Příbalový Leták

Bonefos 400 Mg

OZNAČENÍ NA OBALU


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bonefos 400 mg Tvrdé tobolky Dinatrii clodronas


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 tobolka obsahuje dinatrii clodronas tetrahydricus 500 mg, což odpovídá dinatrii clodronas 400 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Monohydrát laktosy aj.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Tvrdé tobolky 100 tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Tobolky se polykají celé.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Bayer OY

Pansiontie 47, 20210 Turku Finsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


44/093/89-S/C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Tobolky musí být užity na lačný žaludek a zapity sklenicí čisté vody. Pro další informace čtěte přiloženou příbalovou informaci.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Bonefos 400 mg


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU LAHVIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Bonefos 400 mg | Tvrdé tobolky Dinatrii clodronas


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


1 tobolka obsahuje: dinatrii clodronas tetrahydricus 500 mg odpovídající dinatrii clodronas 400 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Monohydrát laktosy aj.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Tvrdé tobolky 100 tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání. Tobolky se polykají celé.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Bayer OY

Turku

Finsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


44/093/89-S/C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Tobolky musí být užity na lačný žaludek a zapity sklenicí čisté vody. Pro další informace čtěte přiloženou příbalovou informaci.


4