Příbalový Leták

Bob Martin Permethrin Dog 744 Mg

Balení typu blistr vložen do papírové krabičky


PŘÍBALOVÁ INFORMACE


BOB MARTIN PERMETHRIN DOG 744 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

BOB MARTIN Ltd.
Wemberham Lane, Yatton, Somerset
BS49 4BS, Velká Británie


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


BOB MARTIN PERMETHRIN DOG 744 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna tuba odpovídající jedné dávce obsahuje:


Léčivá látka:

Permethrinum (cis : trans = 25 : 75) 744 mg


Pomocné látky:

Diethylenklykol-monoethylether ad 1 ml


Čirý, žlutý roztok pro nakapání na kůži – spot-on


4. INDIKACE

Přípravek je určen k ošetření psů proti blechám Ctenocephalides spp. a klíšťatům Ixodes spp.

Přípravek usmrcuje blechy a klíšťata a navozuje ochranu před reinvazí až na čtyři týdny.


5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u štěňat do věku 3 měsíců.
Nepoužívat u štěňat a psů o hmotnosti nižší než 2 kg.
Bezpečnost přípravku v období gravidity a laktace nebyla stanovená. Nepoužívat u gravidních a laktujících fen.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u psů nemocných nebo v rekonvalescenci a nebo v případě kožních lézí.

NEPOUŽÍVAT U KOČEK. Tento přípravek je extrémně jedovatý pro kočky, může způsobit jejich úhyn. Je zapotřebí kočkám zabránit kontaktu s ošetřeným místem léčeného psa minimálně 72 hodin. Je velmi důležité se ujistit, že nemůže dojít k otírání se kočky o psa v místech aplikace léku. V případě náhodné expozice kočky je potřebné vyhledat veterinárního lékaře.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Lze pozorovat mírné lokální podráždění v místě aplikace, které odezní během 48 hodin. Může se objevit přechodná alopecie v místě podání.

Po aplikaci se může vyskytnout přechodná hyperestézie a svědivost.

Ve velmi vzácných případech se může vyskytnout akutní intoxikace centrálního nervového systému a gastrointestinální poruchy.


Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Podání nakapáním na kůži - spot-on.


Použití u psů o hmotnosti od 2 do 15 kg: Srst mezi lopatkami psa se rozhrne tak, až je vidět

pokožka. Obsah jedné tuby, 1 ml přípravku, se aplikuje přímo na kůži.


Použití u psů o hmotnosti nad 15 kg do 30 kg: Srst mezi lopatkami psa se rozhrne tak, až je vidět pokožka. Obsah jedné tuby, 1 ml přípravku, se aplikuje přímo na kůži mezi lopatky. Obsah druhé tuby se aplikuje obdobným způsobem na bázi ohonu.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Neošetřovat zvíře v kratším intervalu než 14 dní.

Je nutno zamezit aplikaci na srst. Je nutno se vyvarovat přímého kontaktu kůže prstů s roztokem.


10. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25C.

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.


Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené po EXP.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při první aplikaci zvířeti se v místě aplikace může přechodně objevit mírně mastný flek; u zvířat se světlou srstí může srst získat žlutý nádech.

Dostaví-li se nebo přetrvávají-li u ošetřených zvířat příznaky intoxikace, je nutno vyhledat ošetření u veterinárního lékaře.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Je nutno omezit časté plavání nebo šamponování ošetřených zvířat, protože by mohlo docházet ke snížení účinku přípravku.

Jestliže je v domácnosti více psů, musí být ošetřeni všichni současně. Kočky ze stejné domácnosti musí být ošetřeny přípravkem určeným pro ně.

Blechy domácích zvířat často zamořují koše, pelíšky a místa pravidelného odpočinku, jako jsou koberce a součásti nábytkového zařízení. Proto se musí i tato místa pravidelně ošetřovat insekticidním přípravkem a pravidelně vysávat.

Psům by mělo být zabráněno v olizování místa aplikace.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po použití si umyjte ruce.

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží. V případě potřísnění pokožky ihned omyjte exponované místo vodou. V případě zasažení očí ihned vypláchněte zasažené oko proudem čisté vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.


Lidé se známou přecitlivělostí k pyretroidům by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Osoby aplikující přípravek většímu počtu zvířat by měly používat ochranné gumové či latexové rukavice o minimální tloušťce 0,3 mm.

Během manipulace s přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.

Na místa aplikace přípravku se po dobu 3 – 6 hodin po ošetření nesmí sahat. Z tohoto důvodu se doporučuje ošetřit zvíře navečer. Ošetřeným psům by nemělo být dovoleno spát společně se svými majiteli, zvláště pak s dětmi.


Ostatní opatření

Ošetřeným psům nedovolte po dobu 12 hodin od ošetření plavat ve vodních tocích.


Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Klinické příznaky předávkování jsou typické pro intoxikaci pyrethroidy: hypersalivace, diarea, třes svalstva a hyperestézii. U zvířat s vážným postižením lze prokazovat hypotermii nebo hypertermii, dyspnoe a křeče. Jakmile se dostaví příznaky předávkování, je nutno psy vykoupat v šamponu bez insekticidních přísad a veterinární lékař musí zahájit symptomatickou léčbu. Specifické antidotum pro intoxikace pyrethroidy není k dispozici.


Použití v průběhu březosti, laktace

Studie na laboratorních potkanech prokázaly, že permethrin má fetotoxické účinky. Nepodávat během gravidity a laktace.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Extrémně nebezpečný pro ryby a vodní organismy. Zabraňte kontaminaci rybníků, vodních toků nebo stok přípravkem či odpadem, který pochází z tohoto přípravku.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2014


15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu. Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Velikost balení:

- 1 a 2 tuby


Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Velikost balení:

- 3, 4 a 6 tub, 1x3 a 2x3 tuby


Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení:

- 8 tub a 7x3 tuby


Druhy velikostí balení:

Blistr zatavený na potištěném kartonu.

1, 2, 3, 4, 6 nebo 8 tub

Blistr vložen do papírové krabičky

1x3 tuby, 2x3 tuby nebo 7x3 tuby


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.


Registrační číslo: 96/057/04-C4