) po minimálně jedné předchozí léčbě a u kterých transplantace krevních kmenových buněk nebyla úspěšná nebo není vhodná.

-    v kombinaci s léčivými přípravky obsahujícími melfalan a prednison u pacientů, jejichž onemocnění nebylo dosud léčeno a kteří nejsou vhodní pro vysokodávkovou chemoterapii s transplantací krevních kmenových buněk.

-    v kombinaci s léčivými přípravky obsahujícími buď dexamethason samotný nebo dexamethason spolu s thalidomidem u pacientů, kteří dosud nebyli léčeni a před podáním vysokodávkové chemoterapie s transplantací krevních kmenových buněk (indukční léčba).

Přípravek Bortezomib Teva se používá k léčbě lymfomu z plášťových buněk (typ rakoviny postihující lymfatické (mízní) uzliny) u pacientů ve věku 18 let a starších v kombinaci s rituximabem, cyklofosfamidem, doxorubicinem a prednisonem, u pacientů, jejichž nemoc dosud nebyla léčena a u kterých transplantace krevních kmenových buněk není vhodná.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bortezomib Teva používat Nepoužívejte Bortezomib Teva:

-    jestliže jste alergický(á) na bortezomib, bór nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    jestliže máte určité závažné problémy s plícemi nebo srdcem.

Upozornění a opatření

Poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestru pokud máte cokoli z níže uvedeného:

•    nízký počet červených nebo bílých krvinek

•    problémy s krvácením a/nebo nízký počet krevních destiček v krvi;

•    průjem, zácpu, pocit na zvracení nebo zvracení;

•    mdloby, závrať nebo točení hlavy v minulosti;

•    problémy s ledvinami;

•    středně závažné až závažné problémy    s játry;

•    pocit necitlivosti, brnění nebo bolesti rukou nebo nohou (neuropatie) v minulosti;

•    problémy se srdcem nebo krevním tlakem;

•    dušnost nebo kašel;

•    křeče;

•    pásový opar (lokalizovaný v okolí očí nebo šířící se po celém těle);

•    příznaky tzv. syndromu nádorového rozpadu, jako jsou svalové křeče, svalová slabost, zmatenost, ztráta nebo poruchy zraku nebo dušnost;

•    ztráta paměti, problémy s myšlením, obtíže při chůzi nebo ztráta zraku. Může se jednat o příznaky závažné infekce mozku a Váš lékař může nařídit další vyšetření a sledování.

Před zahájením léčby přípravkem Bortezomib Teva a v jej ím průběhu budete muset podstupovat pravidelná vyšetření krevního obrazu.

Pokud máte lymfom z plášťových buněk a spolu s přípravkem Bortezomib Teva dostáváte rituximab, musíte svého lékaře informovat:

- pokud se domníváte, že máte hepatitidu (žloutenkou) nebo že jste ji měl(a) v minulosti.

V několika případech se může u pacientů, kteří již měli hepatitidu B, toto onemocnění objevit znovu, což může být smrtelné. Pokud máte infekci virem hepatitidy B v anamnéze, Váš lékař Vás bude pečlivě sledovat pro příznaky aktivní hepatitidy B.

Přečtěte si pozorně příbalové informace všech léčivých přípravků, které budete užívat/používat v kombinaci s přípravkem Bortezomib Teva, abyste o těchto léčivých přípravcích měl(a) informace před zahájením léčby přípravkem Bortezomib Teva.

Pokud je užíván thalidomid, je zapotřebí zvláštní pozornosti testování a prevenci těhotenství (viz bod Těhotenství, kojení a plodnost v tomto bodě).

Děti a dospívající

Bortezomib Teva se nemá používat u dětí a dospívajících, protože není známo, jaký na ně bude mít tento léčivý přípravek vliv.

Další léčivé přípravky a Bortezomib Teva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zejména informujte lékaře, pokud užíváte léčivé přípravky obsahuj ící některou z následuj ících léčivých látek:

-    ketokonazol používaný k léčbě plísňových infekcí

-    ritonavir používaný k léčbě infekce HIV

-    rifampicin, antibiotikum používané k léčbě bakteriálních infekcí

-    karbamazepin, fenytoin nebo fenobarbital užívané k léčbě epilepsie

-    třezalka tečkovaná (Hypericumperforatum) užívaná k léčbě deprese nebo jiných onemocnění

-    perorální antidiabetika (přípravky k léčbě cukrovky užívané ústy).

Těhotenství, kojení a plodnost

Jestliže jste těhotná, neměla byste Bortezomib Teva používat, pokud to není nezbytně nutné.

Jak muži, tak i ženy léčení přípravkem Bortezomib Teva musí během léčby a ještě 3 měsíce po jejím

ukončení používat účinnou antikoncepci. Pokud i přes tato opatření dojde k otěhotnění, oznamte to ihned svému lékaři.

Během léčby přípravkem Bortezomib Teva byste neměla kojit. Poraďte se s ošetřujícím lékařem, kdy je po ukončení léčby vhodné znovu začít kojit.

Thalidomid způsobuje vrozené vady a úmrtí plodu. Pokud se Bortezomib Teva podává v kombinaci s thalidomidem, musíte dodržovat program prevence početí pro thalidomid (viz příbalová informace pro thalidomid).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bortezomib Teva může vyvolat únavu, závrať, mdlobu nebo rozmazané vidění. Pokud pociťujete tyto nežádoucí účinky, nesmíte řídit motorová vozidla nebo používat nástroje nebo obsluhovat stroje; i když tyto účinky nepociťujete, měl(a) byste být opatrný(á).

3. Jak se Bortezomib Teva používá

Lékař zvolí dávku přípravku Bortezomib Teva podle Vaší výšky a tělesné hmotnosti (plochy tělesného povrchu). Obvyklá počáteční dávka přípravku Bortezomib Teva činí 1,3 mg/m2 tělesného povrchu dvakrát týdně. Lékař může změnit dávku a celkový počet léčebných cyklů podle odpovědi na léčbu, podle výskytu některých nežádoucích účinků a podle Vašich základních onemocnění (např. problémů s játry).

Progresivní mnohočetný myelom

Pokud se Bortezomib Teva podává samostatně, dostanete 4 dávky přípravku Bortezomib Teva intravenózně (nitrožilně) nebo subkutánně (podkožně) 1., 4., 8. a 11. den, pak následuje 10denní „období odpočinku“ bez léčby. Trvání jednoho léčebného cyklu je 21 dní (3 týdny). Můžete dostat až 8 cyklů (24 týdnů).

Přípravek Bortezomib Teva Vám rovněž může být podáván společně s pegylovaným liposomálním doxorubicinem nebo s dexamethasonem.

Pokud se přípravek Bortezomib Teva podává spolu s pegylovaným liposomálním doxorubicinem, bude Vám přípravek Bortezomib Teva podáván nitrožilně nebo podkožně jako léčebný cyklus trvaj ící 21 dní a pegylovaný liposomální doxorubicin se v dávce 30 mg/m2 podává 4. den 21 denního léčebného cyklu přípravku Bortezomib Teva formou nitrožilní infuze po podání injekce přípravku Bortezomib Teva.

Můžete dostat až 8 cyklů (24 týdnů).

Pokud se přípravek Bortezomib Teva podává spolu s dexamethasonem, bude Vám přípravek Bortezomib Teva podáván nitrožilně nebo podkožně jako 21denní léčebný cyklus a dexamethason se v dávce 20 mg podává perorálně (ústy) 1., 2., 4., 5., 8., 9., 11. a 12. den 21denního léčebného cyklu přípravku Bortezomib Teva.

Můžete dostat až 8 cyklů (24 týdnů).

Dříve neléčený mnohočetný myelom

Pokud jste dosud nebyl(a) léčen(a) pro mnohočetný myelom a není u Vás vhodná transplantace krevních kmenových buněk, budete přípravek Bortezomib Teva dostávat nitrožilně spolu se dvěma dalšími léčivými přípravky melfalanem a prednisonem.

V tomto případě je trvání léčebného cyklu 42 dní (6 týdnů). Dostanete 9 cyklů (54 týdnů).

-    V cyklech 1 až 4 se Bortezomib Teva podává dvakrát týdně ve dnech 1, 4, 8, 11, 22, 25, 29 a

32.

-    V cyklech 5 až 9 se Bortezomib Teva podává jednou týdně ve dnech 1, 8, 22 a 29.

Melfalan (9 mg/m2) a prednison (60 mg/m2) se podávají perorálně (ústy) ve dnech 1, 2, 3 a 4 prvního týdne každého cyklu.

Pokud jste dosud nebyl(a) léčen(a) pro mnohočetný myelom a je u Vás vhodná transplantace krevních kmenových buněk, bude Vám přípravek Bortezomib Teva podáván nitrožilně nebo podkožně společně s dexamethasonem nebo s dexamethasonem a thalidomidem jako indukční léčba.

Pokud se podává Bortezomib Teva spolu s dexamethasonem, bude Vám přípravek Bortezomib Teva podáván nitrožilně nebo podkožně jako 21denní léčebný cyklus a dexamethason se v dávce 40 mg podává perorálně (ústy) 1., 2., 3. ,4. , 8., 9., 10., a 11. den 21denního léčebného cyklu přípravku Bortezomib Teva.

Dostanete 4 cykly (12 týdnů).

Pokud se podává Bortezomib Teva spolu s thalidomidem a dexamethasonem je trvání léčebného cyklu 28 dní (4 týdny).

Dexamethason se v dávce 40 mg podává perorálně (ústy) v den 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 a 11 28denního léčebného cyklu přípravku Bortezomib Teva a thalidomid se podává perorálně (ústy) jednou denně, v dávce 50 mg, až do dne 14 prvního cyklu, a pokud je snášen, dávka podávaná ve dnech 15-28 se zvýší na 100 mg a poté může být ještě dále zvýšena na 200 mg denně od druhého cyklu dále.

Může Vám být podáno nejvýše 6 cyklů (24 týdnů).

Dosud neléčený lymfom z plášťových buněk

Pokud jste dosud nebyl(a) pro lymfom z plášťových buněk léčen(a), bude Vám přípravek Bortezomib Teva podáván nitrožilně nebo podkožně spolu s rituximabem, cyklofosfamidem, doxorubicinem a prednisonem.

Přípravek Bortezomib Teva se podává nitrožilně nebo podkožně 1., 4., 8. a 11. den, poté následuje „období klidu“ bez léčby. Trvání léčebného cyklu je 21 dní (3 týdny). Může Vám být podáno až 8 cyklů (24 týdnů).

1. den každého 21denního léčebného cyklu přípravku Bortezomib Teva se ve formě nitrožilní infuze podávaj í následujcí léčivé přípravky:

rituximab v dávce 375 mg/m2, cyklofosfamid v dávce 750 mg/m2 a doxorubicin v dávce 50 mg/m2. Prednison se podává perorálně (ústy) v dávce 100 mg/m2 1., 2., 3., 4. a 5. den léčebného cyklu přípravku Bortezomib Teva.

Jak se Bortezomib Teva podává

Tento léčivý přípravek je k nitrožilnímu nebo podkožnímu podání. Bortezomib Teva Vám bude podáván pod dohledem lékařského personálu, který má zkušenosti s používáním cytotoxických léčivých přípravků.

Prášek přípravku Bortezomib Teva je nutno před podáním rozpustit. To provede odborný zdravotnický pracovník. Výsledný roztok se potom vstříkne buď do žíly nebo pod kůži. Injekce do žíly je rychlá, trvaj ící 3 až 5 sekund. Injekce pod kůži se podává buď do stehna nebo do břicha.

Jestliže Vám bylo podáno příliš velké množství přípravku Bortezomib Teva

Vzhledem k tomu, že tento přípravek podává lékař nebo zdravotní sestra, je nepravděpodobné, že Vám bude podáno příliš velké množství. V nepravděpodobném případě předávkování bude lékař sledovat Váš stav pro případ, že by se vyskytly nežádoucí účinky.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Některé z těchto nežádoucích účinků mohou být závažné.

Pokud je Vám přípravek Bortezomib Teva podáván k léčbě mnohočetného myelomu nebo lymfomu z plášťových buněk, neprodleně informujte svého lékaře, jestliže zaznamenáte některý z následujících příznaků:

-    svalové křeče, svalová slabost

-    zmatenost, ztráta nebo poruchy zraku, slepota, záchvaty křečí, bolest hlavy

-    dušnost, otok chodidel nebo změny srdečního tepu, vysoký krevní tlak, únava, mdloby

-    kašel a potíže s dýcháním nebo tíseň na hrudi.

Léčba přípravkem Bortezomib Teva může velmi často způsobit pokles počtu červených a bílých krvinek a krevních destiček v krvi. Před zahájením léčby přípravkem Bortezomib Teva a v jejím průběhu budete muset podstupovat pravidelná vyšetření krevního obrazu. Dále se může dostavit snížení počtu

-    krevních destiček, proto můžete být náchylnější k tvorbě modřin nebo krvácení bez zjevného poranění (např. střevní nebo žaludeční krvácení, krvácení z úst a dásní nebo mozkové nebo jaterní krvácení);

-    červených krvinek, což může vést k anemii (chudokrevnosti) s příznaky jako je únava a bledost;

-    bílých krvinek, což Vás učiní náchylnějšími k infekcím nebo příznakům podobným chřipce.

Pokud je Vám přípravek Bortezomib Teva podáván k léčbě mnohočetného myelomu, jsou nežádoucí účinky, které Vás mohou postihnout, uvedeny dále:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

•    Změny citlivosti, necitlivost, brnění nebo pálení kůže nebo bolest rukou nebo nohou v důsledku poškození nervů.

•    Snížení počtu červených krvinek a/nebo bílých krvinek (viz výše).

•    Horečka.

•    Nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení, ztráta chuti k j ídlu.

•    Zácpa s plynatostí nebo bez plynatosti (může být těžká).

•    Průjem: v tomto případě je důležité, abyste pil(a) více vody než obvykle. Lékař Vám může předepsat ještě další lék k léčbě průjmu.

•    Únava (vysílení), pocit slabosti.

•    Bolest svalů, bolest kostí.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

•    Nízký krevní tlak, náhlý pokles krevního tlaku po postavení se, který může vést až k mdlobám.

•    Vysoký krevní tlak.

•    Snížená činnost ledvin.

•    Bolest hlavy.

•    Celkový pocit nemoci, bolest, závratě, točení hlavy, pocit slabosti nebo ztráta vědomí.

•    Třes.

•    Infekce včetně zánětu plic (pneumonie), infekcí dýchacích cest, zánět průdušek (bronchitida), plísňové infekce, kašel s vykašláváním hlenu, onemocnění podobné chřipce.

•    Pásový opar (ohraničený včetně výskytu kolem očí nebo rozšířený po těle).

•    Bolest na hrudi nebo dušnost při tělesné námaze.

•    Různé typy vyrážek.

•    Svědění kůže, bulky na kůži nebo suchá kůže.

•    Zrudnutí obličeje nebo praskání    drobných vlásečnic.

•    Zrudnutí kůže.

•    Dehydratace (nedostatek tekutin    v těle).

•    Pálení žáhy, nadýmání, říhání, plynatost, bolest břicha, krvácení ze střeva nebo žaludku.

•    Změna funkce jater.

•    Bolestivá ústa nebo rty, sucho v ústech, vředy v ústech nebo bolest v krku.

•    Úbytek tělesné hmotnosti, ztráta chuti.

•    Svalové křeče, svalové stahy, svalová slabost, bolest v hýždích.

•    Rozmazané vidění.

•    Infekce vnější vrstvy oka a vnitřního povrchu očních víček (zánět spojivek).

•    Krvácení z nosu.

•    Obtíže nebo problémy se spaním, pocení, úzkost, změny nálady, depresivní nálada, neklid nebo vzrušení, změny duševního stavu, dezorientace.

•    Otok těla zahrnující okolí očí i jiné části těla.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

•    Srdeční selhání, srdeční příhoda (infarkt myokardu), bolest na hrudi, nepříjemné pocity na hrudi, zrychlení nebo zpomalení tlukotu srdce.

•    Selhání ledvin.

•    Zánět žil, krevní sraženiny v cévách a plicích.

•    Problém se srážlivostí krve.

•    Oběhové problémy.

•    Zánět vazivového obalu    srdce nebo tekutina okolo srdce.

•    Infekce včetně infekcí močových cest, chřipka, infekce herpetickým virem (opary), infekce ucha a celulitida.

•    Krev ve stolici nebo krvácení ze sliznic např. z úst, pochvy.

•    Poruchy cév v mozku.

•    Ochrnutí, křeče, pád, poruchy hybnosti, abnormální nebo změněná nebo snížená citlivost (dotyk,sluch, chuť, čich), porucha pozornosti, třes, trhavé pohyby.

•    Artritida (zánět kloubů), včetně zánětu kloubů na prstech rukou i nohou a čelisti.

•    Problémy týkající se plic, které brání tělu získat dostatek kyslíku. Mohou zahrnovat obtížné dýchání, dušnost, dušnost i bez námahy (klidová dušnost), mělké dýchání, ztížené dýchání nebo zástava dýchání, sípání.

•    Škytavka, poruchy řeči.

•    Zvýšení nebo snížení tvorby moče (vzhledem k poškození ledvin), bolestivé močení nebo krev/bílkovina v moči, zadržování tekutin.

•    Porucha vědomí, zmatenost, porucha paměti nebo ztráta paměti.

•    Hypersenzitivita (přecitlivělost).

•    Zhoršení sluchu, hluchota nebo zvonění v uších, nepříjemné pocity v uchu.

•    Hormonální nerovnováha, která ovlivňuje vstřebávání soli a vody.

•    Příliš vysoká činnost štítné žlázy.

•    Neschopnost tvořit dostatek insulinu nebo odolnost k normálním hladinám insulinu.

•    Podráždění nebo zánět očí, nadměrná vlhkost očí, bolest oka, suché oči, infekce v oku, výtok z očí, nenormální vidění, krvácení z oka.

•    Otoky lymfatických (mízních) žláz.

•    Ztuhlost kloubů nebo svalů, pocit tíhy, bolest v tříslech.

•    Vypadávání vlasů a nenormální struktura vlasů.

•    Alergické reakce.

•    Zarudnutí a bolest v místě injekce.

•    Bolest v ústech.

•    Infekce nebo zánět úst, vřídky v ústech, jícnu, žaludku a střevech, někdy spojené s bolestí nebo krvácením, špatný pohyb střev (včetně ucpání), nepříjemný pocit v oblasti břicha nebo jícnu, obtížné polykání, zvracení krve.

•    Kožní infekce.

•    Bakteriální a virové infekce.

•    Infekce zubů.

•    Zánět slinivky břišní, neprůchodnost žlučovodu.

•    Bolest genitálu, problémy s erekcí.

•    Zvýšení tělesné hmotnosti.

•    Žízeň.

•    Zánět j ater (hepatitida).

•    Obtíže v místě injekce nebo obtíže spojené s příslušenstvím k aplikaci injekce.

•    Kožní reakce a problémy (mohou být závažné a život ohrožující), vředy na kůži.

•    Modřiny, pády a zranění.

•    Zánět nebo krvácení krevních cév, které se mohou projevit jako malé červené nebo fialové tečky (obvykle na dolních končetinách) až velké skvrny podobné modřinám pod kůží nebo v tkáni.

•    Benigní (nezhoubné) cysty.

•    Závažné vratné onemocnění mozku, které zahrnuje křeče, vysoký krevní tlak, bolest hlavy, únavu,zmatenost, slepotu nebo jiné problémy se zrakem.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 1 000)

•    Problémy se srdcem, které zahrnují srdeční příhodu (infarkt myokardu) a anginu pectoris.

•    Návaly.

•    Změna zbarvení žil.

•    Zánět míšních nervů.

•    Problémy s ušima, krvácení z uší.

•    Snížená činnost štítné žlázy.

•    Budd-Chiariho syndrom (klinické příznaky způsobené neprůchodností žil v játrech).

•    Změna funkce střev nebo nenormální funkce střev.

•    Krvácení do mozku.

•    Žluté zbarvení očí a kůže (žloutenka).

•    Závažná alergická reakce (anafylaktický šok), jejíž známky mohou zahrnovat obtíže

s dýcháním, bolest nebo svíravý pocit na hrudi a/nebo závrať/mdlobu, závažné svědění kůže nebo vznik vystouplých bulek na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může vést k problémům s polykáním, kolaps.

•    Onemocnění prsou.

•    Výtok z pochvy.

•    Otok genitálu.

•    Neschopnost snášet alkohol.

•    Úbytek tělesné hmotnosti.

•    Zvýšení chuti k j í dlu.

•    Pisklavý hlas.

•    Výpotek v kloubech.

•    Cysty v kloubní výstelce (synoviální cysty).

•    Zlomeniny.

•    Rozpad svalových vláken vedoucí k dalším komplikacím.

•    Otok j ater, j aterní krvácení.

•    Rakovina ledvin.

•    Změny na kůži podobné lupénce.

•    Rakovina kůže.

•    Bledost kůže.

•    Zvýšení počtu krevních destiček nebo plazmatických buněk (druh bílých krvinek) v krvi.

•    Neobvyklá reakce na krevní transfuzi.

•    Částečná nebo úplná ztráta zraku.

•    Snížení pohlavní touhy.

•    Slinění.

•    Vyvalené oči.

•    Citlivost na světlo.

•    Zrychlené dýchání.

•    Bolest konečníku.

•    Žlučové kameny.

•    Kýla.

•    Poranění.

•    Lámavé nebo slabé nehty.

•    Neobvyklé ukládání bílkovin v životně důležitých orgánech.

•    Bezvědomí (kóma).

•    Vředy ve střevech.

•    Selhání více orgánů.

•    Úmrtí.

Pokud je Vám přípravek Bortezomib Teva podáván spolu s dalšími přípravky k léčbě lymfomu z plášťových buněk, jsou nežádoucí účinky, které Vás mohou postihnout, uvedeny dále:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

Zápal plic (pneumonie)

•    Ztráta chuti k j ídlu

•    Citlivost, necitlivost, mravenčení nebo pálivé pocity na kůži nebo bolesti v rukou a nohou v

•    důsledku poškození nervů

•    Pocit na zvracení a zvracení

•    Průjem

•    Vředy v ústech

•    Zácpa

•    Bolest svalů, bolest kostí

•    Vypadávání vlasů a nenormální struktura vlasů

•    Únava, pocit slabosti

•    Horečka

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

•    Pásový opar (lokalizovaný kolem očí nebo rozšířený po těle)

•    Infekce herpetickým virem

•    Bakteriální a virové infekce

•    Infekce dýchacích cest, zánět průdušek, kašel s vykašláváním hlenu, nemoc podobná chřipce

•    Plísňové infekce

•    Přecitlivělost (alergická reakce)

•    Neschopnost vytvářet dostatek inzulinu nebo rezistence vůči normálním hladinám inzulinu

•    Zadržování tekutin

•    Potíže se spánkem nebo problematický spánek

•    Ztráta vědomí

•    Porucha vědomí, zmatenost

•    Pocit točení hlavy, závratě

•    Zrychlený tep, vysoký krevní tlak, pocení,

•    Abnormální vidění, rozmazané vidění

•    Srdeční selhání, srdeční příhoda (infarkt myokardu), bolesti na hrudi, nepříjemné pocity na hrudi, zrychlený nebo zpomalený tep

•    Vysoký nebo nízký krevní tlak

•    Náhlý pokles krevního tlaku při napřímení, což může vést k mdlobám

•    Dušnost při námaze

•    Kašel

•    Škytavka

•    Zvonění v uších, nepříjemné    pocity v uchu

•    Krvácení ze střev nebo žaludku

•    Pálení žáhy

•    Bolest v ústech, bolesti v krku

•    Bolest břicha, nadýmání

•    Potíže s polykáním

•    Infekce nebo zánět žaludku a střev

•    Bolest břicha

•    Bolavá ústa nebo rty, bolest v hrdle, vředy v ústech

•    Porucha jaterních funkcí

•    Svědění kůže

•    Zarudnutí kůže

•    Vyrážka

•    Svalové křeče

•    Bolesti svalů, bolesti v kostech

•    Infekce močových cest

•    Bolest v končetinách

•    Otok těla zahrnující oči a další části těla

•    Třesavka

Zarudnutí a bolest v místě injekce

•    Celkový pocit nemoci

•    Ztráta tělesné hmotnosti

•    Nárůst tělesné hmotnosti

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

•    Zánět j ater (hepatitida)

•    Těžká alergická reakce (anafylaktická reakce), jejíž známky mohou zahrnovat potíže s dechem, bolesti na hrudi nebo tíseň na hrudi a/nebo pocit točení hlavy/mdloby, silné svědění nebo vystouplé bulky na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může způsobit potíže při polykání, kolaps

•    Pohybové poruchy, ochrnutí,    svalové křeče, záškuby

•    Závrať

•    Ztráta sluchu, hluchota

•    Poruchy, které mohou postihnout plíce, zabraňující dostatečném přísunu kyslíku do těla. Některé z nich zahrnuj í dýchací obtíže, dušnost, klidovou dušnost, dýchání, které se změní v mělké, obtížné nebo se zastaví, sípání.

•    Krevní sraženiny v plicích

•    Žluté zbarvení očí a kůže (žloutenka)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,,Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www .sukl .cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak Bortezomib Teva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na injekční lahvičce a krabičce za „EXP“

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Injekční lahvičku uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím rekonstituovaného roztoku byla prokázána na dobu 8 hodin při teplotě 25 °C (při uchovávání v originální injekční lahvičce a/nebo injekční stříkačce). Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob otevření / rekonstituce nevylučuje riziko mikrobiální kontaminace, má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Bortezomib Teva je určen pouze pro jednorázové použití.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace Co Bortezomib Teva obsahuje

Léčivou látkou je bortezomibum (bortezomib). Jedna injekční lahvička obsahuje bortezomibum 3,5 mg (jako ester kyseliny boronové s mannitolem).

-    Pomocnou látkou j e mannitol (E421).

Rekonstituce pro intravenózní podání:

Po rekonstituci obsahuje 1 ml injekčního roztoku pro intravenózní podání 1 mg bortezomibu. Rekonstituce pro subkutánní podání:

Po rekonstituci obsahuje 1 ml injekčního roztoku pro subkutánní podání 2,5 mg bortezomibu.

Jak Bortezomib Teva vypadá a co obsahuje toto balení

Bortezomib Teva prášek pro injekční roztok je bílý až téměř bílý koláč nebo prášek.

Jedno balení přípravku Bortezomib Teva 3,5 mg, prášek pro injekční roztok obsahuje skleněnou injekční lahvičku s šedou zátkou a šedým hliníkovým uzávěrem s červeným odtrhovacím víčkem. Injekční lahvičky jsou obaleny (průhledným ochranným obalem).

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Radlická 3185/1c 150 00 Praha 5 Česká republika

Výrobce

TEVA Gyógyszergyár Zrt. (TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company)

Táncsics Mihály út 82.

H-2100 Godollo Maďarsko

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd),

Prilaz baruna Filipovica 25 Zagreb, 10000 Chorvatsko

Teva Operations Poland Sp z o.o,

ul. Mogilska 80

Krakow

31-546

Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Chorvatsko:    Bortezomib Pliva 3,5 mg prašak za otopinu za injekciju

Bulharsko, Estonsko, Polsko: Bortezomib Teva

Maďarsko:    Bortezomib Teva 3,5 mg por oldatos injekcióhoz

Litva:    Bortezomib 3,5 mg milteliai injekciniam tirpalui

Lotyšsko:    Bortezomib Teva 3.5 mg pulveris injekciju škiduma pagatavošanai

Rumunsko:    BORTEZOMIB TEVA 3,5 mg pulbere pentru solutie injectabilá

Slovinsko:    Bortezomib Teva 3,5 mg prašek za raztopino za injiciranje

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 26.8.2015

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

1.    REKONSTITUCE K INTRAVENÓZNÍ INJEKCI

Poznámka: Bortezomib Teva je cytotoxický. Z tohoto důvodu musí být dodržována zvýšená opatrnost při zacházení s ním a při přípravě. K ochraně kůže je doporučeno používat rukavice a jiné ochranné oděvy.

PŘI MANIPULACI S PŘÍPRAVKEM BORTEZOMIB TEVA MUSÍ BÝT PŘÍSNĚ DODRŽOVÁNY ASEPTICKÉ PODMÍNKY, PROTOŽE PŘÍPRAVEK NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ KONZERVAČNÍ LÁTKY.

1.1    Příprava 3,5mg injekční lahvičky: Přidejte 3,5 ml sterilního injekčního roztoku chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9%) do injekční lahvičky obsahující prášek Bortezomib Teva. Rozpuštění lyofilizovaného prášku je dokončeno za méně než 2 minuty.

Koncentrace výsledného roztoku bude 1 mg/ml. Roztok musí být čirý a bezbarvý, s výsledným pH 4 až 7, pH roztoku není třeba kontrolovat.

1.2    Před aplikací zkontrolujte vizuálně, zda roztok neobsahuje částice nebo není zabarven. Jestliže zjistíte jakékoli zabarvení nebo přítomnost částic, roztok zlikvidujte. Ujistěte se, že je podávána dávka správná pro intravenózní způsob podání (1 mg/ml).

1.3    Rekonstituovaný roztok neobsahuje konzervační látky a má být použit okamžitě po přípravě. Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím však byla prokázána na dobu 8 hodin při teplotě 25 °C, při uchovávání v původní injekční lahvičce a/nebo injekční stříkačce. Celková doba uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku před podáním nesmí přesáhnout 8 hodin. Není-li rekonstituovaný roztok použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Rekonstituovaný roztok není nutné chránit před světlem.

2.    PODÁNÍ

•    Po rozpuštění nasajte příslušné množství rekonstituovaného roztoku na základě dávky spočítané podle povrchu těla pacienta.

•    Před použitím zkontrolujte dávku a koncentraci v injekční stříkačce (zkontrolujte, zda je injekční stříkačka určena k intravenózní aplikaci).

•    Roztok aplikujte formou nitrožilního bolusu po dobu 3 - 5 vteřin periferním nebo centrálním žilním katetrem.

•    Intravenózní katetr propláchněte sterilním injekčním roztokem chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9%).

Bortezomib Teva3,5 mg prášek pro injekční roztok JE K SUBKUTÁNNÍMU NEBO INTRAVENÓZNÍMU PODÁNÍ. Nepodávejte jinou cestou. Intratekální podání vedlo k úmrtí.

3.    LIKVIDACE

Injekční lahvička je na jednorázové použití a zbylý roztok musí být zlikvidován.

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Subkutánně, jak je popsáno dále, lze podat pouze 3,5mg injekční lahvičku.

1.    REKONSTITUCE K SUBKUTÁNNÍ INJEKCI

Poznámka: Bortezomib Teva je cytotoxický. Z tohoto důvodu musí být dodržována zvýšená opatrnost při zacházení s ním a při přípravě. K ochraně kůže je doporučeno používat rukavice a jiné ochranné oděvy.

PŘI MANIPULACI S PŘÍPRAVKEM BORTEZOMIB TEVA MUSÍ BÝT PŘÍSNĚ DODRŽOVÁNY ASEPTICKÉ PODMÍNKY, PROTOŽE PŘÍPRAVEK NEOBSAHUJE ŽÁDNÉ KONZERVAČNÍ LÁTKY.

1.1    Příprava 3,5mg injekční lahvičky: Přidejte 1,4 ml sterilního injekčního roztoku chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9%) do injekční lahvičky obsahující prášek Bortezomib Teva. Rozpuštění lyofilizovaného prášku je dokončeno za méně než 2 minuty.

Koncentrace výsledného roztoku bude 2,5 mg/ml. Roztok musí být čirý a bezbarvý, s výsledným pH 4 až 7, pH roztoku není třeba kontrolovat.

1.2    Před aplikací zkontrolujte vizuálně, zda roztok neobsahuje částice nebo není zabarven. Jestliže zjistíte jakékoli zabarvení nebo přítomnost částic, roztok zlikvidujte. Ujistěte se, že je podávána dávka správná pro subkutánní způsob podání (2,5 mg/ml).

1.3    Rekonstituovaný roztok neobsahuje konzervační látky a má být použit okamžitě po přípravě. Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím však byla prokázána na dobu 8 hodin při teplotě 25 °C, při uchovávání v původní injekční lahvičce a/nebo injekční stříkačce. Celková doba uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku před podáním nesmí přesáhnout 8 hodin. Není-li rekonstituovaný roztok použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

Rekonstituovaný roztok není nutné chránit před světlem.

2.    PODÁNÍ

•    Po rozpuštění nasajte příslušné množství rekonstituovaného roztoku na základě dávky spočítané podle povrchu těla pacienta.

•    Před použitím zkontrolujte dávku a koncentraci v injekční stříkačce (zkontrolujte, zda je injekční stříkačka určena k subkutánní aplikaci).

•    Vstříkněte roztok subkutánně pod úhlem 45 - 90°.

•    Rekonstituovaný roztok aplikujte subkutánně do stehna (pravého nebo levého) nebo břicha (pravé nebo levé části).

•    Místa inj ekce j e nutno při následných inj ekcích střídat.

•    Obj eví-li se po subkutánním podání přípravku Bortezomib Teva reakce v místě injekce, lze podat buď méně koncentrovaný roztok přípravku Bortezomib Teva (1 mg/ml místo 2,5 mg/ml) subkutánně nebo se doporučuje přejít na intravenózní podání.

Bortezomib Teva 3,5 mg prášek pro injekční roztok JE K SUBKUTÁNNÍMU NEBO INTRAVENÓZNÍMU PODÁNÍ. Nepodávejte jinou cestou. Intratekální podání vedlo k úmrtí.

3.    LIKVIDACE

Injekční lahvička je na jednorázové použití a zbylý roztok musí být zlikvidován.

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

12