Příbalový Leták

Bonadea

Informace pro variantu: Potahovaná Tableta (3x21,2mg/0,03mg), zobrazit další 4 varianty

sp.zn. sukls70253/2016

Příbalová informace: informace pro uživatelku BONADEA

2,0 mg/0,03 mg potahované tablety dienogestum/ethinylestradiolum

Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC):

-    Jedná se o nejspolehlivější reverzibilní (vratné) metody antikoncepce, pokud jsou používány správně.

-    Mírně zvyšují riziko krevní sraženiny v žilách a tepnách, zvláště v prvním roce nebo při znovuzahájení užívání kombinované hormonální antikoncepce po pauze trvající 4 týdny nebo déle.

-    Buďte prosím opatrná a navštivte svého lékaře, pokud si myslíte, že máte příznaky krevní sraženiny (viz bod 2 „Krevní sraženiny“).

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Bonadea a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bonadea užívat

3.    Jak se přípravek Bonadea užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Bonadea uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Bonadea a k čemu se používá

Přípravek Bonadea je kombinovaná perorální kontracepční pilulka (kombinovaný přípravek proti početí užívaný ústy). Každá tableta obsahuje malé množství dvou různých ženských hormonů. Jsou to dienogest (progestagen) a ethinylestradiol (estrogen). Protože všechny tablety v balení obsahují kombinaci těchto hormonů v identické dávce, označuje se tato pilulka jako monofázická perorální antikoncepce.

Vzhledem k nízkému obsahu hormonů, je Bonadea považována za nízkodávkovou perorální antikoncepční pilulku.

K čemu se přípravek Bonadea používá?

Přípravek Bonadea se používá k ochraně před těhotenstvím a k léčbě mírných až středně závažných projevů akné u žen, které si současně přejí zabránit těhotenství.

•    Perorální antikoncepční pilulky jsou velmi účinnou metodou plánování rodičovství. Pokud se užívají pravidelně (bez vynechání tablet), možnost těhotenství je velmi nízká.

•    Při léčbě akné u žen, které si současně přejí ochranu před těhotenstvím, je třeba pro dosažení optimálního účinku užívat přípravek alespoň šest měsíců, je však vhodné dlouhodobé užívání konzultovat s lékařem.

Kombinovaná pilulka může mít také neantikoncepční zdravotní prospěch.

•    Vaše menstruační krvácení může být slabší a kratší. Výsledkem může být nižší riziko chudokrevnosti (anemie). Bolesti doprovázející menstruaci mohou být menší nebo zcela vymizet.

•    Navíc u uživatelek pilulek, které obsahují 50 mikrogramů ethinylestradiolu (vysokodávková pilulka), byl popsán nižší výskyt některých závažných onemocnění. Mezi tato patří nezhoubná onemocnění prsou, vaječníkové cysty, pánevní infekce (zánětlivá onemocnění orgánů malé pánve), mimoděložní těhotenství (zárodek se vyvíjí mimo dělohu) a rakovina endometria (sliznice dělohy) a vaječníků. Toto může platit i pro užívání nízkodávkované pilulky, ale zatím bylo potvrzeno pouze pro rakovinu endometria (děložní sliznice) a vaječníků.

Obecné poznámky

Předtím, než začnete užívat přípravek Bonadea, měla byste si přečíst informace o krevních sraženinách v bodě 2. Je důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin - viz bod 2 „Krevní sraženiny“). V této příbalové informaci jsou popsány některé situace, za kterých byste měla užívání přerušit, nebo za kterých může být spolehlivost pilulky snížena. V takových případech byste se měla vyhnout pohlavnímu styku, nebo byste měla použít ještě jinou, nehormonální antikoncepční metodu, například kondom nebo jinou bariérovou metodu. Nepoužívejte metodu neplodných dní nebo metodu měření teploty. Tyto metody mohou být nespolehlivé, protože pilulka ovlivňuje obvyklé změny teplot a složení hlenu děložního hrdla, které se objevují během menstruačního cyklu.

Přípravek Bonadea, stejně tak jako ostatní antikoncepční pilulky, nechrání proti HIV infekci (AIDS) ani proti jiným pohlavně přenosným chorobám._


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bonadea užívat

Neužívejte přípravek Bonadea

Neměla byste užívat přípravek Bonadea, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Pokud máte níže uvedený stav, musíte informovat svého lékaře. Váš lékař s Vámi prodiskutuje, jaká jiná antikoncepční metoda by pro Vás byla vhodná. Lékař Vám může předepsat jiný typ pilulky, nebo i zcela jinou (nehormonální) metodu antikoncepce.

•    Pokud jste alergická na ethinylestradiol nebo dienogest, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

•    Pokud máte (nebo jste měla) krevní sraženinu v krevní cévě v nohách (hluboká žilní trombóza, DVT), plicích (plicní embolie, PE) nebo jiných orgánech.

•    Pokud víte, že máte poruchu postihující Vaši krevní srážlivost - například deficit proteinu C, deficit proteinu S, deficit antitrombinu III, faktor V Leiden nebo protilátky proti fosfolipidu.

•    Pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod „Krevní sraženiny“).

•    Pokud jste někdy měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu.

•    Pokud máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje těžkou bolest na hrudi a může být první známkou srdečního záchvatu) nebo tranzitorní ischemickou ataku (TIA -dočasné příznaky cévní mozkové příhody).

•    Pokud máte některá z následujících onemocnění, která zvyšují riziko sraženiny v tepnách, jako je:

-    těžký diabetes (cukrovka) s poškozením krevních cév,

-    velmi vysoký krevní tlak,

-    velmi vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy),

-    onemocnění označované jako hyperhomocysteinemie.

•    Pokud máte (nebo jste někdy měla) typ migrény označovaný jako „migréna s aurou“.

•    Pokud trpíte, nebo jste někdy trpěla pankreatitidou (zánětem slinivky břišní) spojenou se zvýšenou hladinou tuků v krvi.

•    Pokud trpíte, nebo jste někdy trpěla jakýmkoli závažným onemocněním jater.

•    Pokud máte, nebo jste někdy měla nezhoubný či zhoubný nádor jater.

•    Pokud máte, nebo jste někdy měla nádor, který by mohl být ovlivněn pohlavními hormony (například nádor prsu nebo pohlavních orgánů).

•    Pokud máte krvácení z pochvy neznámého původu.

•    Pokud jste těhotná, nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná.

Pokud se některý z těchto příznaků nebo onemocnění u Vás objeví během užívání pilulky poprvé, okamžitě přerušte užívání a poraďte se s lékařem. Během této doby používejte nehormonální antikoncepční metody. Viz také odstavec „Obecné poznámky“ uvedený výše.

Upozornění a opatření_

Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře?

Vyhledejte naléhavou lékařskou pomoc

- Pokud si všimnete možných známek krevní sraženiny, která může znamenat, že máte krevní sraženinu v noze (tj. hluboká žilní trombóza), krevní sraženinu v plicích (tj. plicní embolie), srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu (viz bod „krevní sraženiny“ níže).

Pro popis příznaků těchto závažných nežádoucích účinků si prosím přečtěte „Jak rozpoznat krevní sraženinu“.

Je-li kombinovaná pilulka užívána ženou, u které se zároveň vyskytuje některý ze stavů uvedených

níže, může být potřeba takovouto uživatelku pečlivěji sledovat. Váš lékař Vám vše vysvětlí.

Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z následujících stavů

Pokud se stav vyvine nebo se zhorší během užívání přípravku Bonadea, měla byste také informovat

svého lékaře.

-    pokud máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronické zánětlivé střevní onemocnění);

-    pokud máte systémový lupus erythematodes (SLE - onemocnění, které postihuje Váš přirozený obranný systém);

-    pokud máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS - porucha srážení krve, která vede k selhání ledvin);

-    pokud    máte srpkovitou anemii (dědičné onemocnění červených krvinek);

-    pokud    máte zvýšené hladiny tuku v krvi (hypertriglyceridemie) nebo pozitivní rodinnou

anamnézu tohoto onemocnění. Hypertriglyceridemie souvisí se zvýšeným rizikem rozvoje pankreatitidy (zánět slinivky břišní);

-    pokud    potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod 2 „Krevní sraženiny “);

-    pokud    jste právě porodila, máte zvýšené riziko krevních sraženin. Měla byste se zeptat    svého

lékaře, jak brzy po porodu můžete začít užívat přípravek Bonadea;

-    pokud máte zánět žil pod kůží (povrchová tromboflebitida);

-    pokud    máte křečové žíly;

-    pokud    trpíte epilepsií;

-    pokud    trpíte Vy, nebo některá Vaše přímá příbuzná trpěla rakovinou prsu;

-    máte onemocnění jater nebo žlučníku;

-    máte nebo jste měla stavy, které se poprvé objevily nebo se zhoršily během těhotenství nebo v době předchozího užívání pohlavních hormonů (například porucha sluchu, porucha přeměny krevního barviva nazývaná porfyrie, kožní puchýřkovité onemocnění zvané těhotenský herpes, nervové onemocnění zvané Tanec svatého Víta (Sydenhamova chorea);

-    pokud máte nebo jste měla chloazma (žluto - hnědavé skvrny na kůži zvláště v obličeji), pokud ano - vyhněte se slunění nebo ultrafialovému záření;

-    pokud máte dědičnou formu angioedému; podávané estrogeny mohou vyvolat příznaky angioedému. Pokud se u Vás objeví příznaky angioedému jako například otok obličeje, jazyka a/nebo hltanu a/nebo obtíže při polykání nebo kopřivka s obtížemi při dýchání, měla byste ihned navštívit lékaře.

Pravidelné kontroly

Pokud budete užívat pilulku, lékař Vás bude zvát na pravidelné kontroly.

KREVNÍ SRAŽENINY

Užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Bonadea, zvyšuje Vaše riziko rozvoje krevní sraženiny ve srovnání s jejím neužíváním. Ve vzácných případech může krevní sraženina zablokovat krevní cévy a způsobit vážné problémy.

Krevní sraženiny se mohou vyvinout

•    v žilách (označuje se jako žilní trombóza, „žilní tromboembolismus“ nebo VTE),

•    v tepnách (označuje se jako arteriální trombóza, „arteriální tromboembolismus“ nebo ATE).

Zotavení se z krevních sraženin není vždy úplné. Vzácně se mohou vyskytnout závažné, trvalé následky nebo velmi vzácně mohou být smrtelné.

Je důležité si zapamatovat, že celkové riziko škodlivé krevní sraženiny v důsledku přípravku Bonadea je malé.

JAK ROZPOZNAT KREVNÍ SRAŽENINU

Vyhledejte rychlou lékařskou pomoc, pokud si všimnete některé/ho z následujících známek nebo příznaků.

Máte některé z těchto známek?

Čím pravděpodobně trpíte?

-    Otok jedné nohy nebo otok podél žíly na noze, nebo chodidle, zvláště doprovázený:

-    bolestí nebo citlivostí v noze, která může být pociťována pouze vstoje nebo při chůzi,

-    zvýšenou teplotu postižené nohy,

-    změnou barvy kůže na noze, např. zblednutí, zčervenání nebo zmodrání.

Hluboká žilní trombóza

-    Náhlý nástup nevysvětlitelné dušnosti nebo rychlého dýchání,

-    náhlý kašel bez zřejmé příčiny, který může způsobit vykašlávání krve,

-    ostrá bolest na hrudi, která se může zvyšovat při hlubokém dýchání,

-    těžké točení hlavy nebo závrať,

-    rychlý nebo nepravidelný srdeční tep,

-    silná bolest žaludku.

Pokud si nejste jistá, informujte svého lékaře, protože některé z těchto příznaků, jako je kašel nebo dušnost, mohou být zaměněny za mírnější onemocnění, jako je infekce dýchacího traktu (např. „nachlazení“).

Plicní embolie

-    Příznaky se nejčastěji objevují na jednom oku:

-    okamžitá ztráta zraku nebo

-    bezbolestné rozmazané vidění, které může přejít do ztráty zraku.

Trombóza retinální žíly (krevní sraženina v oku)

-    Bolest na hrudi, nepohodlí, tlak, tíže,

-    pocit stlačení nebo plnosti na hrudi, v paži nebo pod hrudní kostí,

-    plnost, porucha trávení nebo pocit dušení,

-    nepříjemné pocity v horní části těla vyzařující do zad, čelisti, hrdla, paže a břicha,

-    pocení, nevolnost, zvracení nebo závratě,

-    extrémní slabost, úzkost nebo dušnost,

-    rychlý nebo nepravidelný srdeční tep.

Srdeční záchvat

-    Náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, paže nebo nohy, zvláště na jedné straně těla,

-    náhlá zmatenost, problémy s řečí nebo porozuměním,

-    náhlé potíže se zrakem na jednom nebo na obou očích,

-    náhlé potíže s chůzí, závratě, ztráta rovnováhy nebo koordinace,

-    náhlá, závažná nebo prodloužená bolest hlavy neznámé příčiny,

-    ztráta vědomí nebo omdlení s nebo bez záchvatu.

Někdy mohou být příznaky cévní mozkové příhody krátké s téměř okamžitým a plným zotavením, ale měla byste vyhledat okamžitou lékařskou pomoc, protože můžete mít riziko další cévní mozkové příhody.

Cévní mozková příhoda

- Otok a lehké zmodrání končetiny, silná bolest žaludku (tzv. akutní břicho).

Krevní sraženiny blokující jiné cévy

KREVNÍ SRAŽENINY V ŽÍLE

Co se může stát, pokud se v žíle vytvoří krevní sraženina?

-    Užívání kombinované hormonální antikoncepce souviselo se zvýšeným rizikem krevních sraženin v žíle (žilní tromboembolismus). Tyto nežádoucí účinky jsou však vzácné. Nejčastěji se objevují v prvním roce užívání kombinované hormonální kontracepce.

-    Pokud se vytvoří krevní sraženina v žíle v noze nebo chodidle, může způsobit hlubokou žilní trombózu (DVT).

-    Pokud krevní sraženina vycestuje z nohy a usadí se v plicích, může způsobit plicní embolii.

-    Velmi vzácně se může krevní sraženina vytvořit v žíle v jiném orgánu, jako je oko (trombóza retinální žíly).

Kdy je riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle nejvyšší?

Riziko rozvoje krevní sraženiny v žíle je nejvyšší v prvním roce užívání kombinované hormonální antikoncepce. Riziko může být také vyšší, pokud znovu zahájíte užívání kombinované hormonální antikoncepce (stejný nebo jiný přípravek) po pauze trvající 4 týdny nebo déle.

Po prvním roce se riziko zmenšuje, ale je vždy mírně vyšší, než kdybyste kombinovanou hormonální antikoncepci neužívala.

Když ukončíte užívání přípravku Bonadea, vrátí se Vaše riziko krevní sraženiny k normální úrovni během několika týdnů.

Jaké je riziko rozvoje krevní sraženiny?

Riziko závisí na Vašem přirozeném riziku VTE a na typu kombinované hormonální antikoncepce, kterou používáte.

Celkové riziko krevní sraženiny v noze nebo plicích (DVT nebo PE) u přípravku Bonadea je malé.

Z 10 000 žen, které nepoužívají kombinovanou hormonální antikoncepci, a nejsou těhotné, se u dvou z nich vyvine krevní sraženina během jednoho roku.

Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát se asi u 5-7 vyvine krevní sraženina během jednoho roku.

Dosud není známo, jaké je riziko krevní sraženiny u přípravku Bonadea v porovnání s rizikem u kombinované hormonální antikoncepce obsahující levonorgestrel.

Riziko, že se u Vás vyvine krevní sraženina, se liší podle Vaší lékařské anamnézy (viz níže „Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny“).

Riziko rozvoje krevní sraženiny za rok

Ženy, které neužívají/nepoužívají kombinovanou hormonální pilulku/náplast/kroužek a nejsou těhotné

asi 2 z 10 000 žen

Ženy, které užívají kombinovanou hormonální antikoncepční pilulku obsahující levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát

asi 5 - 7 z 10 000 žen

Ženy, které užívají přípravek Bonadea

není známo

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v žíle

Riziko krevní sraženiny u přípravku Bonadea malé, ale některá onemocnění riziko zvyšují.

Vaše riziko je vyšší, pokud:

-    máte velkou nadváhu (index tělesné hmotnosti nebo BMI nad 30 kg/m2);

-    někdo z Vašich přímých příbuzných měl krevní sraženinu v noze, plicích nebo jiném orgánu v mladém věku (např. do 50 let věku). V tomto případě byste mohla mít dědičnou poruchu srážení krve;

-    potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte z důvodu úrazu nebo onemocnění, nebo pokud máte nohu v sádře. Může být nutné užívání přípravku Bonadea přerušit na několik týdnů před operací nebo když máte omezenou pohyblivost. Pokud musíte přerušit užívání přípravku Bonadea, zeptejte se svého lékaře, kdy jej můžete začít znovu užívat.

-    jste ve vyšším věku (zvláště ve věku nad 35 let).

-    jste porodila před méně než několika týdny.

Riziko rozvoje krevní sraženiny se zvyšuje s více onemocněními, která máte.

Cestování letadlem (> 4 hodiny) může dočasně zvýšit Vaše riziko vzniku krevní sraženiny, zvláště pokud máte některé z dalších uvedených faktorů.

Je důležité, abyste informovala svého lékaře, pokud se Vás některé s těchto stavů týkají, i když si nejste jistá. Váš lékař se může rozhodnout, že je třeba užívání přípravku Bonadea ukončit.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Bonadea, například se u přímého příbuzného vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem.

KREVNÍ SRAŽENINY V TEPNĚ

Co se může stát, pokud se v tepně vytvoří krevní sraženina?

Podobně jako krevní sraženina v žíle, může krevní sraženina v tepně způsobit závažné problémy. Může například způsobit srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu.

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v tepně

Je důležité si pamatovat, že riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody při užívání přípravku Bonadea je velmi malé, ale může se zvyšovat:

•    se zvyšujícím se věkem (nad 35 let věku);

   pokud kouříte. Při užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Bonadea je doporučeno, abyste přestala kouřit. Pokud nejste schopna přestat kouřit a je Vám více než 35 let, může Vám lékař poradit, abyste používala jiný typ antikoncepce;

•    pokud máte    nadváhu;

•    pokud máte    vysoký krevní tlak;

•    pokud měl Váš přímý příbuzný srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu v mladém věku (do 50 let věku). V tomto případě máte také vyšší riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody;

•    pokud Vy nebo někdo z Vašich přímých příbuzných má vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy);

•    pokud máte migrény, zvláště migrény s aurou;

•    pokud máte    problém se srdcem (chlopenní vadu, poruchu rytmu označenou jako fibrilace síní);

•    pokud máte    diabetes (cukrovku).

Pokud máte více než jeden z těchto stavů, nebo je některý z nich zvláště závažný, může být riziko rozvoje krevní sraženiny ještě zvýšeno.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Bonadea, například začnete kouřit, u přímého příbuzného se vyskytne trombóza z neznámého důvodu, nebo pokud se zvýší Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem.

Pilulka a rakovina

Rakovina prsu byla zjištěna o něco málo častěji u žen, které užívají pilulku, než u žen stejného věku, které ji neužívají. Tento mírný nárůst v počtu zjištěných případů rakoviny prsu postupně vymizí v průběhu 10 let od ukončení užívání pilulky. Není známo, zda je tento rozdíl pilulkou způsoben. Je možné, že tyto změny byly vyšetřovány častěji, takže rakovina byla zjištěna dříve.

V ojedinělých případech byly u uživatelek pilulky pozorovány nezhoubné (benigní) a ještě vzácněji zhoubné (maligní) nádory jater. Tyto nádory mohou vést k vnitřnímu krvácení. Pokud pocítíte silnou bolest břicha, okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro rakovinu děložního hrdla je přetrvávající infekce lidským papiloma virem. V některých epidemiologických studiích bylo naznačeno, že dlouhodobé užívání kombinované pilulky může dále přispívat k tomuto zvýšenému riziku. Avšak dosud není stále jasné, do jaké míry se na tom podílejí další zjištěné faktory (např. pravidelné preventivní vyšetřování děložního hrdla a sexuální chování, včetně používání bariérové antikoncepce).

Další léčivé přípravky a přípravek Bonadea

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.

Některé léky mohou mít vliv na hladinu přípravku Bonadea v krvi a mohou způsobit, že tento přípravek bude méně účinný při ochraně před početím, nebo mohou vyvolat neočekávané krvácení.

Mezi ně patří přípravky:

•    užívané k léčbě epilepsie (např. primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbamazepin);

•    užívané k léčbě tuberkulózy (např. rifampicin);

•    užívané k léčbě HIV infekce a virové hepatitidy typu C (tzv. inhibitory proteázy a nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy, jako např. ritonavir, nevirapin, efavirenz) nebo jiných infekcí (grisefulvin);

•    obsahující třezalku tečkovanou.

Přípravek Bonadea také může ovlivňovat působení jiných léků, jako jsou:

•    léky obsahující cyklosporin;

•    antiepileptikum lamotrigin.

Vždy informujete svého lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte nebo jste v nedávné době užívala nějaké léky, nebo rostlinné přípravky a to i takové, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Také informujte každého jiného lékaře, včetně zubního lékaře, který Vám předepíše nějaký lék (případně lékárníka vydávajícího lék), že užíváte přípravek Bonadea. Sdělí Vám, zda potřebujete použít další antikoncepční opatření, a pokud ano, na jak dlouhou dobu. Pokud se chystáte začít užívat jiné léky, kontaktujte svého lékaře co nejdříve.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

•    Přípravek Bonadea nesmíte užívat, jste-li těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být. Pokud máte podezření, že jste těhotná během užívání přípravku Bonadea, co nejdříve se obraťte na svého lékaře.

•    Obecně se užívání přípravku Bonadea během kojení nedoporučuje. Pokud si přejete pilulku během kojení užívat, poraďte se se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyl pozorován žádný vliv na schopnost řídit vozidla.

Přípravek Bonadea obsahuje monohydrát laktózy.

Pokud Vám váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, obraťte se před použitím tohoto přípravku na svého lékaře.

3. Jak se přípravek Bonadea užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a užívání přípravku

•    Tento léčivý přípravek se užívá perorálně. Polkněte pilulku, a pokud je potřeba, zapijte ji malým množstvím vody.

•    Užijte tabletu každý den přibližně ve stejnou dobu (riziko zapomenutí tablety je minimální), po dobu 21 dní v pořadí tak, jak je označeno na blistru. Jeden blistr obsahuje 21 tablet. Každá tableta je v blistru označena dnem v týdnu, kdy má být užita.

•    Během následujících 7 dnů žádné tablety užívat nebudete, v průběhu těchto 7 dnů by se měla dostavit menstruace (krvácení z vysazení). Obvykle začne za 2 - 3 dny po užití poslední tablety přípravku Bonadea.

•    Po těchto 7 dnech přerušeného užívání, tzn. 8. den začnete užívat tablety z dalšího blistru, nezávisle na tom, zda krvácení ještě pokračuje. To znamená, že nový blistr budete vždy začínat užívat ve stejném dnu v týdnu a stejně tak krvácení z vysazení bude zhruba ve stejný den v měsíci.

•    Tablety užívejte pravidelně, bez zapomínání.

•    Takto přípravek Bonadea účinkuje okamžitě a není třeba používat jinou metodu antikoncepce. Při správném užívání kombinovaných perorálních kontraceptiv se selhání pohybuje okolo 1 % za rok. Pokud při užívání dojde k vynechání tablety, nebo jsou tablety užívány nesprávným způsobem, četnost selhání se může zvýšit.

Užívání prvního blistru přípravku Bonadea

> Pokud jste v minulém měsíci žádnou hormonální antikoncepci neužívala

Přípravek Bonadea začněte užívat první den vašeho cyklu, který je prvním dnem vašeho menstruačního krvácení. Užijte tabletu označenou příslušným dnem v týdnu. Například začne-

li krvácení v pátek, užijte tabletu označenou zkratkou pro pátek. Dále pokračujte dalšími dny ve správném pořadí. Takto přípravek Bonadea účinkuje okamžitě a není třeba používat žádnou další antikoncepční metodu.

Můžete začít s užíváním také 2. až 5. den Vašeho cyklu, ale v tomto případě musíte použít navíc ještě další antikoncepční metodu (bariérovou metodu) prvních 7 dnů prvního cyklu.

>    Pokud přecházíte z jiné kombinované pilulky, vaginálního kroužku nebo antikoncepční náplasti

Užívání přípravku Bonadea můžete zahájit ihned další den po užití poslední pilulky z předchozího blistru (tzn. že nebude žádný interval bez užívání tablet). Pokud Váš předchozí blistr obsahoval také inaktivní (neúčinné) tablety, můžete začít užívat přípravek Bonadea den po užití poslední aktivní tablety, (nejste-li si jistá, které tablety jsou aktivní, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka). S užíváním můžete začít i později, ale nejdéle následující den po intervalu bez užívání Vaší předchozí pilulky (nebo po využívání poslední inaktivní tablety Vaší předchozí pilulky). V případě antikoncepční náplasti nebo vaginálního kroužku byste měla začít užívat přípravek Bonadea nejlépe v den jejich odstranění a nejpozději v den, kdy by mělo dojít k jejich další aplikaci.

Pokud se budete řídit těmito pokyny, nemusíte používat žádnou další antikoncepční metodu.

>    Pokud přecházíte z pilulky obsahující pouze progestagen (minipilulky)

Užívání minipilulek (obsahujících pouze progestagen) můžete kdykoliv ukončit a první tabletu přípravku Bonadea užít následující den v tutéž dobu. Avšak pokud jste měla pohlavní styk, použijte během prvních 7 dní užívání navíc další antikocepční metodu (bariérovou metodu).

>    Pokud přecházíte z injekcí, z implantátů nebo z nitroděložního tělíska uvolňujícího progestagen

(IUD)

Začněte užívat přípravek Bonadea v době, kdy byste měla dostat další injekci nebo v den, kdy je vyjmut implantát nebo tělísko. Pokud však máte pohlavní styk, použijte během prvních 7 dnů užívání tablet navíc další antikoncepční metodu (bariérovou metodu).

>    Po porodu

Pokud se Vám právě narodilo dítě, lékař Vám může doporučit, abyste s užíváním přípravku Bonadea vyčkala až do prvního dne normální menstruace. Někdy je možné zahájit užívání dříve. Poraďte se se svým lékařem. Pokud kojíte a chcete přípravek Bonadea užívat, měla byste se rovněž nejprve poradit s lékařem.

>    Po spontánním nebo uměle vyvolaném potratu Poraďte se svým lékařem.

Jestliže jste užila více přípravku Bonadea, než jste měla

Neexistují žádné zprávy o vážném poškození zdraví, je-li užito více tablet přípravku Bonadea najednou. Užijete-li více tablet najednou, může Vám být nevolno, můžete zvracet nebo se může objevit vaginální krvácení. Zjistíte-li, že přípravek Bonadea požilo dítě, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Bonadea

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou tabletu.

•    Pokud uplynulo méně než 12 hodin od doby, kdy jste měla tabletu užít, spolehlivost pilulky je zachována. Užijte tabletu, jakmile si chybu uvědomíte a následující tabletu užijte v obvyklou dobu.

•    Pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy měla být tableta užita, spolehlivost pilulky může být snížena. Čím více po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší je riziko narušení antikoncepčního účinku. Zvlášť vysoké riziko otěhotnění je tehdy, pokud jste vynechala tabletu na začátku nebo na konci blistru. Měla byste se proto řídit následujícími pravidly (viz níže uvedené schéma).

ft

Ano

ft

Více než jedna vynechaná tableta

Poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Bonadea

Užívání přípravku Bonadea můžete ukončit, kdykoliv budete chtít. Pokud jste ukončila užívání, protože si přejete otěhotnět, obecně se doporučuje vyčkat první přirozené menstruace a teprve potom se pokusit o otěhotnění. Tímto způsobem lze snáze stanovit termín porodu. Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého lékaře, aby Vám doporučil jinou metodu antikoncepce.

Co dělat když...

... máte zažívací potíže (například zvracení, těžší průjem)

Pokud zvracíte, nebo máte průjem, aktivní látky přípravku Bonadea se nemusely zcela vstřebat. Pokud zvracíte za 3-4 hodiny po užití tablety, důsledek je stejný jako v případě, zapomenete-li tabletu užít. Postupujte podle pokynů pro případ vynechání tablety. Máte-li těžší průjem, kontaktujte svého lékaře.

... chcete-li oddálit krvácení

Pokud chcete oddálit krvácení, začněte užívat tablety z dalšího blistru přípravku Bonadea ihned po využívání stávajícího blistru. V užívání můžete pokračovat, jakkoliv dlouho si přejete, dokud nebude blistr prázdný. Přejete-li si, aby krvácení začalo, pouze přerušte užívání. V průběhu užívání z druhého blistru se může objevit krvácení z vysazení nebo špinění. Z dalšího blistru pak začněte užívat po obvyklém sedmidenním intervalu.

... chcete změnit den, ve kterém začíná krvácení

Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, budete krvácet přibližně ve stejné dny každé 4 týdny. Pokud chcete tyto dny změnit, pouze zkraťte (nikdy neprodlužujte) nejbližší interval bez užívání

tablet. Například, pokud krvácení obvykle začíná v pátek a vy si přejete, aby začínalo v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat z příštího blistru o 3 dny dříve než obvykle. Bude-li interval bez užívání tablet příliš krátký (např. 3 dny a méně), může se stát, že v jeho průběhu nebudete krvácet vůbec. Může se však objevit špinění nebo intermenstruační krvácení (mezi menstruací) během užívání následujícího blistru._

... se objeví neočekávané krvácení

U každé pilulky můžete mít během prvních měsíců užívání nepravidelné vaginální krvácení (špinění nebo intermenstruační krvácení) mezi jednotlivýni menstruačními krváceními. Je možné, že budete potřebovat menstruační vložky, ale pokračujte v užívání jako obvykle. Tyto nepravidelnosti obvykle vymizí, jakmile si Vaše tělo na pilulku zvykne (obvykle po 3 cyklech užívání). Pokud tyto obtíže přetrvávají, krvácení je silnější, nebo se znovu objeví po období pravidelného krvácení, poraďte se s lékařem._

... krvácení se nedostaví

Pokud jste užila všechny tablety ve správnou dobu, nezvracela jste, neměla jste těžší průjem ani neužívala jiné léky, je velmi nepravděpodobné, že byste byla těhotná. Pokračujte v užívání přípravku Bonadea jako obvykle.

Pokud nedošlo ke krvácení dvakrát po sobě, můžete být těhotná. Okamžitě vyhledejte lékaře.

Nezahajujte užívání z dalšího blistru, dokud lékař těhotenství nevyloučí._

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, zvláště pokud je závažný a trvalý, nebo pokud se vyskytne jakákoli změna Vašeho zdravotního stavu, o které si myslíte, že je v důsledku užívání přípravku Bonadea, informujte prosím svého lékaře.

Zvýšené riziko krevních sraženin v žilách (žilní tromboembolismus, VTE) nebo krevní sraženiny v tepnách (arteriální tromboembolismus, ATE) je přítomné u všech žen, které užívají kombinovanou hormonální antikoncepci. Pro podrobnější údaje o různých rizicích v důsledku užívání kombinované hormonální antikoncepce si přečtěte bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bonadea užívat“.

Závažné nežádoucí účinky

Závažné reakce spojené s užíváním pilulky, stejně tak i s nimi spojené příznaky jsou popsány v odstavcích: „Krevní sraženiny/ Pilulka a rakovina“.

Prosím, přečtěte si tyto části příbalové informace pro podrobné informace a v případě nutnosti kontaktujte svého lékaře.

Okamžitě přestaňte užívat tablety a kontaktujte svého lékaře, pokud zjistíte známky možného angioedému, jako je:

-    otok obličeje, j azyka a/nebo j ícnu;

-    problémy s polykáním;

-    kopřivka spojená s problémy s dýcháním._


Navštivte svého lékaře ihned, jakmile to bude možné, pokud:

•    zpozorujete jakékoliv změny vašeho zdravotního stavu, zejména ty které jsou popsány v této příbalové informaci (viz také „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bonadea užívat“). Nezapomeňte údaje, týkající se Vašich přímých příbuzných;

•    pocítíte bulku v prsu;

•    se u Vás objeví neobvykle silné vaginální krvácení;

•    zapoměla jste užít tablety v prvním týdnu užívání nového blistru a měla jste pohlavní styk v

předchozích 7 dnech.

Výše uvedené příznaky jsou popsány a vysvětleny mnohem detailněji v jiných částech této příbalové informace.

Další možné nežádoucí účinky

Následující nežádoucí účinky byly popsány uživatelkami pilulek, i když nemusely být způsobeny danou pilulkou. Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout, zejména v několika prvních měsících užívání a obvykle se časem zmírňují.

V průběhu léčby přípravkem Bonadea byly pozorovány tyto nežádoucí účinky.

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 uživatelek:

-    nevolnost, bolesti břicha

-    zvýšení hmotnosti

-    bolesti hlavy

-    depresivní nálada, změny nálady

-    bolest prsů, napětí prsů

Méně časté: mohou postihnout až 1z 100 uživatelek:

-    zvracení, průjem

-    zadržování tekutin

-    migréna

-    snížení libida

-    zvětšení prsů

-    vyrážka, kopřivka

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 uživatelek:

-    Škodlivé krevní sraženiny v žíle nebo tepně, například: v noze nebo chodidle (tj. hluboká žilní trombóza),

-    v plicích (tj. plicní embolie),

-    srdeční záchvat,

-    cévní mozková příhoda,

-    příznaky malé cévní mozkové příhody nebo dočasné cévní mozkové příhody známé jako tranzitorní,

-    ischemická ataka (TIA),

-    krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách nebo oku,

Šance, že se u Vás objeví krevní sraženina, mohou být vyšší, pokud máte jiná onemocnění, která zvyšují riziko (pro více informací o podmínkách, které zvyšují riziko krevních sraženin a o příznacích krevní sraženiny viz bod 2).

-    Zhoršená snášenlivost kontaktních čoček,

-    přecitlivělost imunitního systému,

-    snížení tělesné hmotnosti,

-    zvýšení libida,

-    poševní výtok, sekrece z prsů,

-    erythema nodosum, erythema multiforme (některé typy onemocnění kůže).

Pokud máte vrozený angioedém, mohou užívané estrogeny vyvolat jeho příznaky (viz také „Upozornění a opatření“).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: http: //www .sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Bonadea uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru za Verwendbar bis: nebo krabičce za zkratkou „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Bonadea obsahuje

-    Léčivou látkou je dienogestum 2,00 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg v jedné tabletě.

-    Pomocnými látkami j sou:

Jádro tablety:

Monohydrát laktózy Kukuřičný škrob Povidon

Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)

Magnesium-stearát

Potah tablety:

Potahová soustava aquapolish 014.17 MS bílá

Hypromelosa

Hyprolosa

Mastek

Hydrogenovaný bavlníkový olej Oxid titaničitý

Jak přípravek Bonadea vypadá a co obsahuje toto balení

Bonadea potahované tablety, jsou kulaté bílé lesklé potahované tablety, zabalené v blistru z PVC/PVDC fólie pokryté hliníkovou fólií. V krabičce je volně vložená etiketa s českými popisky dnů v týdnu a návodem jak etiketu přilepit a kartonové pouzdro.

Upozornění:

Text na blistru je v německém jazyce.

Překlad textu uvedeného na vnitřním obalu (blistru):

MO = pondělí DI = úterý

MI = středa DO = čtvrtek FR = pátek SA = sobota SO = neděle

Wochentage und Pfeile, zur Erleichterung der korrekten Einnahme: = Dny v týdnu a šipky pro usnadněno užívání.

Ch.-B.: = č. šarže Verwendbar bis: = použitelné do:

Velikost balení: 3 x 21 potahovaných tablet

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva Pharma GmbH, Industriepark Frankfurt - Hochst; Gebaude K703, 65926 Frankfurt nad Mohanem, Německo

Výrobce

HELM AG, NordkanalstraBe 28, 20097 Hamburg, Německo Winthrop Arzneimittel GmbH, 65927 Frankfurt am Main, Německo

Souběžný dovozce:

Galmed a.s., Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava, Česká republika Přebaleno

Galmed a.s., Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava (místo výroby: Pchery - Theodor), Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Litva

Zenadea 2 mg /0.03 mg plevele dengtos tabletés

Lotyšsko

Zenadea 2 mg / 0,030 mg apvalkotas tabletes

Německo

Bonadea 2 mg / 0,030 mg filmtabletten

Polsko

BONADEA

Rumunsko

ZENADEA 2 mg / 0,030 mg comprimate filmate

Slovenská republika

ZENADEA 2 mg / 0,030 mg filmom obalené tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30.3.2016.

14/14